Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Forslag til OFs strategiplan for perioden 2018-2022 sendt på høring


Årsmøtet til OF i 2017 ga en del innspill om hva OF skal bli i framtiden og hvilke oppgaver organisasjonen skal fylle. Også spørsmålet om hva som bør skje med OF etter at et nytt kommunekart og nye regioner er på plass, ble tatt opp.
Etter årsmøtet hadde styret en gjennomgang av innspillene. Disse ble innarbeidet i planforslaget som nå er sendt på høring. OF ønsker en dialog med det folkevalgte nivået i kommunene og fylkeskommunene, og ber om å komme på besøk i høst. Høringsfristen er satt til 15.11.2017.
Viktige spørsmål

Et viktig spørsmål er at det foreslås at OF opprettes som et interkommunalt samarbeidsorgan etter kommuneloven slik andre friluftsråd er organisert. Fordelene med slik organisering er både en nærmere tilknytning til medlemskommunene og fylkeskommunene - samtidig som OF vil få refundert moms lik andre interkommunale virksomheter. I dag er OF et frivillig samarbeidsorgan og har status som forening i det offisielle næringsregisteret. Lotteritilsynet mener imidlertid at det offentlige har for stor rolle i OF i dag, og har avslått OF søknad om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Nå mener styret i OF at en bør ta steget fullt ut og bli et interkommunalt samarbeidsorgan.
Da Stortingsmeldingen om friluftsliv ble behandlet i 2016, ble regjeringen bedt om å arbeide for en utvidelse av Skjærgårdstjenesten. Stortinget ba også regjeringen vurdere hvordan arbeidet med tiltak mot marin forsøpling kan styrkes. Som part i skjærgårdstjenesten og en sentral aktør i det pågående arbeidet mot marin forsøpling, har OF tatt opp disse spørsmålene i høringsutkastet. Der forholdene ligger til rette, anbefales det som et forsøk at driftsenheter av Skjærgårdstjenesten og friluftsrådet smelter sammen. Dette er modellen det drives etter på Vestlandet.

Framfor å øke kommunenes kontinenter, mener styret i OF at Staten bør bidra med økte midler, ikke minst på bakgrunn av opprettelse av nasjonalparkene i ytre Oslofjord der OFs friområder er de mest besøkte delene. Oppgavene øker og OF ønsker å ha en ansvarlig medarbeider til stede både i Færder og Ytre Hvaler.
Les høringsutkastet her….

Publisert: 18-MAY-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no