Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Arbeid med kyststien


Kyststiene går gjennom et landskap med et stort antall eldre hytter og hus. Eiendomsgrensene ligger tett og stien kan komme nær inn på plener og bygninger. Siden høsten 2016 har Fredrikstad kommune og OF sammen jobbet med å få til nye grunneieravtaler for kyststien på Onsøy.

 

Fram til 1990-tallet var Onsøy en egen kommune og en av kystens mest populære hyttekommuner. Hankø, Engelsviken og Slevik er feriesteder de fleste har hørt om. Før strandsonevernet kom inn i loven, ble det ført opp en rekke hytter og hus i Onsøy. For OF og myndighetene var det en kamp mot klokka for å få sikret allmennheten friområder. En lyktes delvis, sånn som for Mærrapanna, der hele 13 kommuner bidro med midler og fikk hindret planene om å bygge over 60 hytter. Men mange steder var OF og kommunene for sent ute.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1744001.JPG

Det er etablert kyststi i deler av Onsøy, men bare delvis, og dels uten avtaler. Flere av de gamle skiltene trenger en oppfriskning. Bak hvert skilt og merke ligger det flere timer med jobb, både i form av grunneieravtaler, kartlegging, skiltplaner og praktiske arbeid med montering.


I dag er friområdene de mest verdifulle elementene i kysttien; og de gamle hyttefeltene er de mest kompliserte å komme fram i. Det er i dette landskapet vi nå kvalitetssikrer avtaler og traseen. Rett til å merke stien krever skriftlige avtaler med grunneiere, og dette igjen krever tid og ressurser å få til. Mer enn 120 forslag til plassering av kysstien på de enkelte matrikler har blitt sendt ut til grunneierne i Onsøy. Flere avtaler har kommet tilbake med positiv respons, andre forslag krever små justeringer mens andre igjen kanskje må revurderes i forhold til hvor kyststien plasseres. Et nyttig og viktig arbeid pågår fremdeles i forhold til kartlegging av hvor kyststien i utgangspunktet var plassert, og hvor det er ønskelig at den skal gå i fremtiden – med avstikkere og rundsløyfer. Dialogen med grunneierne en viktig og til tider utfordrende del av saksbehandlingen. Ønsket om å få til en mer opplevelsesrik, kystnær og variert sti, kan til tider være vanskelig - og i noen tilfelle ser det ut til at vi må velge de nest beste løsninger ut fra pragmatiske betraktninger.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1744002.JPG

Nedbygging og privatisering av strandsonen er noen av de utfordringene som kartleggingen av kyststien avdekker. Bildet her er tatt fra det kommunale friområdet i Buvika med utsikt mot Slevikkilen.


I det pågående arbeid for å bedre kvaliteten på kyststiene, legges det vekt på å balansere mellom allmennhetens åpenbare interesser av opplevelsesrike traseer og den enkelte grunneiers rettigheter. For samfunnet er det gevinster å hente på en attraktiv, tilgjengelig og variert sti nær store befolkningskonsentrasjoner. Dette oppgraderer nærmiljøene og gjør fysisk aktivitet enklere for også dem som ikke trener til daglig. Vi snakker om helsegevinsten for både nåværende og kommende generasjoner, de langsiktige økonomiske gevinster som er direkte knyttet til helsegevinsten, og ikke minst miljø- og naturgevinstene som følger med når naturen og friluftslivet tilrettelegges på en forsvarlig og naturvennlig måte. Dokumentasjonen av friluftslivets gevinst for samfunnet finnes flere steder, jfr f eks Vista sin rapport fra 2016 «Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv»

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1744003.JPG

Bilde fra kommunegrensen til Råde, med utsikt sørover mot Gunnhildskjær og Skjeløysundet. Det er ikke alltid sol og sommer i Onsøy.

 src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1744004.JPG

Kartlegging av en mulig trase langs Engelsviksundet. Området er preget av et fantastisk kulturlandskap, som veksler mellom blandingsskog med gamle eiketrær, våtmark og dyrket mark. Her finnes også et rikt dyreliv med flere revehi, rådyr og mange forskjellige fuglearter.

 

Publisert: 14-FEB-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no