Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Hytteøyene i Oslo


Går 19 års planarbeid for Nakkholmen, Bleikøya og Lindøya i Oslo mot slutten?


Tidligere i august deltok Oslofjordens Friluftsråd (OF) sammen med bl.a. hyttevellene på Nakkholmen, Lindøya og Bleikøya og representanter for plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren på en befaring med Byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Planarbeidet/omreguleringen har tatt uvanlig lang tid og foregått over 19 år. OF har i flere omganger kommet med innspill og kommentarer til ulike plan- og endringsforslag underveis. Oslofjordens Friluftsråd har dessuten hatt fokus på disse øyene helt tilbake til tida før krigen, da OFs sekretær Eivind Alnæs utarbeidet prinsipper for driften av hytteøyene som velforeningene forholdt seg til. Hyttene har en helt spesiell historie siden de ble bygget på Statens grunn og at rett til tomtefeste ble gitt i ettertid. Hytteeierne har altså ikke kjøpt en hytte med en tilhørende tomt, men en hytte som står på Statens grunn.

Over: Nakholmen, Lindøya og Bleikøya har en spennende historie. For omkring 100 år siden tok arbeidsfolk fra Kristiania seg ut til øyene. De gikk i land, badet, koste seg, og mange var der hele sommeren. Telt og provisoriske hytter av lemmer ble satt opp. Klager om ordensforstyrrelser forekom. En løsning ble å tillate bygging av hytter til de ubemidlede «øyboerne». I 1938 bisto OFs sekretær med en plan og prinsipper for driften. Etter det har velforeningene hat en sentral rolleAv Oslo kommune plan og bygningsetatens (PBE) utredning fremgår det at hensikten med planforslagene er at bebyggelsen på øyene skal kunne opprettholdes og at det skal kunne gjøres endringer og utbedringer på hyttene uten at det går på bekostning av allmennhetens interesser og kulturminnene. Underveis har det vært opp til 5 ulike alternativer, noe som nå er kokt ned til to ulike alternativer; alternativ 2 og 3.
Alternativ 3 som, PBE har anbefalt, innebærer bl.a.:
-private enkeltbrygger som begrenser allmennhetens tilgang til strandsonen bør fjernes før det etableres nye bryggeanlegg
- flytting av 17 hytter (redusert fra tidligere forslag om å flytte 25 hytter) da PBE har vurdert at disse hyttene er uheldig plassert i forhold til landskapet og/eller i konflikt med bruk av området som friområde.
- det tillates ikke innlagt vann – og avløp til hyttene.

Alternativ 2, som Byrådet har gått inn for, medfører flytting av kun en hytte og at private enkeltbrygger bl.a. på Lindøya bevares om disse merkes «badebrygger». Dette alternativet har ikke noe absolutt forbud mot innlagt vann og avløp.
OF understreket på befaringen at Oslo er i kraftig vekst og at det er behov for flere friområder for byens befolkning. Tall fra Oslofergene viser en kraftig vekst i antall passasjerer. Bare fra 2016-17 har det i juli måned vært en 22% økning (NRK Østlandssendingen 14.08.2017). De fleste passasjerene drar ut til Hovedøya, Langøyene og Gressholmen.

Over, bilde fra OFs arkiv: Da OF utarbeidet prinsippene for hyttedriften i 1938, var dette vesentlige punkter: 1. Ikke avgrensede tomter – ingen gjerder, fri vei overalt.
2. Hyttene skulle ligge i grupper med åpne klynger mellom husklyngene.
3. Tillatt størrelse og høyde var 35 m2 på ett gulv og 25 m2 med oppbygget loft.
4. Toaletter i grupper.
5. Fargeplan.

Som det fremgår i PBEs saksutredning er Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen relativt lite benyttet av besøkende. En viktig årsak til dette er manglende informasjon, manglende sanitæranlegg for allmennheten og privatisering av områdene. OF har også fått henvendelser om privatisering på øyene som medfører at folk føler seg mindre velkomne. Ved å i større grad tilrettelegge Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen for friluftsliv og rekreasjon bl.a. gjennom å kanalisere og merke ferdselsårer og ved å sette opp informasjonsskilt på sentrale plasser kan disse øyene være med på å avlaste de andre øyene samtidig som Osloborgere og besøkende får tilgang til flere friområder i Oslo. Flere har påpekt at bl.a. Hovedøya er i ferd med å nå en smertegrense ift å ivareta viktige natur- og kulturverninteresser. Langøyene vil fremover stenges i forbindelse med oppryddingen av forurenset grunn, noe som ytterligere vil øke presset på de andre øyene.


OF anbefalte på befaringen videre å fjerne enkeltbryggene og heller samle alle båtene i et større fellesanlegg, da dette ville frigi en del av strandsonen (vil da ikke fremstå så nedbygd), noe som også er i tråd med OFs planretningslinjer vedtatt av OFs årsmøte i 2017. Det er muligheter for å til rette for bading utenfor fellesbrygger.


Ved å flytte hytter, som anbefalt av PBE, vil øyene gjøres langt mer attraktive for ferdsel og rekreasjon. Som OF påpekte under befaringen er det flere Oslofjordkommuner som har god erfaring med å tilby erstatningstomter i nærområdet.


OF frykter videre at om en legger vann og avløp til de 600 hyttene på de tre øyene så kan dette føre til store skade på vegetasjon og terreng. Øyene har flere områder med verneinteresser og rødlistede arter som det er viktig å bevare. Vi har tidligere sett uheldige konsekvenser av sprengningsarbeider på øya Nordre Langåra i Asker for å fremføre vann og avløpsledninger, som her resulterte i store naturødeleggelser, noe OF formidlet på befaringen.
Med denne bakgrunn støtter OF opp om PBEs alternativ 3 til forslag til ny reguleringsplan.


Ulovligheter. OF understreket på befaringen viktigheten av å følge opp kommunens egen kartlegging av kartlagte ulovligheter på øyene. Dette gjelder bl.a. utførte tiltak som påbygg, plattinger, forstøtningsmurer og anlagte hekker. OF uttrykte at det ville være uheldig og gi dårlig signaleffekt utad om en ikke griper tak i ulovligheter utført på øyene.

Vellenes dugnadsinnsats. Vellene har gjort en stor dugnadsinnsats bl.a. med å rydde strender, tilrettelegge friområder og holde fellestoaletter på øyene rene, noe OF uttalte at vi svært fornøyde meg. Statsbygg som står som eier av øyene har i liten grad involvert seg i å tilrettelegge øyene for friluftsliv og rekreasjon. Bymiljøetatens Inge Kristoffersen fortalte at om kommune og Statsbygg inngår en driftsavtale ev at friområde-delen overføres til kommunen, kan Skjærgårdstjenesten bistå med forvaltningen av disse på øyene.

Veien videre. Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse til mye av det som inngår i alternativet som byrådet nå anbefaler. Fylkesmannen har i sin innsigelse ment at innholdet som inngår i alternativet Byrådet vil gå for ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale hensyn for strandsonen og for friluftslivet. Fylkesmannen har bl.a. uttalt at de mener det er uforsvarlig å opprettholde de private bryggene som ligger i områder som er avsatt som friområder – park. De mener derfor at nødvendige bryggeanlegg bør samles i fellesanlegg og videre at det ikke bør åpnes for vann og avløp til hyttene.

 

Over: Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen sa under befaringen at hun mente at alle bryggene som bl.a. stakk ut i sjøen på Lindøya var en del av øyenes kultur og identitet, noe OF utalte at vi ikke var enige i. OF anbefalte å fjerne enkeltbryggene og heller samle alle båtene i et større fellesanlegg, da dette ville frigi en del av strandsonen (vil da ikke fremstå så nedbygd), noe som også er i tråd med OFs planretningslinjer vedtatt av OFs årsmøte i 2017.


Om ikke Oslo kommune gjennom mekling med fylkesmannen kommer til enighet vil saken havne på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord for endelig avgjørelse.

Mange av hyttene har gått i arv i flere generasjoner, men mange er også solgt. Det er en interessemotsetning mellom å privatisere uteområdene og øke standarden på båtplasser og med vann og avløp. OF mener at disse hyttene som ble anlagt på Statens grunn har en helt spesiell historie og at også dem som har kjøpt hytter her i de senere år, kjente til forutsetningene.


OF håper at en nå endelig kommer i mål med 19 års-planarbeid og at forslaget som vedtas vil være til det beste for allmennhetens ferdsel- og oppholdsmuligheter og naturverninteressene på øyene.

Publisert: 21-AUG-17 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no