Om du syntes vi gjør en viktig jobb...

Marin forsøpling


Stadig mer søppel og tapte fiskeredskaper havner i havet, men lite blir fjernet. På verdensbasis havner årlig rundt 6,4 millioner tonn søppel i havet, og hele 80 prosent kommer trolig fra land. Plast er den største miljøtrusselen og utgjør 70 prosent av alt avfall i havet. Plast og annet motstandsdyktig materiale kan bli i havet i hundrevis av år. Plastposer, tomflasker, emballasje og filtersigarettsneiper utgjør en betydelig risiko. 15 prosent av søppelet flyter rundt på havoverflaten, 15 prosent blir skylt i land på våre strender, mens hele 70 prosent synker ned og blir lagret på havbunnen. Forskning viser at tilførsler av søppel til havet vil stige ytterligere med 70 prosent frem mot 2030.

 
OF ønsker økt fokus på reduksjon ved kildene, men dette er ikke tilstrekkelig. Til tross for at store deler av skjærgården ryddes hver vår, er det ikke kapasitet til grundig rydding av ilanddrevet avfall. OF mener at strandrydding av ilanddrevet avfall må få større oppmerksomhet, bl. a innenfor Skjærgårdstjenestens virksomhet. OF er kontaktet av Bohuslän-kommunene med tanke på et samarbeid om å redusere avfallet som driver inn på Skagerraks strender. Det har i den sammenheng blitt forberedt en søknad om såkalte Interegmidler stilt til disposisjon gjennom EU og Staten. Målet er å utvikle metoder og et apparat for strandrydding som sørger for at forsøpling, miljøødeleggelser og skader på dyr og trussel mot menneskers helse blir redusert. Prosjektet skal også arbeide for å skape organisasjonsmodeller hvor ansvarsforhold og arbeids-deling avklares mellom forvaltningsnivåene.
 
Så langt har innsatsen mot marin forsøpling i Nordsjøen foregått i regi av OSPAR (Oslo-Paris konvensjonen for bevaring av det marine miljøet i Nord-Atlanteren). Økt fokus på marint søppel og mikroplast har gitt ny aktualitet. OF har vært i dialog med DN og SNO for å få med lokaliteter innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark for registrering av avfallet. Fra 2012 vil et strandområde på Akerøya være med i registreringen. Arbeidet vil gjennomføres av OF, nasjonalparken, Skjærgårdstjenesten og SNO i samarbeid. 
 
OF har tatt opp spørsmålet om hvordan en kan hindre miljøødeleggelsene som følger av marin forsøpling. OFs saksbehandler på feltet forklarer nærmere om innsatsen.
 
Ser OF behov for strandrydding utover det Skjærgårdstjenestens utfører?
- Strandryddingen fram til nå har fjernet marint søppel som har drevet i land i løpet av vinteren. I tillegg til plast finner vi trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler og lignende som transporteres med havstrømmene. Strandryddingen har kommet friluftslivet til gode og høynet det estetiske bildet. Men mye av søppelet utgjøres av små fraksjoner, noe som gjør det vanskelig og tidkrevende å samle inn. I tillegg blåser fiskegarn, plastposer og emballasje vekk og fester seg i vegetasjonen over et større område - ofte et stykke fra sjøen. Det har sjelden vært tid og kapasitet til å rydde dette. Det er særlig plastartikler som er et enormt problem, og problemet blir enda større om vi ikke fjerner plasten som flyter i land før det fragmenteres og tilbakeføres til havet som mikroplast. Alt fast materiale som stammer fra menneskelig aktivitet som havner i det marine miljøet, kan være en trussel. Man har dessuten bare ryddet på friområdene. Mange private holmer og strandlinjer er fulle av søppel. Skagerrak er pga. møtet mellom tre havstrømmer, et utsatt havområde hvor søppel samler seg opp. I tillegg har vi også sett at mer vær og vind bidrar til økt tilførsel av søppel til havet.
 
Hvorfor er dette temaet blitt så viktig nå?
- Avfallet forverrer levevilkårene for dyr og organismer, men kan også true menneskers helse. Nyere forskning viser at plast fragmenteres til stadig mindre fragmenter som til slutt blir mikroplast. Mikroplast kan forekomme i sjøvannet og selv små mengder kan overføre organiske miljøgifter til marint dyreliv. Vi vet at sjøfuglene oppfatter plastfragmenter som mat, og at magene deres er fulle av bl.a. plast og andre fremmedelementer. Nyere studier fra Skottland har også påvist plastfragmenter i magen til sjøkreps. Sjøpattedyr og sjøfugler setter seg fast i line og garnrester. Muslinger filtrerer store mengder vann og på den måten kan de få i seg mikropartikler. Minst 100.000 marine pattedyr, og minst 1 million sjøfugl samt et ukjent antall fisk og andre marine dyr skades eller blir drept hvert år av marint søppel. Det som er nytt og alvorlig for mennesker er at miljøgifter fester seg på overflaten av plastfragmenter. Flere dyr og fugler oppfatter disse små plastbitene som føde, og på den måten kommer giftstoffene inn i levende organismer og næringskjeden.
Hva gjør OF?
- Vi hadde en grundig drøfting av temaet i OFs styre høsten 2011. Her ble det gitt klarsignal for økt innsats for å redusere det marine søppelet i Oslofjorden, men også bistå nasjonalt. Etter flere henvendelser fikk vi Staten til å bli med på at en av Ytre Hvalers nasjonalparks strender på Akerøya skal overvåkes i det såkalte OSPAR-programmet. OF organiserte en fullstendig strandrydding høsten 2011, slik at vi kan overvåke hva som skjer. Vi skal også arrangere et seminar med deltakelse fra miljømyndighetene, ulike offentlige og frivillige grupper som er involvert i marint søppel i Norge. Hensikten er å spre ny kunnskap, klargjøring av ansvar og roller, utfordringer og mulige tiltak. Og sist, men ikke minst, har OF et godt og nært samarbeid med Bohuslänkommunene der vi ønsker å få til et større flerårig prosjekt for å skaffe ny kunnskap, utvikle metoder og vurdere ulike typer av organisering av søppelinnsamlingen. Det er viktig at Skjærgårdstjenesten deltar aktivt.

Publisert: 05-MAR-12 Utskriftsvennlig versjon
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD - Vaterlandsveien 23 - 3470 Slemmestad- Telefon: 67 55 49 90 - E-post: oslofjf@online.no