Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Skjærgårdstjenensten

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/178001.JPG

 Skoleklasse er ute og rydder på Froungen på Tjøme med Skjærgårdstjenesten.

Skjærgårdtjenesten har en sentral rolle innen tilrettelegging, drift og renovasjon på områder som primært brukes av båtfolket. For de fleste enhetene har nye oppgaver kommet til. Transport av beitedyr, rydding av områder som trues av gjengroing og opprydding av marint søppel, er aktiviteter som preger arbeidsdagene. Flere enheter har helårsdrift.

   

Primæroppgavene til Skjærgårdstjenesten:

• Renovasjon i sesongen og strandrydding  om våren.

• Vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.

• Det er ca 20 000 daa med friområder på hver side av fjorden som er under oppsyn. Båtene har ca 150 anløp på hver side hvor det er anlegg som skal driftes og vedlikeholdes (avfallstativ, brygger, toalettanlegg, badebøyer etc).

• Informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.

• Oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn mm. på oppdrag fra SNO.

• Hovedsesongen for skjærgårdstjensten  er fra mars til sent ut på høsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslofjorden er organisert i 4 driftsområder:
   1. Ytre øst fra Hvaler, via samtlige kommuner langs kysten til  Vestby.
   2. Kystkommunene i Indre fjord fra Frogn og via samtlige
        kommuner langs kysten til Oslo og ut til Hurum i vest.
   3. Ytre vest fra Larvik via samtlige kommune langs kysten og
       opp til Hurum.
   4. Telemarkskysten med kystkommuner i dette fylket.

 

OF er Sekretariat

Sekretariatet og driftsenhetene. OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i  Oslofjorden. Sekretariatet er bindeleddet mellom Miljødirektoratet og de enkelte driftsområdene og driftsenhetene. OF søker om statlige driftsmidler til Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, sørger for innbetaling til drift og lokalt båtfond fra de øvrige partene, fordeler driftsmidlene til enhetene og arrangerer vår- og høstmøter for driftsområdene. Kurs og fagturer arrangeres for Skjærgårdstjenesten i hele landet.

Sekretariatets arbeid
I oppgavene til sekretariatet inngår ansvar for å samle inn tilskuddene fra partene og fordele dem i tråd med gjeldende avtaler. OF samordner fellesoppgaver og rapportering, har ansvar for informasjon og arrangerer møter og kurs. Sekretariatet koordinerer fysisk tilrettelegging, skjøtsel og drift av fjordens mange friluftsområder og anlegg. Sekretariatet er et bindeledd mellom SNO og de enkelte driftsområdene. OF bidrar til at driftsplaner og budsjett/regnskap blir utarbeidet og realisert.

Finansieringen. Helt siden oppstarten i 1992 har OF deltatt i finansieringen. Friområder OF, Staten og kommuner har sikret, og som driftes med båt, har vært skjærgårdstjenestens ansvar i alle 25 årene. I 2016 bidro Staten med til sammen kr 7.950.000 til de tre driftsområdene i Oslofjorden, en økning
på litt over 6,4 % fra 2015. I tillegg ble kr 150.000 øremerket driftsenhetene på Hvaler og Færder som kompensasjon for økt aktivitet knyttet til nasjonalparkene. Siden økningen fra staten ble større enn forventet, og de lokale og regionale partene ikke hadde budsjettert med en så stor økning, ble beløpene i  2016 økt med ca. 4 %.

 

Arbeidsbåtene.

Driftsenheten Breiangen fikk ny arbeidsbåt i 2016. Den forrige båten var fra 1992, og planer for utskifting har eksistert lenge. Båten ble finansieret gjennom lokalt båtfond, statlige bevilgninger og salg av gammel båt. Seks av ni kommuner i driftsenhet Breiangen har bidratt med et tilskudd på kr 50 000 hver. Kommunene Drammen, Lier og Re ønsket ikke å bidra med tilskudd utover det de betaler inn årlig til det lokale båtfondet. Holmestrand kommune dekket de manglende tilskuddene. Skjærgårdstjenesten i Oslo-Bunnefjorden og Ytre Vestfjorden har i dag 4 eldre båter: Ferga MF Hovedøya (1965) som blir brukt til frakt av maskiner, komprimator til søppeltømming og som passasjerferge/guideturer, Bjønn (1968) er en gammel slepebåt som blir brukt til diverse arbeid, frakt og isbryting, Ommen (1993) brukes  begge driftsenhetene og er den eneste med kran. Ommen har base på Håøya og blir brukt til søppeltømming, frakt av beitedyr, mannskap og mindre utstyr, Langøya (2004) er stasjonert på Hovedøya og blir brukt til transport av mannskap og mindre utstyr. Båtene Ommen og Langøya skal sertifiseres, og på Ommen må krana antakelig fjernes og lastekapasiteten settes ned til 1 tonn, for å
oppfylle de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet. Det er laget behovs- og funksjonsanalyse for ny båt. Finansieringen skal skje med kommunale og statlige midler samt tilskudd fra lokalt båtfond, ny båt kan antakelig bestilles i 2017. Statens naturoppsyn (SNO) har formalisert samarbeidet med Skjærgårdstjenesten gjennom regionale kontaktpersoner, og naturoppsyn skal integreres i den daglige tjenesten. Miljødirektoratet forutsetter at 7-10 båtdager i løpet av året skal kunne disponeres kostnadsfritt av SNO (eller Fylkesmannen i samråd med SNO) etter en nærmere avtalt plan. Det forventes
også at Skjærgårdstjenesten bidrar ifm. strandryddedager. 

 

Refusjon av utgifter
i forbindelse med frivillig strandrydding Skjærgårdstjenesten har fått økte oppgaver, men med flere arbeidsoppgaver betyr det også at kostnader dekkes. Innsats mot marin forsøpling har fått mye oppmerksomhet, og OF deltar i flere prosjekter (se også side 20). En ordning som kommer Skjærgårdstjenesten til nytte, er refusjon av innsamling av herreløst marint avfall. Refusjonsordningen som ble introdusert første gang i 2016, skal stimulere til økt opprydding av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet. Ordningen administreres av Hold Norge Rent (HNR) og er finansiert av Miljødirektoratet. Refusjonsordningen har også som mål å stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.


Tre av Skjærgårdstjenestens driftsenheter søkte om refusjon; Hvaler, Fredrikstad og Færder. Disse har tilsammen hentet 13 695 kg fra 173 ryddeaksjoner som har ryddet en strandstrekning på 110 km. Til sammen ble det søkt om refusjon for 181 båttimer og et beløp på kr 311 380. OF
har som en del av prosjektet Ren Oslofjord, lagt inn alle de frivillige ryddeaksjonene i ryddeportalen til Hold Norge Rent og søkt

 Utfordringer

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/180001.JPG

I  årsberetningen for 1934 ergret OF seg over "strandsvinene". Fortsatt er ryddeoppgavene mange.

 Hvaler-enheten gjør en jobb på Vesterøy.

Det har blitt flere områder å drifte i skjærgården. Antall besøkende øker og med det oppgavene. Utfordringen er å synliggjøre behovet for Skjærgårdstjenesten og trygge økonomien. OF har tatt opp behovet for å evaluere organisering og drift av Skjærgårdstjenesten. Flere steder deltar Skjærgårdstjenesten aktivt i å tilrettelegge for kystleden. Spørsmålet om Skjærgårdstjenestens rolle og ansvar har vært drøftet i flere av driftsområdestyrene. Større fokus på skjøtsel av kulturlandskapet kan gi flere oppgaver med økt behov for utstyr og opplæring. Behovet for informasjon til båtfolket øker Skjærgårdstjenestens ansattes rolle som natur- og friluftsveiledere og kan styrkes. Generelt er det behov for opplæring innenfor flere områder. Den naturfaglige kunnskapen må økes, ikke minst dersom tjenesten skal ta en mer aktiv rolle i skjøtselsarbeidet og med naturoppsyn. Skjærgårdtjenesten er i økende grad involvert i kampen mot marin forsøpling, både gjennom rydding, men også transport av søppel ryddet av andre.

 

 

 

 

Publisert: 27-MAR-09 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no