Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Om OFs engasjement i nasjonalparkene


OF har gjort en ny henvendelse til departementet om Statens ansvar for friluftslivet i nasjonalparkene.I 2014 vedtok OFs årsmøte en uttalelse der man ber Staten om å være med på å spleise på kostnadene som har kommet til etter etableringen av nasjonalparkene. OF har kontaktet Klima- og miljødepartementet og ble invitert til et møte med statssekretær Lars Andreas Lunde den 19. september.

Bakgrunn: To nasjonalparker har blitt opprettet i Oslofjorden, Ytre Hvaler i 2009 og Færder nasjonalpark i 2013. Størstedelen av begge nasjonalparkene består av sjøareal. De landbaserte delene er i stor grad områder OF i sin tid fikk sikret som friområder, flere av dem også områder vi i dag har ansvar for. OF er stolt av at «våre» områder i stor grad dannet grunnlaget for opprettingen av Norges to første marine nasjonalparker. Men de har også påført OF en større ressursbruk, beskrevet under:

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1704002.JPG

Marin forsøpling, også i nasjonalparkene, er en av saken som opptar OF i. Klikk på bildet for å se flere av våre aktiviteter.


Intensiv bruk. Både Færder nasjonalpark (2013) og Ytre Hvaler nasjonalpark (2009), har friluftsliv som en del av verneformålet. Færder og Ytre Hvaler har det største biologiske mangfoldet av landets nasjonalparker, men ligger samtidig i nær tilknytning til større befolkningssentra, og bruken er intensiv. Disse forhold skaper nye utfordringer i samarbeidet mellom instanser som har ansvar for vern vs friluftsliv. Den nære kontakten med kommunene og nasjonalparkstyrene er spesielt viktig på dette punktet.

Nasjonalparkene som aktivitetsarena og kunnskapsspreder. Det er viktig at verneverdiene kan vises frem. Nasjonalparkene er egnet for å skape engasjement for naturen. Mange av OFs arrangementer foregår i nasjonalparkene; læring i friluft for elever og pedagoger, naturlosturer, familiearrangementer. «Livet i fjæra» har f.eks. vært et tilbakevennende kursopplegg som flere tusen barn deltar på hvert år, flere av disse på friområdene i nasjonalparkene. Samarbeidet vi har med nasjonalparkforvalterne, SNO og kommunene på dette feltet, har et stort potensial. Dette kan utvikles videre.

Tilrettelegging. Tilrettelegging forutsetter fysiske tiltak, både i verneområdene og ikke minst i randsonen rett utenfor. Landdelen av nasjonalparkene er gjort tilgjengelige med parkeringsplasser, toaletter, informasjonstavler, skilt, rasteplasser, samt merking og opparbeiding av stier. Sistnevnte er viktig for å kanalisere ferdselen forbi sårbar natur. OF har samarbeidet med kommunene om å etablere flere kilometer kyststier, og disse løper gjennom eller grenser opp til verneområdene. Kyststiene starter ved innfallsportene til nasjonalparkene, og ofte er dette parkeringsplassene. OF alene har ansvaret for 8 parkeringsplasser i Ytre Hvaler og 3 i Færder. For naturhavnene til småbåtene gjelder tilretteleggingen i første rekke brygger og bøyer. I 2014 hadde OF fire svaibøyer i Ytre Hvaler og tre i Færder nasjonalpark. Både på land og i sjø skjer tilretteleggingen dels som en følge av økt oppmerksomhet, dels for å kanalisere ferdselen og skåne sårbar natur.

Drift. Skjærgårdstjenestens driftsenheter på Hvaler og Færder (Havnøy) har det vesentligste av sine oppgaver innenfor nasjonalparkene. Grovt sett regner man at 2/3 av ressursene til driftsenhetene brukes innenfor nasjonalparkenes areal. Dette innebærer tradisjonelle oppgaver som renovasjon, toaletter og tilrettelegging, men også en vesentlig innsats knyttet til frakt av beitedyr, skjøtsel, utvidet strandrydding herunder fjerning av båtvrak mv. Bistand til både nasjonalparkstyrene og Statens naturoppsyn (SNO) kommer i tillegg.

Marin forsøpling. I tillegg til en noe mer omfattende strandrydding ellers, er en strand på utsiden av Akerøya i Ytre Hvaler med i OSPAR-registreringen som den eneste i den norske delen av Skagerrak. Her registreres alt som skylles inn fra havet. OF organiserer innsamling, registrering og rapportering.

Skjøtsel. Landskapet gror igjen og nasjonalparkene med sin lange vekstsesong er særlig utsatt. Omfanget av og farten på gjengroingen er en trussel mot naturmangfoldet. I tillegg til gunstige vekstvilkår, har beitingen blitt vesentlig redusert. Gjennom tiltaket «Kulturlandsskapsskolen» som ble startet opp i 2014, hvor Færder nasjonalpark har vært pilot, genereres og formidles kunnskap om skjøtsel i nasjonalparkene.

Kystleden. Kystleden organiseres og driftes av OF: I Ytre Hvaler finnes det 7 kystledhytter inne i nasjonalparken eller i den umiddelbare randsone I Færder finnes det tilsvarende 6 kystledhytter. Disse har egne tilsynsordninger. Det foreligger også konkrete planer om flere kystledhytter, som f eks Færder fyr.

Kulturminner. Nasjonalparkene i ytre Oslofjord har hatt bosetting og vært brukt helt siden istida. Kultursporene er mer tallrike enn mange andre steder. Viktige kulturminner skal ivaretas og vedlikeholdes, men også løftes fram og brukes. Eksemplene er flere: På Storesand har f.eks. tilsynsvaktene en viktig oppgave med å veilede publikum om at det ikke er tillatt å telte ved hvalertuftene. Akerøyadagen med arrangement på Festningsholmen et eksempel på hvordan kulturminner og historie kan gjøres kjent. På enkelte av kystledhyttene har OF satt opp ny informasjon om både bygningenes historie og den historiske bruken av området rundt. Dette er en oppgave som bør fullføres på alle hyttene. Det er et utstrakt samarbeid med fylkeskommunene om å gjøre kulturminnene mer tilgjengelig.

Møtet med departementet var konstruktivt og positivt – men om vi tilføres ressurser som vil styrke vårt arbeid med Oslofjorden to fantastiske nasjonalparker vites selvsagt ikke.

Publisert: 26-SEP-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no