Skip to main content

Rådet i Oslofjordens Friluftsråd var samlet til årsmøtet i Holmestrand 7. april 2022. Rådet består av representanter fra de 23 kommunene og tre fylkeskommunene langs Oslofjorden som er medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd. Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber Regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.

 

Rådet i Oslofjordens Friluftsråd:

«Oslofjorden lider etter flere tiår med unnlatelsessynder fra stat, fylker og kommuner. Det haster med å gjennomføre Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Det viktigste er utbygging av kommunale renseanlegg for nitrogen og fosfor, og omlegging i landbruket. Tiltak må gjøres i små og store kommuner i hele fjordens nedbørsfelt. Fjorden kan ikke vente på at alle kommunene hver for seg skal ta nødvendige beslutninger. Oslofjordens Friluftsråd ber derfor regjeringen samarbeide med kommunene om en forpliktende plan for gjennomføring av konkrete virkemidler som kan få ned tilførselen av næringsstoffer og partikler raskt.»

Flere rapporter understreker behovet for å redusere nitrogenutslippet

22.03.2022: Vi slipper ut altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord, Miljødirektoratet

NIVA-rapport

Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord.

Les mer om utredningen av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord. 

30. mars 2021: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Helhetlig tiltaksplan

I 2021 ble «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» lagt fram. Reduksjon av nitrogentilførselen til fjorden er et av tiltakene i planen.

Tilførsler av nitrogen, fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring, tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. Les hele tiltaksplanen her.  

Filter

Kyststi Østre Bolærne
Redd OslofjordenUttalelserVestfoldVestfold og Telemark

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

31. desember 2021
Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda…