Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

OF påklager avslag fra Fylkesmannen i Østfold


OF mener historisk stakebu på Hvaler bør kunne bli kystledhytte uten at det forringer naturverdier.
 
 
Stakebua på Jomfruland. På holmen Jomfruland i Herfølrenna bygget Kystverket omkring 1920 ei bu for oppbevaring og vedlikehold av sjømerker som ble benytte til grensemarkering på riksgrensen mot Sverige. Nye materialer førte til at de gamle trestakene ble tatt ut av bruk. Kystverkets aktivitet på holmen har opphørt for lenge siden, og bua har vært bortleid til personer som har brukt den til lager og midlertidig opphold. De siste årene har OF disponert bua og planen har vært å rydde opp og sette stedet i stand slik at allmennheten får tilgang.
 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1596003.JPG
Stakebua er forfallen. Dette bildet er noen år gammelt og OF har fått utført mindre reparasjoner for å forhindre ytterligere skader. Om bua skal reddes, er det ikke så mye tid igjen. Dersom Fylkesmannen holder fast ved standpunktet om at bua ikke kan bli omgjort til kystledhytte, vil en måtte avklare hva Kystverket vil gjøre med bygning og brygge der forfallet er stort.
 
 
Viktig kulturhistorie. Stakebua på Jomfruland er et markert trekk i Hvalerskjærgården. Kystverket har lite interesse av å vedlikeholde bua, det er tross alt mange tiår siden den var lager for grensestakene. Om Kystverket ikke vedlikeholder bygget, og OF ikke har muligheter for å gjøre det i stand, risikerer man et ytterligere forfall, hærverk og påfølgende forsøpling. Dersom Fylkesmannen holder fast ved standpunktet om at bua ikke kan bli omgjort til kystledhytte, vil en måtte avklare hva Kystverket vil gjøre med bygning og brygge der forfallet er stort.
 
Naturreservatet. Holmen ligger innenfor Herfølsalta naturreservat. Formålet med reservatet er å bevare en havstrand med spesielle naturtyper. Det foreligger ikke ferdselsforbud på holmen. Vernebestemmelsene gir adgang til drift og vedlikehold av bua på holmen. Siden vernebestemmelsene eksplisitt nevner at vernet ikke er til hinder for drift og vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet, herunder gjerder og bod på holmen Jomfruland, hadde vi forventet at avslaget hadde klargjort hvilke begrensninger slik drift og vedlikehold skulle underlegges.  Fylkesmannen mener at verneområdet har en viktig funksjon som hvilested for sjøfugl og har betydning for næringssøk. Arter som nevnes er tjeld, gravand, rødstilk, vipe og sandlo. Ingen av disse artene er truet eller sårbare. OFs egen ornitologiske kompetanse har befart området ved flere tilfeller. Grågås, gravand, rødstilk og tjeld er observert i hekke- og trekktiden, men da i all hovedsak innerst i bukta, dvs. 100-200 meter vest for Stakebua.  Vår erfaring er at lite fugl raster på Jomfruland. I den sammenheng er det viktig å nevne at Stakebua ligger helt i hjørne av verneområdet, og vi tør hevde at området der Stakebua står, er utenfor de naturkvaliteter verneområde skal beskytte.
 
src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1596002.JPG
Flyfoto som viser deler Herfølsalta verneområde Formålet for verneområdet er å verne et havstrandområde med variert og sjelden strandengvegetasjon og utenforliggende grunt sjøareal, med alt tilhørende plante- og dyreliv. Stakebua, som ligger på holmen Jomfruland uten for Herføl, er markert med blå ring. Som det går frem av bildet ligger bua helt i kanten av verneområdet.


Kystled – kan bidra til bedre vern av naturverdier. Et av OFs formål er å ivareta naturen. I alle friområder, ved kystledhytter og kyststier og i forbindelse med arrangementer legges det vekt på at naturverdier og kulturminner tas vare på. Ved alle kystledhytter setter vi opp informasjon og veileder publikum, også på områder som ikke er inkludert i naturreservater. Eksempler på slike er kystledhytta på Søndre Langåra i Frogn og øya Mølen i Hurum, dette i samarbeid med og med støtte fra fylkesmennene i Buskerud og Oslo og Akershus. Poenget med å få fram dette er at kanalisering av ferdselen og informasjon om verneverdiene kan være en like god strategi som å hindre at allmennheten besøker verneverdige naturområder.  OF har god erfaring med av bruk og vern kan gå sammen uten problemer. Vår erfaring er at med god informasjon kan besøkende på kystledhyttene bli gode ambassadører for naturvernet.
 
OF mener kystled i denne forbindelse vil være med på å ta vare på viktig kulturhistorie og også støtte opp under de naturkvaliteter som finnes i området.  Forholdet til friluftslivets interesser og kulturlandskap er ikke vurdert eller drøfte i avslaget, noe vi mener det definitivt burde. Vår holdning er at vern gjennom bruk nesten alltid er det mest hensiktsmessige.
 

Publisert: 11-MAY-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no