Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Kyststien 25 år


Den første kyststien ble anlagt for 25 år siden. Her er et historisk blikk på den populære stien.

Kyststienes betydning har blitt stor for friluftslivets vilkår. Det fantes selvsagt stier og veier i kystlandskapet også før kyststiene, men det banebrytende var egen logo, egne fargekoder på merkingen og merkevarebyggingen av begrepet kyststi. Kyststiene går vanligvis over et stort antall eiendommer og det har vært - og er fortsatt- en stor utfordring å få til avtaler om å merke sti over disse eiendommene. Viktige partier og turmål er de sikrede friområdene der turgåeren stopper for rasting, bading, fiske oa.


Det startet i Larvik for 25 år siden. I Brunlanes hadde flere av landbrukseiendommene tatt til orde for en samlevei i nedkant av jorder og skogholt som et avgrensende belte mot sjøen. Betegnelsen kystveien ble lansert. For enkelte eiendommer var det ønskelig at kystveien ble en strandsoneavgrensing for bygging av fritidseiendommer, men dette var i motstrid til planene om Rikspolitiske retningslinjer, og vant ikke gehør hos statlige myndigheter. Alternativet ble lansert av landbrukskontoret; en kyststi som delvis fulgte samme trase som den påtenkte kystveien. En vesentlig grunn til at man lykkes, var landbrukskontorets medvirkning og poenget med at næringens interesser ble ivaretatt. Hytteeiere var mer skeptisk til en tursti nær bygninger eller over tomten.

Friområdene. OFs bidrag besto først og fremst i å stille sine sikrede friområder til disposisjon i Brunlanes, et området OF har flere friområder i mange år. OF og kommunens parkeringsplasser ble utgangspunktene for turer. OF bevilget også et pengebeløp (kr 25.000) til etableringen av ca 30 km kyststi fra Helgeroa til Stavern, og som nå fyller 25 år. Strekningen er fortsatt betraktet som en av de mest naturskjønne og populære. Arrangementet «Jenter på kyststien» arrangeres hvert år og har ca. 3000 deltakere.

Spredningen geografisk.Flere kommuner tok snart opp ideen med etableringen av kyststi. Særlig nordover på vestsiden av Oslofjorden (Vestfold, Buskerud og Asker/Bærum) ble det i løpet av 1990-årene etablert kyststier. På østsiden av fjorden ble det først fart i stietableringen etter at Interreg-prosjektene var med på å finansiere etablering, tilrettelegging, markedsføring og tilknytningen til reiselivsutvikling. Først «Nave Nortrail/Nordsjøløypa» (gjaldt hele Nordsjøområdet) «Kustigen/kystien» i Østfold/Bohuslän, «Rekreative Ruter» (sykling og vandring i Kattegat/Skagerrak-området) og til sist «Tilgjengelig friluftsliv» som også handlet om å gjøre strekninger og friområder tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse og hvor Follo/Østfold og Bohuslän var med.


Begrepet kyststi har også blitt introdusert i Sverige (kuststig) og i Danmark. I dag finnes det også kyststistrekninger på Vestlandet og i Nord-Norge. I den nasjonale «Merkehåndboka» har kysttsien fått et eget kapittel hvor merkekoder, logo oa er omtalt. OF har skrevet dette kapitlet.
I høringer av kommuneplaner har OF fokusert sterkt på etableringen av kyststier i mange år. Siden de går i det kystnære landskap tiltrekker de seg interesserte turgåere, nærheten til tettsteder og byer gjør kyststiene til en nærområde-sti for mange personer.

Status. I dag finnes det kyststier mer eller mindre sammenhengende rundt hele Oslofjorden. De siste årene har også kommuner med liten kystlinje kommet til, som Ås og Lier og p.t. er det bare Drammen som ikke har kyststi-merking. På en del steder er det tilrettelagt med rundsløyfer, noe som er mer populært blant turgåere enn å gå fram og tilbake samme strekning.

OF med ulike roller.OF har hatt mange ulike roller, fra å ha ansvaret for grunneieravtaler, merking og drift til et mer koordinerende og overordnet systemansvar. Dette beror på hvilken kapasitet og kompetanse den enkelte kommune har, og er i tråd med OFs ulike tilnærming til samarbeidet med kommunene i andre saker. OFs gjennomgang og vurdering av kyststiene i Vestfold og i Hurum i 2015 nevnes spesielt. Her avdekket man behov for oppgraderinger, vedlikehold av merking og skilting, etablering av avstikkere, rundløyper mv. Nærmere tilknytning til kollektivnettet og forbedring av parkeringsforhold er andre viktige oppgaver. Å bygge opp et apparat som foretar det årlige vedlikeholdet har vist seg komplisert flere steder, men det finnes også kommuner der man har lykkes gjennom avtaler med frivillige. Blant annet gjør flere turistforeninger et flott arbeid med drift og vedlikehold av kyststier. Larvik og Omegn Turistforening (LOT) har hatt ansvaret for kyststien i Brunlanes i mange år og gjør en stor innsats. Også turlaget i Asker nevnes i samme forbindelse.

Kyststier for fremtiden. Kyststiene er kommet for å bli. Mange steder har de nærhet til kystledhyttene, og nesten alle strekninger løper gjennom sikrede friområder. Også fra flere naturhavner går det ut etapper. Kyststiene er derfor en del av den totale tilretteleggingen og driften langs Oslofjorden. OF feirer at kyststiene har rukket å bli 25 år og at det er etablert stistrekninger i hele Oslofjordregionen. Kyststiene har utvilsomt blitt et vellykket tilbud som når mange brukere gjennom hele året. Erfaringer fra driften og gjennomført feltarbeid har imidlertid avdekket at det er behov for forbedringer, utvidelser og forbedret vedlikehold. OF vil fortsette å sette fokus på disse oppgavene.

Publisert: 03-SEP-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no