OF støtter større hummerfredningsområder

OF støtter hummerfredning og anbefaler Frogn kommune om å gå videre med alternativene som dekker Drøbakssundet med Askholmene eller hele kommunens sjøområde.

Dato for uttalelsen: 15. november 2019

Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til høring om aktuelle hummerfredningsområde i Drøbaksundet.

Det er lagt frem 8 forslag til hummerfredningsområder i kommunens sjøområder. Ut ifra positive erfaringer med hummerfredningsområder i Færder nasjonalpark og ut ifra et føre var prinsipp anbefaler OF at en går videre med de mest omfangsrike hummerfredningsalternativene, dvs enten:
G) Drøbakssundet med Askholmene eller
H) Hele kommunens sjøområde.

 

Erfaringer fra fredningsområdene i Færder nasjonalpark er at de i løpet av kort tid bidrar til spredning utover verneområdets grenser og at hummerne bl.a. får vokse opp og blir større.

Etter noen år bør tiltakets virkning utredes bl.a. med tanke på midlertidig eller permanent fredning.

De markerte områdene er de OF mener kommunen bør gå videre med.
De markerte områdene er de OF mener kommunen bør gå videre med.

Fredningsområder for hummer

  • – Gir større hummer. Store hummer gyter mer enn mindre.
  • – Erfaringene fra områder med fredningsområder er bestanden øker betydelig.
   – Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp.
  • – Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
   – Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
  • – Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
  • – Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Kilde: Havforskningsinstituttet

Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til høring om aktuelle hummerfredningsområde i Drøbaksundet.

Det er lagt frem 8 forslag til hummerfredningsområder i kommunens sjøområder.
Ut ifra positive erfaringer med hummerfredningsområder i Færder nasjonalpark og ut ifra et føre var prinsipp anbefaler OF at en går videre med de mest omfangsrike hummerfredningsalternativene, dvs enten:
G) Drøbakssundet med Askholmene eller
H) Hele kommunens sjøområde.

Erfaringer fra fredningsområdene i Færder nasjonalpark er at de i løpet av kort tid bidrar til spredning utover verneområdets grenser og at hummerne bl.a. får vokse opp og blir større.

Etter noen år bør tiltakets virkning utredes bl.a. med tanke på midlertidig eller permanent fredning.

I øyeblikket har vi ikke muligheter for å stille i en referansegruppe, men ser vi at vi framover har tid og ressurser til dette vil vi gi kommunen en tilbakemelding.

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Espen Søilen
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Kopi:
OFs rådsmedlemmer
Akershus fylkeskommune

Er du medlem i OF kan du booke fra 11. februar. Om du ikke ønsker å være medlem, kan du bestille et opphold fra 13. februar. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00

 

 

Medlemskap

For å få tilgang den 11. februar, er det viktig at medlemskapet er betalt. Dette kan du sjekke ved å logge inn på «Min side». Da får du samtidig sjekket at innloggingen fungerer. Sjekk også opp om kontaktinformasjonen vi har er korrekt. Har du betalt medlemskapet etter 11. februar i fjor, er medlemskapet gyldig ved bookingåpning.

 

Kan man melde seg inn nå og få tilgang den 11. februar?

Ja, du kan melde deg inn fram til fredag 7. februar. Melder du deg inn i dag, varer medlemskapet ett år fremover fra innmeldingsdatoen.  Mer om medlemskap https://www.oslofjorden.org/bli-medlem/

 

Er det mulig å bo på kystledhytte i vinter?

Ja det er mulig. Bestemorstua i Bunnefjorden er åpen hele året. I Aust-Agder kan du bo på Store Torungen fyr, Lyngør fyr og Seilerhytta.

En av fjorden fremste forkjempere har gått bort. Kjell Baalsrud (1921 – 2019) var en drivkraft for at Oslofjorden gikk fra en stinkende pøl til å bli en ren fjord. Hans innsats går langt utover Oslofjorden.

 

Kjell Baalsrud på seiltur en gang på 70-tallet.
Kjell Baalsrud på seiltur en gang på 70-tallet.

OF har mistet et av sine æresmedlemmer. Kjell Baalsrud som av mange ble sett på som Oslofjordens fremste redningsmann, gikk bort 11.oktober, 98 år gammel. Allerede på 1950-tallet stod han i front i bekjempelsen av forurensning fra industri og kloakkvann. Hans innsats som forsker ble kombinert med tilrettelegging for friluftslivet og vern av sårbar natur. Da Kjell ble æresmedlem i Oslofjordens Friluftsråd (OF) i 1987, hadde han sittet i styret i 22 år og var styreleder i 9 av dem. Leder og nestledervervet ble byttet mellom ham og Aase Bjerkholt. Disse to personene hadde stor respekt for hverandre og samarbeidet ypperlig. Aase var politiker og hadde vært statsråd i flere av Gerhardsens regjeringer, Kjell var fagmann og forsker. I denne perioden ble viktige friområder i Hvaler, Fredrikstad, Vestby, Nesodden, Hurum, Tjøme og Larvik kjøpt og tilrettelagt med toaletter, brygger, søppelboder, parkeringsplasser og meget annet. Skjærgårdstilsynet i hhv Hvaler og Nøtterøy/Tjøme-skjærgården så dagens lys og ble forløperen til dagens skjærgårdstjeneste som ikke bare omfatter Oslofjorden, men strekker seg opp langs kysten til Møre og Romsdal. Med 50 % statlig finansiering av skjærgårdstjenesten, ble det ikke bare fokusert på drift og tilrettelegging av friområder for småbåtbruk, også den organiserte strandryddingen kom i gang med Miljøverndepartementet som pådriver. På 1970-tallet ble tonnevis av avfall ryddet på strendene i Ytre Oslofjord, men dette arbeidet ble ansett for de spesielt interesserte, og oppmerksomheten rundt forsøplingen av havet var langt mindre enn i dag.

Da OF ble dannet hadde organisasjonen to hovedmål: 1. Gjøre fjorden tilgjengelig for allmennheten og 2. Bekjempe forurensningen . Mens OF selv sikret og tilrettela på friområder ved offentlige og private midler i ulike spleiselag, var man avhengig av kommunal velvilje for å stanse forurensningen . Man kan si at OFs rolle som hørings- og interesseorgan som aktivt søkte å påvirke samfunnsutviklingen, ble til gjennom bekjempelse av forurensningen . Med Baalsrud i OF-styret fra 1965, fikk denne delen av virksomheten til OF stor tyngde. Baalsrud var instituttsjef hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fra oppstarten i 1958. Hans faglige ambisjoner var grunnet i ønsket om å oppleve en ren Oslofjord. Med topp-posisjon i både OF og NIVA ga han et solid faglig grunnlag for investeringer i avløp og renseanlegg. Så ble også mange av årsmøtene til OF preget av delegatenes utålmodighet med å fortgang i å bygge nye og moderne renseanlegg. Bykommunene ble spesielt stilt til ansvar for at de forurenset store fjordområder utenfor sine egne grenser, og både Oslo og Drammen måtte tåle skarp kritikk. Da VEAS sto ferdig i 1983 som et stort og moderne renseanlegg for Oslo, Bærum og Asker, var det en merkedag for alle som var glade i friluftslivet og vernet av naturen i Oslofjorden.

Baalsruds interesser gikk lengre enn Oslofjorden, han var første styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, bidro til rensingen av Mjøsa, var med på å redde Naturvernforbundets økonomi og engasjerte seg som tidligere fange ved Falstads fangeleir for at nazistenes brutalitet ikke ble glemt. Han skrev ca 100 artikler om naturvitenskaplige og vannfaglige spørsmål. I 1982 fikk han St. Olavs orden.

Det er utrolig hva denne vennlige mannen deltok i, og i OF er vi dypt takknemlige for hans innsats.

Oslofjordens Friluftsråd arrangerte i september seminaret «Din Oslofjord», der undertittelen var det verdifulle, det skremmende og fremtiden. Noen av de mest kunnskapsrike på hav, miljø og Oslofjorden gav statusoppdatering. Bildet som ble tegnet viste at fjorden betyr mye for mange.

Det verdifulle

Det er lett å tenke at fjorden bare ligger der og passer seg selv og kan brukes av alle. Summen av verdiene, både i kroner og øre, men også egenverdien Oslofjorden representerer, er så store at de aktivt må forvaltes og beskyttes.

Oslofjorden utgjør en «hot spot» for biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng?

La oss arbeide sammen for at fjorden vår skal være for alle – leveområde for dyr og planter og for oss som vil nyte sjøen som kilde til rekreasjon, opplevelse og refleksjon avsluttet Jørn Erik Bjørndalen fra Naturvernforbundet sitt foredrag om naturverdiene i Oslofjorden.
La oss arbeide sammen for at fjorden vår skal være for alle – leveområde for dyr og planter og for oss som vil nyte sjøen som kilde til rekreasjon, opplevelse og refleksjon avsluttet Jørn Erik Bjørndalen fra Naturvernforbundet sitt foredrag om naturverdiene i Oslofjorden.

Bla gjennom presentasjonen

Oslofjorden er det mest artsrike området i Norge. Her finner man en rekke forskjellige naturtyper både over og under vann. Alt fra ålegrasenger og korallrev under vann til strandenger og fantastiske kulturlandskap bidrar til en naturrikdom i særklasse. Naturrikdom har en stor egenverdi, det styrker opplevelsen og det danner grunnlag for økonomisk aktivitet.

 

Fjorden alle vi ha en bit av

Tomtepriser for strandeiendommer er skyhøy; areal ved sjøen er et knapphetsgode.
Tomtepriser for strandeiendommer er skyhøy; areal ved sjøen er et knapphetsgode.

Ingen andre steder er prisen på strandtomter større, en indikasjon på verdien av fjorden. Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, gav sitt syn på friluftslivets rolle i et område som er under press fra flere hold, både med tanke på areal og tilgjengelighet og konflikter mellom forskjellig brukere av fjorden. Direktøren i OF fikk også servert en utfordring.

Bla gjennom presentasjonen

Hvem skal ta vare på fjorden? Direktør i OF Espen Søilen utfordres som fjordens Robin Hood av Norsk friluftslivs Lasse Heimdal. Utfordringen ble tatt imot på strak arm.

Båtlivet

Endre Solvang, Båtforbundet, kunne fortelle at det stadig blir flere småbåter i Oslofjorden. Spesielt har det blitt mange myke trafikanter, dvs kajakker. Med flere båter må det stilles større krav til kunnskap om navigering. Nye miljøkrav må møtes på en positiv måte.

Bla gjennom presentasjonen

Det er mange småbåter i Oslofjorden og populariteten er økende.
Det er mange småbåter i Oslofjorden og populariteten er økende.

Sportsfiskers Oslofjord

Fiskefanatiker Knut Johan Ruud fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er for at fritidsfiske bør reguleres med minstemål og maksimalmål. Rundt Oslofjorden bor 1,5 millioner mennesker. Dette er langt flere enn hva som er tilfelle for noen annen fjord i Norge. Så hvor mye er fritidsfisket i Oslofjorden verd? Burde fjorden prioriteres for sportsfiske fremfor annet uttak av fisk? Spurte fiskefanatikeren retorisk.

Har fisket i Oslofjorden en framtid? Knut Johan Ruud fra Norges jeger og fiskerforbund.
Har fisket i Oslofjorden en framtid? Knut Johan Ruud fra Norges jeger og fiskerforbund.

Bla gjennom presentasjonen

Friluftsliv verd milliarder

Ved å bruke økonomiske beregningsmodeller er den årlige verdien av turgåing, båtliv og bading i Oslofjorden tilsvarende 25 milliarder kroner per år, sa Wenting Chen.
Ved å bruke økonomiske beregningsmodeller er den årlige verdien av turgåing, båtliv og bading i Oslofjorden tilsvarende 25 milliarder kroner per år, sa Wenting Chen.

Wenting Chen, NIVA, svarte med rene økonomiske beregninger: Den totale rekreasjonsverdi av fritidsfiske er ca. 312 millioner kr for Oslofjorden årlig! Bakgrunnen er at 34% -36% av befolkningen over 16 år fisker minste en gang de siste 12 måneder. Hennes konklusjon var at Oslofjorden er verdt milliarder av kroner årlig, og de aller største verdiene i fjorden er knyttet til friluftslivet. Hun konkluderte med at verdien av friluftslivet årlig tilsvarer 25 milliarder kroner.

Bla gjennom presentasjonen 

Hvordan står det til med fjorden?

 

Mange jobber for at Oslofjorden skal ha det best mulig; Miljødirektoratet jobber med ferdigstilling av en Helhetlig Plan for Oslofjorden, kommuner og andre jobber for mindre forurensing og mange er opptatt av at det fortsatt skal være mulig å fiske torsk; Oslofjorden engasjer på mange plan! På noen områder har mangeårig innsats begynt å gi frukter. Men bildet er langt fra ensartet.

 

Fisket i Oslofjorden har gått dramatisk ned de siste 10 år.

Even Moland fra Havforskningsinstituttet med utdypning av menneskets påvirkning. De faktorene med størst påvirkning av havmiljøet, i rangert rekkefølge er: fiskeri, der bunntråling er mest ødeleggende, nedbygging av strandsonen, forurensning og menneskeskapte klimaendringer.
Even Moland fra Havforskningsinstituttet med utdypning av menneskets påvirkning. De faktorene med størst påvirkning av havmiljøet, i rangert rekkefølge er: fiskeri, der bunn-tråling er mest ødeleggende, nedbygging av strandsonen, forurensning og menneskeskapte klimaendringer.

Det er stor enighet om at det spesielt har blitt mye mindre torsk i Oslofjorden. Noen viktige faktorer er fiskerier, nedbygging av kystområder, forurensning og klimaendringer. Skagerrak er blant kyst-/ havområdene som er mest påvirket av menneskelig aktivitet – 8 millioner mennesker bor i Skagerraks nedslagsfelt! Og trodde du kanskje at selen er den store synderen når det gjelder å tømme fjorden for torsk? Glem det, dens uttak står for under 2 %. To faktorer som kan bidra til mer fisk er fredningssoner, der all fiske er forbudt, og i tillegg til minstemål også innføre maksmål på fisk. Even Moland fra Havforskingsinstituttet påpekte er at torsk som har nådd en viss størrelse gyter mye mer enn mindre individ, og er viktig for å styrke bestandene. Fullt livsløp for en torsk er opptil 30 år med 30 gytesesonger.

Bla gjennom Presentasjonen

Gjenåpning av bekker kan ha positive konsekvenser for badevannskvaliteten

Hans Kristian Daviknes fra Bymiljøetaten i Oslo fortalte at når det regner mye på kort tid klarer ikke renseanleggene å ta unna. Et viktig grep kan være å åpne bekkeløp, fordi det gir en bedret overvannshåndtering. Med åpne bekker unngår man at regnvann tar opp kapasitet i renseanleggene, i tillegg til at naturopplevelsen i byen bedres og naturmangfoldet øker.

Bla gjennom presentasjonen

 

Hans Kristian Daviknes fra Bymlijøetaten i Oslo kommune snakket om badevannskvalitet og konkluderte med at det kanskje kunne gjøres mer med tanke på planlegging av hvor bystrender legges, men også at han selvsagt vil bade i Oslofjorden, inkludert innerst, men kanskje ikke etter heftig regnvær …
Hans Kristian Daviknes fra Bymlijøetaten i Oslo kommune snakket om badevannskvalitet og konkluderte med at det kanskje kunne gjøres mer med tanke på planlegging av hvor bystrender legges, men også at han selvsagt vil bade i Oslofjorden, inkludert innerst, men kanskje ikke etter heftig regnvær …

 

Det jobbes med å identifisere kildene til marin forsøpling.

Skal man kommer marin forsøpling til livs, er det avgjørende å identifisere kildene. Dette er en utfordrende jobb siden plast er en samlebetegnelse på en rekke forskjellige materialer. I indre havnebasseng er det funnet åtte ulike typer mikroplast i forskjellige sjødyr. Inger Lise Nerland Bråte, Norsk institutt for vannforskning – NIVA, konkluderte med at det er mange ulike kilder til plast og mikroplast i Oslofjorden, at det er mye uidentifiserbar plast og at det fortsatt er mye vi ikke vet om Oslofjorden og plastpåvirkning.

Bla gjennom presentasjonen

Plast plukket i Oslofjorden undersøkes av David Pettersen Eidsvoll og Inger Lise Nerland Bråte, begge Norsk institutt for vannforskning. Målet er å identifisere kildene. Her fra et samarbeidsprosjekt med OF, er søppel fra fjorden analyseres.
Plast plukket i Oslofjorden undersøkes av David Pettersen Eidsvoll og Inger Lise Nerland Bråte, begge Norsk institutt for vannforskning. Målet er å identifisere kildene. Her fra et samarbeidsprosjekt med OF, er søppel fra fjorden analyseres.

 

Vann og økologisk kvalitet

Kombinasjon av varmere klima og en vedvarende forurensning har ført til periodiske endringer i artssammensetningen av dyreplankton. Dette har trolig vært en viktig medvirkende årsak til mange år med dårlig overlevelse av torskeyngel, fordi dette er maten til torskeyngelen. André Staalstrøm fra NIVA konkluderte i sitt foredrag med at det har skjedd endringer. Med våtere klima blir det mer avrenning fra land, og det, sammen med økt temperatur, kan ha bidratt til at nedre voksegrense for en del algearter har bitt redusert. Et eksempel er Rødalgen fagerving som i 1947 ble registrert på ca. 30 meters dyp i Ytre Oslofjord. I 2018 var nedre grense 18 meter.

Bla gjennom presentasjonen

Bunnlevende alger som tidligere fantes på 30 meters dyp, finnes nå ikke dypere enn 18 meter
Bunnlevende alger som tidligere fantes på 30 meters dyp, finnes nå ikke dypere enn 18 meter

Miljøgifter

Oslofjorden har mange gamle synder. Anders Ruus fra NIVA. Ulike miljøgifter måles systematisk i forskjellige på forskjellige arter, som krill, gråmåke og blåskjell i marine næringskjeder i fjorden. Måkene man finner innerst i fjorden spiser tydeligvis landbasert mat, og får ikke de miljøgiftene man finner i fjorden i seg.

Bla gjennom innlegget

Oslofjordplanen. OF venter i spenning

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet, er prosjektleder for Oslofjordplanen som snart skal legges fram for Stortinget. Bakgrunnen for planen er at Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse. Planen omfatter mange av temaene for foredragene og også mange av feltene OF er involvert i. OF venter derfor i spenning på hva som kommer ut av planen.

Bla gjennom presentasjonen

Befolkningsutviklingen i områdene rundt Oslofjorden var et av mange punkter Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet var innom. Fjorden sett fra politikerens ståsted.
Befolkningsutviklingen i områdene rundt Oslofjorden var et av mange punkter Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet var innom.
Fjorden sett fra politikerens ståsted.

Oslofjorden fra politikerens ståsted

Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad kommune (presentasjon), Tom Mello, Færder kommune (presentasjon), Kjell Maartmann-Moe, Bærum kommune (presentasjon) holdt alle tre innlegg fortalte hva kommunene gjør. Og at man har fjordgrense, er tydeligvis noe som opptar politikerne. Jon-Ivar Nygård oppsummerte sitt innlegg slik:
«Å dra på stranda eller bade fra svabergene er gratis, det er ikke behov for dyrt utstyr, og det er gøy for store og små. I et samfunn der det på noen områder blir større forskjell på fattig og rik er ivaretagelse av offentlig tilgjengelige rekreasjonsområder svært viktig, det gir bedre folkehelse og utjevner økonomiske forskjeller.»

 

Oslofjordens historiske betydning

Friluftslivet i og rundt fjorden har røtter langt tilbake i tid. OF har i snart 90 år stått sentralt for å sikre bedre tilgjengeligheten til fjorden, påvirke til en ren fjord og å utvikle friluftslivet.

 

OFs Styre «prøvebader» Mølen i 1933. Siden den gang har flere hundre friområder sikret, dvs kjøpt opp som friområder. Rune Svensson, tidligere direktør i OF tegnet opp de historiske linjene.
OFs Styre «prøvebader» Mølen i 1933. Siden den gang har flere hundre friområder sikret, dvs kjøpt opp som friområder. Rune Svensson, tidligere direktør i OF tegnet opp de historiske linjene.

Bla gjennom presentasjonen

Oslofjordens herligste plasser.

Bygdøy, Struten fyr, Svenner fyr, Sandspollen, Stauper, Mølen var noen av plassene OFs Bjørn Heidenstrøm, 50% søppel- og vrakmann for OF, 50% turbok-mann, var innom da han avsluttet konferansen med våre herligste plasser. Listen kunne vært mye lenger, fjorden har så mange fantastiske plasser at du kan bruke lang tid på å utforske dem alle!

Se hvilke steder Bjørn har plukket ut

Oslofjorden er full av herlige plasser! Bjørn Heidenstrøm fortalte om sine favorittsteder.
Oslofjorden er full av herlige plasser! Bjørn Heidenstrøm fortalte om sine favorittsteder.
Direktør i OF Espen Søilen, Venstre Elisabeth Holter-Schøyen, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer på OF kontor.
Direktør i OF Espen Søilen, Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat Asker Venstre, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer på OF kontor.

Ikke hver dag det er så storfint besøk på vårt kontor i Slemmestad som i går. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, sammen med generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer og 1. kandidat for Asker Venstre Elisabeth Holter-Schøyen – V med følge tok seg tid til å høre på hva OF mener om fjorden og friluftslivet.

I tillegg til informasjon om våre vidtspennende aktiviteter fokuserte vi på disse hovedpunktene vi mener er viktig for fjorden og friluftslivet:

Sikre tilgang

Bakgrunn: Retten til fri ferdsel er under press gjennom privatisering og nedbygging. Med økende befolkning trengs det mer areal. De offentlige friområdene og kyststiene er den viktigste arenaen for å drive fjordfriluftsliv.

Ønskede tiltak: Kjøp eiendommer som kommer på salg. Dette kan være badeplasser, korridorer som sikrer tilgang, være en del av en kyststi, parkeringsplasser o.a. Bygninger som ikke har direkte nytte for friluftslivet, kan skilles ut og selges på nytt – da blir totalkostnaden mye mindre.

Sats på nasjonalparkene

Bakgrunn: Friluftslivet er en del av verneforskriften i nasjonalparkene. Nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder står i en særstilling. De ligger nær store befolkningskonsentrasjoner, er attraktive friluftsområder og representerer gode arenaer for formidling, ikke minst av naturverdiene under vann.

Ønskede tiltak: Sett av mer ressurser til formidling i Oslofjordens marine nasjonalparker.

Stopp forurensing og forsøpling

Bakgrunn: Fortsatt havner alt for mye, som ikke hører hjemme der, i havet. OF er sentral i organiseringen av strandrydding og analyser av avfall. I indre fjord er det i stor grad lokale kilder, i ytre fjord kreves innsats på et internasjonalt nivå. OF er engasjert i etablering av et regionalt kunnskapssenter for marin forsøpling.

Ønskede tiltak: Vi trenger mer kunnskap om kildene. Prinsippet om at forurenser betaler må forfølges i større grad. Avløpssystemer må oppgraderes. Det må på plass et småbåtregister og ordninger for håndtering av utrangerte båter.

Ta vare på naturen

Bakgrunn: Naturverdiene i Oslofjorden er grunnlag for friluftsliv, næringsvirksomhet og har i seg selv en egenverdi. Nedbygging og klimaendringer setter naturgrunnlaget under press. Inkludert det åpne kulturlandskapet som i stor grad danner grunnlaget for friluftsliv. OF gjør en innsats gjennom skjøtsel, etablering av kulturlandskapskoler og rydding av stillehavsøsters.

Ønskede tiltak: Mer ressurser til oppsyn og kontroll, tiltak mot gjengroing og bekjempelse av stillehavsøsters.

Tilrettelegging

Bakgrunn: Fjordfriluftsliv krever tilrettelegging: Parkeringsplasser, toaletter, informasjon, brygger og fortøyningsmuligheter, kajakkutsett og lagringsplasser.

Ønskede tiltak: Forbud mot utslipp av båtseptik og flere mottaksstasjoner og kildesortering i båthavner. Mer ressurser til tilrettelegging. Økt bruk av Skjærgårdtjenesten.

 

 

Les også Helhetlig plan for Oslofjorden

Det verdifulle. De herlige øyeblikkene og opplevelsen som skapes hver dag lang fjorden vår. De herlige strendene, buktene, stiene og utsiktspunktene. Fiskeplassene våre, rasteplassene, turstiene. Lekeområder. Mestringsarenaer. Roen. Stillheten. Betraktningen.

Det skremmende. Det er mange utfordringer knyttet til Oslofjorden, seminaret vil fokusere på noen av de største utfordringene som må løses.

Fremtiden. Norges mest brukte friluftsområde er Oslofjorden, og vi skal vise hvor fantastisk fjorden vår er i dag, og vi skal også finne litt ut av hvordan vi skaper en lys fremtid.

Når

Hold av 27. September fra Kl. 10 til 15 og da skal du kose deg, bli kjent med fine folk, lære noe nytt, og du får også en tidsriktig lunsj.

Hvem

Politikere, forskere, fotografer, padlere, fiskere, båtfolk og friluftslivsbrukere av Oslofjorden.

Program:

10:00 (merk en time tidligere enn først annonsert):    
Innledning
• Marianne Borgen, ordfører i Oslo
Oslofjordens historiske betydning 
• Rune Svensson, tidligere direktør OF

Hva betyr Oslofjorden for innbyggere og næringsliv?  
• Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad kommune
• Tom Mello, ordførerkandidat Færder kommune
• Kjell Maartmann-Moe, formannskapet, Bærum kommune

11:00:     Beinstrekk 
Nasjonens rikeste natur
• Jørn Bjørndalen, Naturvernforbundet
 Fjorden alle vil ha en bit av
• Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv
 Norges største fiskeplass 
• Knut Johan Ruud, Norges Jeger- og Fiskerforbund
 Småbåtenes kongerike 
• Endre Solvang, Kongelig Norsk Båtforbund
Oslofjorden i kroner og øre
• Wenting Chen, NIVA
12:15: Lunch
13.00: Hvor god er vannkvaliteten i fjorden? 
• Andre Staalstrøm, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Tør vi bade i Oslofjorden?
• Hans Kristian Daviknes, Oslo Kommune, Bymiljøetaten
Mikroplast og miljøgifter
• Inger Lise Nerland Bråte / Anders Ruus, NIVA
Krafttak for kysttorsken
• Even Moland, Havforskningsinstituttet
Stillehavsøsters, men ikke champagne!
• Dag-Roal, østersjeger OF
14:20 Beinstrekk

14:30 Oslofjordens fremtid
• Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
Våre herligste plasser
• Bjørn Heidenstrøm OF

15:00 Slutt

——————————

16:00 Avgang Hovedøya; Markering for Rune Svensson. Til spesielt inviterte.

 

Last ned programmet i PDF

Påmelding:

Du kan melde deg på via deltaker.no

Frist: Mandag 23. september 2019 kl 12.00

Deltakeravgift:

Ansatt / politiker/ OF-kommune kr : 200,-/øvrige kr 450,-

Møtestedet

Seminaret holdes på SALT på Langkaia i Oslo. Dette er en urban minglingsplass med barer, badstuer og scener med panoramautsikt til Operaen og Munchmuseet.

Adresse er Langkaia 1:

 

OFs styre har fattet et endelig vedtak om å starte byggingen av et nytt friluftshus på Storesand. Riving av kiosken og sanitærbygget vil trolig starte etter at de siste telterne har pakket ned teltene for i år. Det betyr slutten på én historie og starten på en ny!

 

Et postkort fra Storesand fra en gang før 1983 da dagen kiosk og sanitæranlegg kom på plass.
Et postkort fra Storesand fra en gang før 1983 da dagen kiosk og sanitæranlegg kom på plass.

Tradisjoner

Storesand har vært en spesiell friluftsarena i en årrekke, dagens kiosk og sanitæranlegg er fra midten av 1980-tallet, før det har minst to utsalgssteder stått på stranda. Teltingen har tradisjon fra før krigen, og det er uten sammenlikning det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Når vi starter rivingen er det med visshet om at mange har gode minner knyttet til stedet, inkludert bygningene. OF ønsker, så godt det lar seg gjøre, å ta vare på disse minnene, og oppfordrer alle som sitter på bilder, videoer eller gode historier fra Storesand om å dele dem, enten ved å sende dem til oss, eller dele dem på Facebook-gruppen «Friluftshuset på Storesand».

 

(Artikkel fortsetter under bildene)

Storesand juli 1949 Storesand har lange telt og friluftstradisjoner. Bilde fra digitaltmuseum.no.
Storesand 2019. I bakgrunnen kan man se Døvika med telt. Foto: Geir Ove Haug
Storesand 2019. I bakgrunnen kan man se Døvika med telt.  Foto: Geir Ove Haug

Hva skjer nå?

Sommeren 2019 er ikke over, men ganske snart er det slutt på ferietid og teltene forsvinner. Vi har fortsatt ikke nøyaktig dato for når riving starter – det blir sannsynlig avgjort 21. august. Etter det er det blant annet opp til Fredrikstadfirmaet Straye Bygg og Anlegg AS som har fått oppdraget. Målet er at besøkende neste år kan glede seg over et nytt bygg. OF vil også at det nye blir noe å bli glad i – og vi vil gjerne ha innspill til hva besøkende kan tenke seg at vi fyller husene og arealene med. Send oss gjerne innspill på e-post.

 

Et stort økonomisk løft – OF håper flere vi være med

Mange aktører har bidratt med midler til friluftshuset. For å fullfinansiere byggeprosjektet skal vi jobbe for å få inn ytterligere fem millioner kroner. Dette er et hus som skal løfte friluftslivet i hele regionen og naturverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark. Huset skal være et samlingspunkt, gi service til friluftsbrukerne og være et sted for aktiv natur- og friluftsformidling i nasjonalparken. OF håper at både lokale og regionale aktører ser på friluftshuset som en stor mulighet!

 

 

Fra Slependen

Turene er beskrevet med start fra Rett ut kajakkstativene ved Slependen.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Kalvøya rundt

Avstand: 6 km Tid: ca 1,5 time

En fin nærtur i spennende by- og naturomgivelser. Turen går nordover i Slependrenna forbi Jernholmene og Sandvikselvas utløp. Forbi svaner og stokkender padler du nordover under broa og langs friluftsøya Kalvøya. Vel rundt på andre siden av Kalvøya kjenner du støyen fra det urbane livet stilne hen.

Borøya rundt

Avstand: 8,5 km Tid: ca 2 timer

En litt lengre tur tettere på stillhet og natur. Saraholmen og Borøya er artsrike naturreservat der du lett kan gå i land på strendene. Friluftsområder i nord og sør på Borøya med muligheter for telting. Vær varsom når du krysser den trafikkerte båtleia mellom Kalvøya og Borøya.

Kjeholmen rundt

Avstand: 12 km Tid: ca 3 timer 
En idyllisk langtur til ei gammel seterøy med kjedrift. Muligheter for overnatting på kystledhytta eller i telt. Store deler av øya har fredet kalkfuruskog og eng. Opplev idyllen gjennom Salsund og den stille naturhavnen mot Ostøya.

Ostøya rundt

Avstand: 16 km Tid: ca 4,5 timer
Langtur ytterst ut på fjorden. Ostøya er den nest største øya i indre Oslofjord og har store naturverdier og flere ilandstigningsmuligheter i friluftsområdene. Ta værforbehold ved mye vind og sjø, men på stille dager er dette en forholdsvis enkel tur med utsyn helt til Nesoddlandet.

Vassholmen rundt

Avstand: 16 km Tid: ca 4,5 timer 

Spennende langtur mellom Bærumsbassengets mange øyer og sund helt ut til Vassholmene. På utsiden av Snarøysundet kan det fort være mye sjø og vind, men det gir også spenning til en erfaren padler. På Ytre Vassholmen kan du overnatte i kystledhytta eller gå i land for å ta en hvil. Pass på å holde deg utenfor sjøfuglreservatet sør på øya i tiden 15.april – 15. juli.

Nesøya rundt

Avstand: 8 km Tid: ca 2 timer

Rolig tur tett på Nesøyas aktive liv. Det er mange båter i dette området, men her kjører alle i rolig fart og du kan trygt nyte opplevelsene underveis som Kabelferga over til Brønnøya og det rike fuglelivet i naturreservatene. Se an forholdene på vei ut av Hestesund da det ved sterk sydøstlig vind kan bli krappe bølger utenfor Hvamodden friluftsområde.

Brønnøya rundt

Avstand: 9 km Tid: ca 2,5 timer 
Brønnøya rundt
Artig tur rundt Brønnøya der du kommer tett på hytte- og båtliv. Ved Middagsbuktas legendariske sus kan du telte eller bo på kystledhytta Butikken på Nordre Langåra. Det går kyststi rundt hele den skogkledde øya med mange bademuligheter. Unngå unødvendige forstyrrelser av våtmarksfugl i Viernbukta naturreservat øst på øya.

Bjerkøya rundt

Avstand: 14 km Tid: ca 3,5 timer 
Lengre tur sørover forbi Leangbukta og gjennom det lille sundet som skiller Konglungen fra Konglungøya. Bjerkøya er en søt liten hytteidyll, men mangler ilandstigningsmuligheter. Prøv heller Kråkholmen lengre inn dersom du trenger en hvil.


Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Padling i Vestfold

Padling ved Uleholmen sør for Hvasser, Færder kommune.

Vestfold fylkeskommune har lagt ned stor innsats for å fremme padling  fylket, og har opprettet en egen nettside, Padleled Vestfold  hvor turer fra Svelvik i nord til Larvik i sør er beskrevet og har turkort tilgjengelig. Fylkeskommunen har også tilrettelagt med gapahuker som er tilgjengelige for alle.

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med

Fra Sørenga: Akerselva, Skjælholmene, Ulvøya, Lindøya og Ildjernet

Kart utgangspunkt Sørenga

Turene er beskrevet med start fra Ormsund. Parkering med mulighet for å sette ut i båthavna eller på andre siden av veien rett fra fjellet. Merk at båthavna stenges om natta.

OBS! Vær oppmerksom på til dels stor båttrafikk i området!

Sørenga–Bispevika–Akerselva

Avstand: ca 2,5 km. Tid: 1 time 
Vil du på nærtur med kajakk er det mulig på denne turen. Langs bryggene inn mot operaen og inn utløpet av Akerselva. Når du kommer innover er det litt skummelt innover undergangen, og når du er gjennom er du plutselig midt på Grønland! Padle til du møter første fossen. Morsom tur for deg som vil ha en litt annen padleopplevelse. OBS: Akerselva vil tidvis være stengt på grunn av byggearbeid.

Sørenga – rundt Hovedøya

Avstand: ca 5 km. Tid ca 1,5 time

Dette er en enkel tur, der du er nært til øyene og fjordlivet. Passer godt for deg som vil ha en kort tur eller er ganske ny som padler. Underveis kan du gå i land på Hovedøya og ta et bad.

Sørenga–Hovedøya–Lindøya–Nakkholmen

Avstand: ca 8 km. Tid ca 2,5 timer 
Spennende, men enkel tur rundt de flotte øyene i Indre Oslofjord. Småidyll med sommerhyttene godt blandet med dagens bruk. Her yrer det av liv om sommeren. Det er flere steder å gå i land for å hvile eller ta en dukkert.

Sørenga rundt Hovedøya og Gressholmen

Avstand ca 9 km. Tid: ca 2,5 timer 
Både Hovedøya og Gressholmen er rike på historie. Ta en rolig padletur rundt, samtidig som du ser deg om langs øyene. Har du tid kan du også gå i land. Ved Rambergøya er det fin badeplass, og på Gressholmen er det en kro du kan benytte. 

Sørenga–Huk–Sørenga

Avstand: 10,5 km. Tid: 2,5 timer 
Vil du se de vestre delene av fjorden, kan du ta denne turen. Her ser du hele hovedleia for Oslofjorden, med et yrende båtliv. Dyna fyr ligger som et tydelig landemerke, så du ser lett hvor du burde krysse. Huk er et passelig sted og gå i land for rast og bad. Vær spesielt oppmerksom på stor båttrafikk når du krysser.

Sørenga–Langøyene–Bleikøya–Malmøykalven

Avstand ca 13 km. Tid: ca 4 timer
På denne turen holder du deg nært land og får oppleve de innerste og sørligste av øyene. Du kan gå i land på Malmøya for en hvil. I bukta innenfor Malmøya, «Paddehavet», har du et yrende båtliv om sommeren. Padle ut gjennom det spennende Ormøysund og få en ekstra opplevelse på turen.

Sørenga–Hovedøya–Gressholmen– Skjælholmene

Avstand: ca 15,5 km. Tid: ca 4,5 timer 
Dette er en tur for deg som vil ha med hele øyriket i østre del av fjorden. Sett av en halv dag og opplev perlene som ligger her. Turen er variert, fra sommeridyll på Gressholmen til nakne holmer og havfølelse ytterst ved Skjælholmene. Underveis er det mange flotte ilandstigningsplasser, og stopper du på Langøyene eller Gressholmen kan du til og med få kjøpt deg en is!

Padlevettregler

 1. Bruk padlevest
 2. Velg passende kajakk og utstyr
 3. Sjekk værmelding
 4. Vær bevisst egne ferdigheter
 5. Kle deg etter vanntemperaturen
 6. Si i fra hvor du padler
 7. Vær synlig på vannet
 8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
 9. Øv på redningsteknikker
 10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med