Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

OF går i mot planer om bro i unik natur


Vegvesenet mener nå at Oslofjorden bør krysses med en firefelts bro, og anbefaling om dette er sendt Samferdselsdepartementet. Broen vil skjære gjennom nordre deler av Håøya, en av de få uberørte natur- og friluftsområdene som er igjen i indre Oslofjord. Håøya er utrolig viktig både ut fra både friluftsliv- og naturverninteresser. Håøya er stedet for småbåtliv, fritidsfiske, padlere og teltere - eller for dem skal nyte fred og ro ved å bade, sole seg eller gå tur.

Dessuten vil natur, friområder og idylliske og kulturhistoriske bygningsmiljøer i Frogn og Røyken bli berørt. Naturinngrep, støy og mulighet for forsøpling og forurensing betyr forringelse av opplevelsene. Broa vil også utfordre sjøfuglkoloniene på de nærliggende naturreservatene. OF mener at et nytt tunnelløp er svaret på utfordringene som økt trafikk skaper. Trafikksikkerhet og driften av tunnelene blir en helt annen med to tunneler enn for dagens situasjon. Saken var til behandling på OFs årsmøte i 2015 og et nesten enstemmig årsmøte gikk inn for en ny tunell framfor bro. Dette er OFs fortsatte synspunkt. Den ev ulempen som biltrafikken utsettes for ved å måtte kjøre i tunell i stedet for bro, oppveier ikke uopprettelige skader på naturen, landskapet, friluftslivsmulighetene og bygningsmiljøene på begge sider av fjorden. 

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1726002.JPG

Støy vil forstyrre naturopplevelser og friluftsliv både til vanns og til lands. Det ligger bl.a. mye brukte kyststier ved Digerud og Båtstø, dvs på begge sider av fjorden. Bilde fra Digerud, Frogn. Illustrasjon: Rambøl 2015

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1726003.JPG

Det er skissert en skjæring gjennom den nordre delen av Håøya med regionalt viktige friluftsinteresser og store naturverdier. Illustrasjon Rambøl 2015

 

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1726001.JPG

Vestfjorden er et av Indre Oslofjords viktigste og mest attraktive båtutfartsområder der strandsonen også er lite nedbygd.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1726004.JPG

Forslag om bru for riksvei 23 over Håøya vil være være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene. OFs årsmøte sa derfor i 2015 nei til videre utredning av bruforbindelse over Håøya.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1548007.JPG

Bru er skissert ved/på vernet sjøfuglkoloni i Vestfjorden (Sundbyholmene), en av de viktigste hekkeplassene for bl.a. ærfugl i Indre Oslofjord. Tett opp i mot andre verneområder, bl.a. Gråøya og fuglefredningsområdet Høvikskjæra.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1726005.JPG

Det er registrert flere viktige naturtyper og rødlistearter på den nordre delen av Håøya. Nordre Håøya er et kommunalt friområde, eid og forvaltet av Oslo kommune og Skjærgårdstjenesten.

 

 

NRK om saken, inkludert intervju med OFs direktør Rune Svensson

Publisert: 25-NOV-16 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no