Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

OF støtter opprop for tiltak mot marin forsøpling


Oslo, 1. juni 2017


Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling

Marin forsøpling er en av vår tids største og raskest voksende miljøproblemer. Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i verdenshavene, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om vi ikke gjør noe med problemet. Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. Marin forsøpling må bekjempes gjennom en kombinasjon av internasjonalt samarbeid, global innsats og konkrete tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Både forebygging og opprydding må prioriteres høyt i årene fremover, men selv om opprydding er viktig, må samfunnets primære mål være å forebygge forsøpling generelt og marin forsøpling spesielt. For å takle dette voksende problemet mener vi at Norge må: 1. Internasjonalt - Sørge for å etablere en internasjonal avtale mot marin forsøpling som skal kartlegge kilder til havsøppel, kreve mer markedsansvar for å hindre ny forsøpling og drive opplysningsarbeid, samt styrke avfallshåndteringen globalt, fokusere på avfallsminimering og øke graden av resirkulering i samfunn generelt.
- Styrke bistandsprogrammet som ble lansert i stortingsmeldingen Hav i utviklings- og utenrikspolitikken og sørge for at programmet videreføres.


2. Nasjonale regelverk - Alltid legge forurenser betaler-prinsippet til grunn i arbeidet mot marin forsøpling. Storting og regjering må sørge for en avklaring på hvor ansvaret for herreløst avfallet skal ligge, og ansvarsgivelse må følges av midler.

3. Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling - Videreføre og styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling gjennom å bevilge 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. En styrking av ordningen bør inkludere muligheter for kommunale tilskuddsordninger for tiltak mot forsøpling og forebyggende arbeid. I tillegg må tilskuddsordningen sikre oppryddingstiltak i mindre økonomisk størrelsesorden enn 250 000.


4. Forskning og kartlegging - Iverksette en nasjonal, systematisk kartlegging av opphavet til det marine avfallet i norske havområder, for å få forståelse av ytterligere tiltak som må gjennomføres for å stanse tilsiget av marin forsøpling. Som et ledd i dette foreslår vi å innføre årlige målinger og plukkanalyser av forsøplingssituasjonen i kommunene. - Styrke forskingen på marin forsøplings konsekvenser på marine økosystemer, og i resten av næringskjeden. - Legge til rette for økt forskning på alternativer til plast. 5. Fiskeri - Styrke og oppskalere prosjektet Fishing for Litter. Det må sikres et system der fiskere og andre kan levere marint avfall vederlagsfritt i havn.
- Inkludere krav om innmelding til Fiskeridirektoratet ved tap av fiskeredskaper for å få bukt med problemer med spøkelsesfiske. Innføre et nasjonalt krav til tydelig merking av alle redskaper slik at tapt utstyr kan spores og bli bekreftet hentet opp. Det må klargjøres at tap av utstyr kan gi grunnlag for at eier blir ilagt miljøerstatning, jf §74 i naturmangfoldloven. Kravet skal gjelde både kommersielle og ikke-kommersielle aktører, inkludert fritidsfiske.

6. Kilder - Følge opp landindustri, næringsvirksomhet på havet og ved kysten og plastprodusenter som er ansvarlige for et stort tilsig av avfall til havet, med tiltak som gir organisatorisk og økonomisk ansvar for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall fra egne produkter, samt sikrer ressurser til forebygging og opprydding. I dette arbeidet bør det vurderes nye bransjeavtaler eller produsentansvarsordninger for bransjer som er kilder til forsøpling. 7. Mikroplast - Innføre regelverk med krav til nullutslipp fra både eksisterende og nye kunstgressbaner, uavhengig av materiale. Erstatte dagens granulat med mer miljøvennlige alternativer og utfase bruk av gummigranulat på nye baner. - Utfase mikroplast i kosmetikkprodukter. - Styrke oppryddingsarbeidet av mikroplast fra veisektoren.

8. Opprydding - Innføre en returordning for kasserte fritidsbåter.
- Styrke Skjærgårdstjenesten. - Bygge ut en profesjonell transport- og håndteringstjeneste for marint avfall langs hele kysten med utgangspunkt i eksisterende ressurser og tilpasset lokale forhold. - Videreføre refusjonsordningen for utgifter til håndtering av herreløst marint avfall som er samlet inn på bakgrunn av frivillig innsats.

src=http://www.oslofjorden.org/portal/pls/portal/docs/1/1818001.JPG

Publisert: 06-JUN-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no