Oppsetting av skilt Søndre Sandøy, Hvaler.

Skiltmal, kyststien

Last ned

OF har hatt mange ulike roller i kyststarbeidet, fra å ha ansvaret for grunneieravtaler, merking og drift til et mer koordinerende og overordnet systemansvar. Hvilken kapasitet og kompetanse den enkelte kommune har, gir føringer for hvilken rolle OF har i de enkelte komunene .

Populære turmål. Kyststiene er blant de mest populære turstiene som finnes. Langs Oslofjorden finnes det over 600 km kyststi, noen av partiene går helt inn i byer og tettsteder som strandpromenader, andre partier er enkle stier i uberørt kystnatur.

 

OFs roller. OF har mange roller og avtaler hva  vi skal utføre gjennom en dialog med den enkelte kommune. En overordnet oppgave er å ivareta merkevaren «kyststi». OF har utarbeidet en mal til skilting og merking av kyststien. Malen er tilgjengelig på «Turskiltportalen» og bygger på »Merkehåndboka».  Bl.a. er logo og fargekode angitt her.

 

Grunneieravtaler. Den mest arbeidskrevende oppgaven er å få etablert avtaler med grunneiere. Kysten av Oslofjorden har lite ubebygd utmark, men desto flere hus og hytter, dyrket mark eller næringseiendommer. Å finne traseer som er aksepteres av grunneierne kan ta mange år.  Flere rettsavgjørelser gir en pekepinn for partene ved anleggelse av nye strekninger. OF bruker en standard turstiavtale som er anbefalt av landbrukets og friluftslivets  organisasjoner.

 

Tilpasninger. Variasjon i terreng og landskap, tilknytning til sjøen, forekomsten av avstikkere og rundløyper øker turopplevelsen og gjør turene mer attraktive for publikum. Turmål, rasteplasser, utsiktspunkter og severdigheter må identifisere og gjøres tilgjengelig langs stien. Her står de offentlig sikrede friområdene i en særstilling. Ofte finnes det parkeringsplasser ved disse. Et mål er også å la kyststien tangere kollektivtrafikkens  knutepunkter. Noen strekninger bør være tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Tilsyn og vedlikehold. Et sentralt punkt er på etablere et stabilt tilsyn og vedlikehold etter at stien er anlagt. OF anbefaler kommunene å gjøre avtaler med frivillige, lokale foreninger og gi disse en påskjønnelse for arbeidet gjennom flerårige avtaler. Med jevne mellomrom bør hele stisystemet gjennomgås med tenke på reparasjoner og oppgraderinger. Strekninger som er utsatt for flom, ras og erosjon må etterses oftere.

 

Utbedringer og oppgraderinger. 

Eksempler på prosjekter

Grunneierbefaring Grunvika i Fredrikstad

Kyststien i Fredrikstad

Med ønske å oppgradere kyststien på Onsøy engasjerte Fredrikstad kommune OF for å bidra med kompetanse i forhold til kartlegging av deler av kyststien og hente inn og få underskrevet grunneieravtaler. Kyststien berører ca. 100 grunneiere på 30 km. Det er en økende tendens til privatisering i området og viktig å avklare ferdselsrettighetene. Kartleggingen av kyststi-traseen kom i gang i 2016, og det omfattende arbeidet fortsettsatte i 2017.

OF er i økende grad involvert i kyststien.
OF er i økende grad involvert i kyststien.

 

Hurum. De fire prioriterte strekningene i Hurum; Sætre sentrum, Eltornstranda, Tofte sentrum og Sandbukta har fått nye skilter og oppdatert merking. Holmsbu sentrum ble også tatt med etter at en avtale falt på plass her. Pilotprosjektet Fjorden Ren, i samarbeid med Nav Hurum, har inngått vedlikeholdsavtale på disse stistrekningene.

OF har bistått flere kommuner i Vestfold med hjelp til oppgradering av skilting ved kyststiene. I 2017 har arbeidet i hovedsak vært konsentrert rundt kyststimerking og forlengelse av kyststi i Tønsberg Kommune, nye kyststistrekninger i Tjøme kommune, samt remerking/oppgradering av stiene i Sande kommune (samarbeid med kommunene).

Skilting i Slemmestad

Kyststien i Slemmestad. OF har bidratt med de praktiske og organisatoriske oppgavene knyttet til ferdigstillelse av kyststien og Geologistien i Slemmestad. Deriblant finjustering av skiltplanen, utvikling av kartmateriale til informasjonstavlene, bestilling av skilt, og oppsetting av stolper og skilt ute i terrenget. Det har vært et nært og godt samarbeid med kommunen og geologisentret i hele prosessen. Kommunen har hatt kontakten inn imot grunneierne mens Geologisentret har hatt regien på informasjonstavlene. Alle skilt ble satt opp ila høsten 2017. Kommunen og Røyken Historielag overtar ansvaret for stiene når disse er ferdigstilt desember 2017.

OF har i 2017 deltatt aktivt på møter om revidering av merkehåndboka. OF følger utviklingen av ny utgave tett da håndboka bør behandle kyststiskilting og merking mer inngående samt rette opp i feil. Malen for kyststier som er et supplement til merkehåndboka, ble utarbeidet for et par år siden og er stadig etterspurt av kommunene rundt Oslofjorden.