Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Hva er et rådsmedlem


Her finner du en kort presentasjon om å være rådsmedlem og OF generelt  (pdf) og en bla versjon finnes her


Rådsmedlemmer – et viktig tillitsverv
 
 
Som rådsmedlem representerer du OFs eiere og er en lokal stemme for Oslofjorden og friluftslivet.  Denne gangen er det mange nye rådsmedlemmer, og flere har spurt om hvordan de kan påvirke. For å skape best mulig vilkår for friluftslivet ved Oslofjorden, trengs det et samspill mellom den enkelte kommune og OF.   Noe skal løses lokalt, andre oppgaver krever regional innsats. Det er mange eksempler på rådsrepresentanter som har jobbet fram viktige saker. Noen friområder, kystledhytter, svaibøyer o.a. burde vært oppkalt etter noen av rådsmedlemmene – så viktige har de vært for gjennomføringen.
 
Oslofjordens Friluftsråd består av 31 kommuner og 5 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg deltar over 50 brukerorganisasjoner i OF.  Hver kommune og fylkeskommune møter med tre representanter på årsmøtet, organisasjonene med en. Representantene for organisasjonene møter med fulle rettigheter på årsmøtene så nær som når det gjelder å stemme over kommuners og fylkeskommuners kontingenter. OF er m.a.o. et frivillig samarbeid som er organisert som en forening. De fleste andre friluftsråd har valgt å organisere samarbeidet etter Kommunelovens §27.  Det er også til vurdering i OF som har valgt å ha en gjennomgang av hvordan skjærgårdstjenesten i større grad kan integreres i organisasjonen. 
 
Rådsmedlemmene representer OFs eiere. Representanter som møter på årsmøtet vedtar regnskap, årsmelding, budsjett og planer slik det gjøres for i alle foreninger. For at vedtak som gjøres på årsmøtet skal være tilstrekkelig forankret hos medlemmene, krever vedtektene at alle sakspapirer skal være tilsendt medlemmene minst en måned før årsmøtet. Sakspapirene sendes både kommunene/fylkeskommunene og rådsrepresentantene selv. Dette gir mulighet for at sakene kan behandle grundig s hos medlemmene. Men man kan også selv ta opp saker som rådsmedlem. Vedtektene setter en frist for at de innkomne sakene skal være meldt før 1. februar for at de kan behandles på det kommende årsmøte.   Styret i OF har flere ganger oppfordret medlemmene og deres rådsmedlemmer å ta opp saker. Aktive rådsmedlemmer er et pre for organisasjonen.  
 
Rådsmedlemmene innkalles til årsmøtene. I tillegg inviteres de til en del faste arrangement, blant de viktigste er rådsbefaringen om sommeren og fagdagen i vinterhalvåret. Hensikten med rådsbefaringene er å gjøre Oslofjorden kjent for medlemmene. Som regel gjennomføres turene pr båt.  På disse turene presenteres et sett med aktuelle problemstillinger; f eks tilrettelegging og drift, sikring av arealer, avhending av offentlig eiendom, aktivitetstiltak, tilbud – kort sagt alle problemstillinger som berører OFs virksomhet.  Fagdagene har en seminarform, og tar opp tema som er viktig for Oslofjorden: I 2011 gjaldt diskusjonen om opprettelse av et nytt driftsapparat som erstatning for skjærgårdstjenesten.  Rådsmedlemmene følger selvsagt også med i hva OF foretar seg i deres kommune eller fylkeskommune. Alle uttalelser som OF gjør i planer eller andre saker som angår friluftslivet, sendes i kopi til rådsmedlemmene. OFs uttalelser er basert på OFs såkalte strandsonepolicy, dvs retningslinjer som styret har vedtatt. Disse er igjen lagt fram med jevne mellomrom på OFs årsmøter, og planen er å ha en ny gjennomgang av disse på årsmøtet 2013. mange rådsmedlemmer tar opp OFs saker og synspunkter i behandlingen av sakene lokalt, men rådsmedlemmene står selvsagt fritt til dette. Ikke sjelden har rådsmedlemmer ulikt syn enn OFs styre og administrasjon.
 
Rådsmedlemmene deltar også på lokale arrangement. Innvielse av nytt friområde eller åpning av en kyststi eller en kystledhytte er alltid en stor begivenhet lokalt i kommunen så vel som for hele Oslofjorden. Styret pleier vanligvis å invitere rådsmedlemmene til befaringer og drøftinger når det besøker enkeltkommuner. Her kan de lokale rådsmedlemmene påvirke OFs arbeidsoppgaver og prioriteringer og være brobygger for et nærmere samarbeid mellom kommunen og OF. Styret har minst to befaringer i året hvor det inviteres til slike seanser. Med 31 kommuner som medlemmer blir det likevel sjelden styret kommer på besøk. Det er derfor viktig at rådsmedlemmene selv tar initiativ til å løfte viktige lokale saker.  

Publisert: 25-APR-12 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no