Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Kulturlandskapsskolen 2016


src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1222003.JPG

Bak kulturlandskapsskolen står Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.

Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. Oslofjordens Friluftsråd har sekretariatsansvar for kulturlandskapsskolen.
 

 

• Bevaring av rødlistede arter

Tidspunkt: 1. juli kl. 10 - 13. Hvor: Sandø, Tjøme. Kursleder: Jørn Lindseth, Statens naturoppsyn og biolog
Sandø har en unik flora og fauna som vi får innsyn. Det fokuseres spesielt på hvordan og hvorfor ta vare på rødlistede arter.
Ved Statens Naturoppsyn (SNO) og biolog. Befaring på Sandø, med båtskyss i fra Sandøsund.
Påmeldte får nærmere info om båtskyss.


Praktisk og målrettet skjøtselspleie

Tidspunkt: 18. juli kl. 09.30 - 15.00. Hvor: Vasskalven, Tjøme. Kursleder: Kim Abel fra Stiftelsen Biofokus


Mange hytte- og grunneiere i Nøtterøy- og Tjømeskjærgården opplever økt gjengroing som et problem. I kurset fokuseres det på hva som er ønskelig å oppnå med praktisk og målrettet skjøtselspleie. Fokusområder er artsmangfold, uønskede arter og landskapsbilde. En lærer prinsipper knyttet til hvordan komme i gang og hvordan vegetasjonsrydde på en effektiv måte. Vi stifter bekjentskap med flere ulike planter og busker og lærer i denne forbindelse noen begreper. Vi får også høre om gammel hage- og beitemark i et historisk perspektiv. Kursleder er biolog Kim Abel fra stiftelsen Biofokus. Kim er en flittig gjest på hytte i området og har skrevet flere forvaltningsplaner for fylkesmannen i Tjøme og Nøtterøy, inkludert forvaltningsplan for Vasskalven.
Påmeldte får nærmere info om båtskyss.

Torgersøya, skjøtselsbehov og beiting


Tidspunkt: 26.juli kl 09.30 - 13.00. Hvor: Torgersøya, Tønsberg. Kursleder: Preben Fossaas

 Vi ser nærmere på skjøtselsbehov og –planer, og ulike problemstillinger:
Torgersøya er en tidligere bebodd jordbruksøy som er truet av gjengroing. Det er en del hyttebebyggelse og en camping på øya. Det fokuseres på beiting og manuell skjøtsel.

 

Praktisk skjøtsel av en slåttemark

Tidspunkt: 11.august.  kl. 10 -15 Hvor: Moløkka, Tjøme. Kursleder: Preben Fossaas

Tema er praktisk skjøtsel av en 8 mål stor slåttemark øst for Moutmarka. Deltakerne får demonstrert slått med bl.a. tohjulstraktor. Vi kommer inn på viktigheten av bakketørking for å hjelpe til med frøspredning. En biolog gir deltakerne et innsyn i flora og fauna i enga i forkant av slåtten. Skjøtselsplan for området deles ut til deltakerne.

 

 

Rydding og skjøtsel av kulturminner

Tidspunkt: 5. september (MERK. NY DATO) kl. 09:30 - 15:30 Hvor: Mellom-Bolæren. Kursledere: Cathrine Engebretsen, Arkeolog,  Ronny Meyer, Nøtterøy kommune og Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark.

 

Tema er kulturminner og skjøtsel og rydding av disse. Ytterst i Nøtterøyskjærgården ligger det flotte natur- og friluftsområdet Mellom-Bolæren. Her ligger det bl.a. flere bronsealderrøyser. En kan også se spor av en russisk krigsfangeleir og gravplass på øya. Etter at beitingen i området opphørte har mye av området grodd igjen. Viktigheten av å rydde rundt nevnte kulturminner og fremgangsmåte for dette er blant temaene denne dagen.
Vi ser på hvordan eldre kulturminner skal behandles ift nyere tids kulturminner (fra 2. verdenskrig) som ikke er fredet etter kulturminneloven. Det orienteres om de ulike kulturminnene, hva det består av og hvordan tilstanden er, anbefalte tiltak, rammer for skjøtselstiltak og til slutt anbefalinger for tilretteleggingstiltak.

Vi ser også hva som er ønskelige skjøtselstiltak etter naturfaglige hensyn – og med Nasjonalparkinteressene ivaretatt (v/ nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli). Grunneier Nøtterøy kommune (v/ Ronny Meyer) gir en orientering om hva som er kommunes interesse og rammer for tiltak.

Påmeldte får nærmere info om båtskyss

 

Om kurslederne:


Bjørn Strandli
Nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark. Sentral i verneplan- og forvaltningsplanarbeidet for Færder nasjonalpark. Har arbeidet i mange år hos fylkesmannen i Vestfold. Biolog.

Ronny Meyer Miljøvernrådgiver i Nøtterøy kommune som til daglig arbeider med friluftsliv og natur- og miljøvernspørsmål. Sitter i prosjektgruppa for forvaltning av Færder nasjonalpark og
var også i sentral i verneplanarbeidet i tilknytning til opprettelsen av Færder nasjonalpark. Naturforvalter fra Ås med doktorgrad fra NTNU.

Preben Fossaas
Preben Fossaas har drevet Hauan gård i Våle siden 1988, hvor han driver økologisk landbruksproduksjon med Gammelnorsk spelsau, planteproduksjon og Inn på tunet. Han var den første i Vestfold som startet med Gammelnorsk spelsau og er svært delaktig i at det i dag er mellom 50-60 besetninger av denne rasen i Vestfold. Han har lang fartstid innen fagopplæring i landbruket og bred erfaring innen arbeidstrening. Hans engasjement for Inn på tunet og Grønt Arbeid har særlig fokus på unge med utfordringer knyttet til psykisk helse. Preben vant Den nasjonale kulturlandskapsprisen i 2013 for sitt arbeid.

Arne Fjellberg

(Dr.philos.) Er insektforsker og har arbeidet med systematikk, økologi og biografi i nordområdene, særlig innen leddyrgruppen spretthaler (Collembola). Han var ansatt som konservator ved Tromsø Museum 1982-1991. Siden har han vært freelance forsker og forskningsstipendiat i Norge og Sverige, og har bl.a. jobbet med rødlistearter for Artsdatabanken. Han er nå pensjonist og bosatt på Tjøme der han ofte engasjeres i ulike skjøtsels- og forvaltningsoppgaver. Flittig bidragsyter til radioprogrammet "Naturens Verden".

Kim Abel
Arbeider til daglig som biolog i stiftelsen Biofokus. Utdannet Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1998.Har gjennom flere år utført ulike typer miljøregistreringer, inkludert naturtypekartlegging, viltkartlegging og nøkkelbiotopkartlegging, samt kartlegging av skog i verneplansammenheng. Kim har god generell artskunnskap innen zoologi og botanikk.

Egil Soglo, Statens naturoppsyn (SNO)
Jørn er tilknyttet seksjon Naturtilstand - fauna og har tilsyn med verneområder i Vestfold, naturveiledning spesielt knyttet opp mot fugl og har hovedansvar for oppfølging av sjøfugl som sine viktigste arbeidsfelt.

Jørn Lindseth, Statens naturoppsyn (SNO)
Jørn er tilknyttet seksjon Naturtilstand – areal. Han har tilsyn i verneområder i Vestfold, lakseoppsyn i fylket samt hovedansvar for skjøtselstiltak i verneområder og bekjempelse av fremmede arter som sine viktigste arbeidsoppgaver.

Cathrine Stangebye Engebretsen Cathrine har siden 2012 arbeidet hos Vestfold fylkeskommune med tema kulturarv. Hun arbeider bl.a. med skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner. Hun har tidligere vært prosjektleder for Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner. Hun har tidligere arbeidet med utgravingsprosjekter for Kulturhistorisk museum i Oslo, med middelalderutgravinger for NIKU i Trondheim, Tønsberg og Oslo, og med kulturminneskjøtsel for Østfold fylkeskommune. Cathrine er utdannet i nordisk arkeologi ved universitetet i Oslo med arkeologi, historie, kunsthistorie og idéhistorie i fagkretsen. 


---------------------------------------------

 

Påmelding gjøres til oslofjf@online.no senest en uke før kurset. Her er det første mann til mølla som gjelder. 

Det er rundt 10 deltakere på hvert kurs som deltar aktivt i skjøtselen. Der det gjennomføres skjøtsel som krever verneutstyr en ikke har, så vil skjøtselen bli demonstrert av kursleder. Deltakerne tar med niste og drikke selv, vi tar med litt forfriskninger. Skulle det vise seg at et eller flere av kursene fort blir fulle ser vi muligheter for å supplere med et ekstra kurs på samme tema.

Kulturlandskapsskolen etableres som en prøveordning på to år for så å evalueres. Evalueringen vil være grunnlag for å ta stilling til om kulturlandskapsskolen skal videreføres mer permanent

 
Vel møtt til Kulturlandskapsskolen - et samarbeid mellom

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1220002.JPG    src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1220003.JPG   src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1228003.JPG       src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/916001.JPG 

 

 

 

Publisert: 06-JUN-16 Utskriftsvennlig versjon
There is currently no HTML content.
Følg oss på facebook
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no