Stadig større fokus på friluftsliv

Oslofjordens Friluftsråd har tilbakelagt enda et godt år. Og med et sykefravær på totalt 5 dager = 0,1 % kan man trygt si at det har vært full innsats på alle fronter hele året. Årsrapporten taler for seg selv.

 

I tillegg til engasjerte medarbeidere er OF avhengig av de mange frivillige – enkeltpersoner og organisasjoner – rundt fjorden. Samarbeidet med dem gir både lokal forankring og økt innsats. En stor takk til alle som har bidratt.

 

OFs kjerneoppgaver er å tilrettelegge for friluftsliv på, i og ved Oslofjorden. Sikring av arealer er grunnleggende. Det gjør vi heller ikke alene, men i samspill med offentlige og private krefter. Det er ikke alltid vi lykkes, og et eksempel der vi ikke nådde fram de siste årene, er forsøket på å kjøpe Slevik Skanse i Fredrikstad. Her som andre steder opplever vi at private overbyr det offentlige tilbudet. Men vi vil fortsette å gå i spissen for ulike former for sikring av tilgang til fjorden. Kystledhytter, kyststier og strandrydding er alle tiltak som gir økt tilgang til fjorden. Ikke minst pga stor tilflytting til området rundt Oslofjorden, er det behov for veiledning og opplæring knyttet til friluftsliv og livet i sjøen. OF legger stor vekt på å gi gode og trygge friluftsopplevelser til barn og unge.

 

En stor del av finansieringen av arbeidet til OF kommer fra kommuner og fylkeskommuner, samt tilskudd fra staten. Dette er basis for driften. I tillegg kommer prosjektmidler. Mye arbeid går med til søknader til ulike prosjekter, ikke minst gjelder dette vedlikeholdsarbeid på kystledhytter og til undervisning i friluft.

 

Forurensing og forsøpling av fjorden er igjen noe som angår oss alle. På 70-tallet var det forurensing fra industrien som var tema. Deretter var det husholdningene som ikke lenger fikk slippe avløpet rett i fjorden. Nå er det plasten som tar kvelertak. OF har i flere år arbeidet med strandrydding, bl.a. gjennom deltagelsen i det internasjonale OSPAR-prosjektet. Det siste året har vi fått groteske eksempler av plast i hval som har vekket folks oppmerksomhet. Fjordens velbefinnende vil fortsatt ha et sterkt fokus i årene fremover.

 

Arbeidet med informasjon og god kommunikasjon utad er gitt prioritet i 2017. Vi gleder oss over at nytt informasjonssystem og ny hjemmeside kommer i drift i starten av 2018. En liten organisasjon er ikke minst avhengig av å ha et oppdatert og velfungerende datasystem og «å være på nett».

 

Strategiplanen for 2018-2022 har vært på høring hos medlemmene. Mange har lagt ned mye arbeid i sine høringsuttalelser. Det setter vi stor pris på. Vi har fått gode innspill, som styret og organisasjonen vil arbeide videre med. Saker som fremtidig organisasjon vil bli utredet videre. Utgangspunktet for å ta opp ny organisasjon til vurdering, er at OF for noen år siden ble vurdert av Lotteritilsynet til ikke å være berettiget til kompensasjon for merverdiavgift slik frivillige organisasjoner har rett på. For OF er det praktiske samarbeidet med Skjærgårdstjenesten viktig.

 

OF eier et mye brukt strandområde, Storesand, som ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. De offentlige fasilitetene er nedslitt, og arbeidet med rehabilitering og fornyelse av anlegg, bl.a. kiosk og toaletter, har pågått over flere år. Grunnlagsarbeidet er gjort. Nå står selve byggingen av friluftshuset for tur. Dette innebærer et av de største løftene i OFs historie.

 

Inger Johanne Bjørnstad – Styreleder

Årsberetning 2017

Årsberetning (bla-versjon)

Last ned årsberetning i pdf-format