Vil du være vertskap for Storesands nye strandkafé?

Oslofjordens Friluftsråd søker vertskap til Friluftshuset på Storesand

Storesand er en perle i Hvalers skjærgård og en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark. Stedet har lang tradisjon som friluftslivsområde, med bade- og teltplass. Storesand strandkafé har vært et samlingspunkt med service og servering. Nå bygges nye miljørettede bygg, som skal være turmål til glede for allmennheten. I 2020 står friluftshuset klart, med nytt sanitæranlegg og formidlingshus med kafé og kiosk, og skal ta imot gamle og nye gjester.Oslofjordens Friluftsråd ønsker kontakt med interesserte drivere til å være med og utvikle et serverings- og servicetilbud tilpasset stedes rolle som friluftslivsområde og en viktig del av Norges første marine nasjonalpark.

Friluftshuset er planlagt ferdigstilt i mai 2020.
Friluftshuset er planlagt ferdigstilt i mai 2020.

Rammer:

Oslofjordens Friluftsråd (OF) søker en samarbeidspartner for å nå målet om at Storesand skal fortsette å være et trivelig samlingspunkt i nasjonalparken, for mennesker i alle aldre.

Vi søker et vertskap som har ansvar for

 1. Kafédrift og servering i driftssesongen
 2. Daglig renhold av offentlige toaletter og dusjer i driftssesongen
 3. Resepsjonstjeneste for teltplassen
 4. Vertskapsfunksjon for besøkende til friluftshuset

Friluftshuset skal som hovedregel være åpent for allmennheten, og utleie til private arrangementer vil måtte tilpasses dette. Vertskapet vil måtte arbeide i skjæringspunktet mellom kommersiell virksomhet og åpenhet for allmenheten.

Samarbeid og ansvarsfordeling på Storesand:

 • Storesand er underlagt bestemmelsene for Ytre Hvaler nasjonalpark.
 • OF eier byggene og er ansvarlig for forsikring og større vedlikeholdsoppgaver på disse, samt ansvarlig for avtale med vertskapet.
 • Storesand Teltplass SA har etter avtale med OF ansvar for tilsyn av teltplass og friområdet i driftssesongen. Det forventes at vertskapet har tett samarbeid med disse.
 • Friluftshuset forventes å bli en del av Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette reguleres i egen avtale med OF.
 • Hvaler kommune og OF har samarbeid om renovasjon, vei og parkering.

 

Driftssesongen på Storesand er fra påskeferie til og med høstferie. I 2020 starter driftssesongen når friluftshuset er ferdigstilt (foreløpig beregnet til slutten av mai).

Høysesongen er i skoleferien og kafeen skal da være åpen alle dager. Mellomsesongen omfatter helger, helligdager og inneklemte fridager før og etter høysesong. Det er ønskelig å holde kafeen åpen så ofte som hensiktsmessig i denne perioden, i nærmere avtale med driftere av teltplassen og Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark.

Utenom høysesongen vil formidlingsbygget også kunne benyttes av skoleklasser og andre i samarbeid med Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark. Det vil også være aktuelt med bryllup ol., møter, samlinger og kurs i regi av lag, foreninger og organisasjoner som er opptatt av natur og friluftsliv.

Det vil også være muligheter for sporadisk bruk i vintersesongen, men det er ikke forventet daglig drift.

Besøkstallene på Storesand er svært væravhengige. Dette er utfordrende i planlegging og gjennomføring av sesongen og det settes krav til at vertskapet kan være fleksible og tilpasse driften til varierende besøkstall.

Matservering, kiosk og forsamlingsrom: Kaféarealet vil romme kjøkken som tilpasses ønsket serveringskonsept, samt muligheter for servering både inne og ute. Serveringsarealet inne vil fungere som kombinert oppholdsrom og formidlingsareal av natur- og friluftsverdier i nasjonalparken. Kafeen skal tilby et utvalg av kioskvarer på dagtid, samt enkel middagsservering, ev. også lunsj, gjerne med fokus på lokale råvarer. Søkere bes om å spesifisere matserveringen som del av driftskonseptet i en søknad.

Teltplass: I tilknytning til badeplassen er en enkel, men tradisjonsrik, organisert teltplass. Tilsyn og drift av teltplassen utføres av Storesand teltplass SA, etter egen avtale med OF. Vertskapet må påregne et samarbeid med samvirkeforetaket knyttet til kiosk og resepsjonstjeneste for teltplassen.

 Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg med erfaring fra serviceyrket og som setter gode opplevelser og god mat først, som er løsningsorientert og opptatt av nettverksbygging. Vi ønsker at du

 • er initiativrik og opptatt av samarbeid, god service og kundebehandling.
 • har relevant erfaring fra drift av serveringskonsepter.
 • har interesse for å drive et annerledes, naturnært konsept på et unikt sted.
 • har evne, vilje og utholdenhet til å stå på i perioder med mange gjester.

 

Avtalens varighet

Varighet på avtalen er satt til 2 år, med mulighet for forlengelse. 2020 anses som et prøveår, hvor det etter endt sesong foretas en evaluering av vertskapsordningen og rammer rundt driftskonsept.

Økonomi

Vertskapet står for kafedriften og får inntektene av denne. Lokalene disponeres i utgangspunktet vederlagsfritt, mot dekning av drift- og vedlikeholdskostnader. Vertskapet vil få godtgjørelse for resepsjonstjeneste for teltplassen, samt renhold av toaletter og dusjer som utføres i driftssesongen.

Søknadsfrist og kontaktinformasjon

Er du interessert, ser vi fram til å motta en søknad med CV innen 15. desember, skriftlig til:

Oslofjordens Friluftsråd

v/Cathrine Restad-Hvalby

Vaterlandsveien 23

3470 Slemmestad

Eller epost oslofjf@online.no (att. Cathrine Restad-Hvalby)