Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Skjærgårdstjenesten: Viktig og god aktør i oljevernberedskapen


- Skjærgårdstjenesten kjenner alle kriker og kroker i Skjærgården, har egnede båter for grunne farvann og utviser  godt sjømannskap. Uten innsatsen fra Skjærgårdstjenesten ville ikke oppryddinga av Full City vært gjennomført så effektivt.

 

Dette er noen av de mange positive tilbakemeldingene vi har fått om innsatsen Skjærgårdstjenesten har bidratt med etter at Full City gikk på grunn utenfor Langesund.

Fakta om Full City ulykken


Båten: MV Full City er et Panamaregistrert
lasteskipet på 167 meter og er
på 15 878 bruttotonn, kinesisk besetning.
Skipet hadde inntil 1000 kubikkmeter
tungolje og 120 tonn lett olje om bord.
Forurensing: Tilsammen regner en
med i et grovt estimat at rundt 120
km av kystlinjen mellom Grimstad og
Larviksfjorden er tilgriset av olje. Oljen
har truffet land 180 steder.
Opprensking: Totalt har over 250
personer vært delaktig i arbeidet med å
fjerne olje.
Antatt bruk av arbeidskraft: 16- 18.000
dagsverk.

 

Arbeidsdagen ble dramatisk forandret for Skjærgårdstjenesten i driftsenhetene for Bamble/Porsgrunn og Færder fredag 31.juli. Tilrettelegging i friområder i form av søppelrydding, vedlikehold og rengjøring av toaletter, bryggereparasjoner,  vegetasjonsrydding, informasjon og oppsyn med fuglereservatene var ikke lenger prioriterte oppgaver; for Skjærgårdstjenesten er en del av oljevernberedskapen. Fra ulykken skjedde har utslippet av bunkersolje fra lastebåten vært i fokus. Umiddelbart etter ulykken ble Skjærgårdstjenesten med båter og mannskap rekvirert av Interkommunalt utvalg for håndtering av akutt forurensing, IUA.

 

I akuttfasen, fraktet Skjærgårdstjenesten personell, lenser, pumper, mannskaper og annet utstyr ut til det havarerte skipet ved øya Såsteinen. Mannskapet på arbeidsbåten Synnøve gikk i skytteltrafikk mellom basen i
Langesund og Full City. - I starten gikk det litt fort i svingene, opplyser Jan Kristoffersen fra Skjærgårdstjenesten Bamble/Porsgrunn. -Det var mange mennesker å forholde seg til, men etter en innkjøringsperiode kom det klare og gode ordre fra IUA-ledelsen.

 

Etter at transportoppdraget ut til havaristen var avsluttet, ble båten Synnøve brukt til å skimme olje som lå og fløt i de frie vannmassene. Jo mer olje man fikk hentet opp fra sjøen, desto mindre olje ville drive i land. Personell fra Kystverkets depotstyrke var med på båten i denne fasen. Olje og vann ble separert og olja lagret i tanker og ført inn til land. I grunne bukter og viker var det bare Skjærgårdstjenestens båter som kom inn og kunne pumpe opp olja med transportable pumper. Egnede båter kombinert med godt sjømannskap og gode lokalkunnskaper var suksesskriteriet.

 

Den 12. august gikk operasjonen over fra akuttfase til strandrensingsfase. Strender og svaberg skulle renses for olje. Mange mennesker og store mengder utstyr skulle fraktes, også til vanskelig tilgjengelige steder. Høytrykkspyler ble brukt der det var mulig, andre steder måtte man bruke bark, spader og bøtter; en svært møysommelig prosess. Blandingen av bark, vann og olje måtte så fraktes til land. Ove Stokkeland, leder av IUA Telemark forteller at ved å plassere avfallet på strategisk plasser, kunne Skjærgårdstjenesten hente avfallet og på den måten sparte en mange helikopterturer. Skjærgårdstjenesten både i Telemark og Vestfold var involvert i disse aktivitetene enten det var transport eller å spyle fjellet reint med høytrykksspylere. De 3-4 første dagene ble det jobbet 14-16 timers dager, senere 10-12 timer daglig. Som i akuttfasen viste båtene og mannskapet med detaljert lokalkunnskap seg som svært viktig. Ingen andre båter kom inn i grunne bukter med pumpeutstyr.

 

Etter som aksjonen skred framover ble Skjærgårdstjenesten trukket med i arbeidet med å kartlegge oljepåslag i strandsonen. Mengden olje ble registrert og informasjonen ble lagt inn i Kystverket sin artdatabase, kystinfo. Kartlegginga var utgangspunkt for hvilke ryddetiltak som ble iverksatt. En krevende opprydding er gjennomført, og Skjærgårdstjenesten har bidratt i de aller fleste oppgaver. I Telemark har Skjærgårdstjenesten sammen med Kystverket vært med på å gå langs kysten og vurdere om rensingen har vært tilfredsstillende.

 

Gutta i Skjærgårdstjenesten Bamble/ Porsgrunn er helt klare på at båten Synnøve har fungert helt ideelt i denne omfattende aksjonen. Dette inntrykket bekreftes også av Ove Stokkeland hos IUA-ledelsen, og Kystverkets Roger Nilsen, som har jobba mye sammen med Skjærgårdstjenesten i Telemark og Aust-Agder.

 

Alf Kristiansen, Rådgiver på beredskapsavdelinga hos Kystverket oppsummerte Skjærgårdstjenesten sin innsats på følgende vis: - Skjærgårdstjenestens kunnskap om dybdeforhold, natur-, kultur,- og friluftsverdier var svært verdifull. Det gjorde at Kystverket raskt fikk informasjon som hadde betydning for hvilke valg som skulle tas. Vi behøvde ikke å finne informasjon andre steder. Lokalkunnskapen kombinert med funksjonelle båter og dyktig sjømannskap gjør derfor Skjærgårdstjenesten til en viktig og god aktør i oljevernberedskapen.

 

Slike meldinger er gode å få. Det viser at Skjærgårdstjenestens langsiktige arbeid med å bygge opp en funksjonell flåte med båter, der bruksområdet går utover henting av søppel, er samfunnsmessig fornuftig. Når våren kommer blir det nye turer ut for å se hvordan tilstanden er og vurdere om ytterligere rensing må gjennomføres. Skjærgårdstjenesten skal også da stå klar til innsats.

 

 src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/254003.GIF

Nevlungsstranda naturreservat, like ved Oddane Sand, var et av de meste tilgrisete områdene vi kom over. OF har sikra flere friområder i Brunlanes, blant annet områder rundt Nevlungstranda. Her hadde tungoljen skyldt langt inn på land i et 10 meters belte og festet seg i vegetasjonen. Kyststien på strekningen er berørt. Vi registrerte et stort antall oljeskadd sjøfugl, hovedsakelig ærfugl og storskarv. Det startes nå opp arbeid med å samle inn oljeskadet sjøfugl for å rense fjærdrakten. Den mest oljeskadde sjøfuglen blir skutt da sjansene for at disse skal overleve er liten.

Brannvesenet, sivilforsvaret og Skjærgårdstjenesten har hendene full og gjorde en solid innsats med å legge ut lenser på lørdagen når vinden og bølgene endelig hadde lagt seg. Men lenser som ble lagt ut dagen før, i kraftige dønninger, så ikke ut til å ha fungert. Ved fuglefredningsområdet ved Mølen så en lense ut til å ha kollapset i bølgene og oljen trengte inn i verneområdet der mange sjøfugler ble tilgriset. Det ser mao ut til at oljelensene fungerer dårlig i mye vind og høye bølger.

OF er av den klare oppfatning at det fremover ikke må stå på økonomiske midler og vilje ifht å rydde opp i den enestående skjærgården som nå er tilgriset. Det er snakk om områder med nasjonale friluftsinteresser og som brukes intensivt året rundt. src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/254004.GIF

 

Telemarks- og Brunlaneskysten, med de viktige fuglefredningsområdene ved Mølen og Jomfruland-Stråholmen, er også berørt. OF ser nå spesielt viktigheten av å begynne oppryddingsarbeidene i sjøfuglvernområdene tidligst mulig før større mengder våtmarksfugl ankommer og slår seg til her under høsttrekket og for overvintring. Det må videre jobbes systematisk med å rydde svaberg og strender, friområder inkludert. OF, som er sekretariat for Skjærgårdstjenesten, er informert om at båter fra andre enheter i fjorden (Tjøme- Nøtterøy) er rekvirert i forbindelse med opprydding og utsetting av lenser.

Publisert: 03-AUG-09 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no