Alvim renseanlegg – detaljreguleringsplan – Varsel om utvidelse og felles plan- og byggesaksbehandling

 

Kartutsnitt. Bilde fra høringsdokumentet, Sarpsborg kommune.

 

Dato  15.05.2022

Bakgrunnsdokumenter

Oppgraderte renseanlegg rundt Oslofjorden der en søker å fjerne det meste av næringsstoffer som nitrogen og fosfor og som kan ta imot store nok volum er viktige.

Det har den siste tiden fra forskeres side vært fokusert mye på viktigheten av rensing av nitrogen fra kommunale renseanlegg. Det slippes årlig ut store mengder nitrogen i avløpsvann fra kommuner rundt Breiangen og sørover i fjorden som har gjort at mengden nitrogen i Oslofjorden har økt jevnt siden 1995. Dette får negative konsekvenser for livet og vannkvaliteten i Oslofjorden viser rapport fra NIVA. Dette er også omtalt i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv som kom i mars 2021. Her inngår en rekke innsatsområder og tiltak, bl.a. innsatsområde 1: Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse.

Oslofjorden trenger en offensiv gjennomføring av en lang rekke tiltak for å komme tilbake i balanse som en sunn, frisk og fiskerik fjord. Det er viktig at alle kommunene rundt Oslofjorden bidrar. Det er derfor positivt med ordføreroppropet som tar opp dette og som Moss kommunes ordfører sammen med 27 andre ordførere har signert. Med denne bakgrunn er vi positive til oppgradering av renseanlegget i Alvim, men understreker viktigheten av det må bygges med krav som en i fremtiden trenger for å redde miljøet og livet Oslofjorden.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har noen mindre innspill til detaljreguleringen:

Hensynssone

Det er viktig at detaljreguleringen ikke forringer naturverdier. Den opprinnelige varslingsgrensen omkranser et viktig hekkeområde for hettemåke nordvest i planområdet. Vi ber om at en søker å begrense anleggsaktiviteter i hekketiden i nærheten av området som skjemmer og forringer den kritisk truede og rødlistede arten ved Alvindammen. Vi er kjent med at hettemåkekolonier kan flytte seg og det er derfor viktig med oppdatert hekkestatus.

 

Forurenset grunn

Planområdets utvidede varslingsgrense viser forslag om utbygging i øst. I dag er dette området regulert til kommunalt deponiområde, og inneholder flere forurensende stoffer. Vi ber initiativtager planlegge for forsvarlig håndtering av massene i dette området så det ikke gir negative konsekvenser for naturen.

 

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid.  Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.
OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover. Blant viktige innsatsområder i planen er bl.a. 2.1.1. Innsatsområde 1: Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse.
Tiltaket om å utarbeide renseanlegget er et positivt tiltak vi støtter opp under.

Vi ønsker kommunen lykke til videre med det viktige arbeidet!

Sendt:

Sarpsborg kommune
Kopi til:

  • OFs rådsmedlemmer i Sarpsborg kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken