Dato for uttalelsen: 4. mars 2020

Botnekilen småbåthavn, Hvaler. Kommentarer til detaljreguleringsplan

 

OF mener det er der positivt å samle bryggeanlegg i ett større heller enn flere små spredt rundt, men man må samtidig vurdere hvordan utvidelsen av småbåthavnen påvirker vannkvalitet og marine naturtyper i området.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til reguleringsplan for utvidelse av Botnekilen småbåthavn. OF har gått igjennom plandokument med vedlegg og har følgende kommentarer:

OF ønsker at antallet enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres, og er derfor i utgangspunktet positiv til utvidelse av eksisterende småbåthavner. Det bør settes av et tilstrekkelig antall gjesteplasser for dagsbesøkende i nytt bryggeanlegg. Det er viktig at gjesteplassene merkes.

Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet. Det er viktig at dette tas hensyn til før organiseringen av bryggene fastsettes. Botnekilen er et svært avskjermet område, og en utvidelse av dagens småbåthavn kan påvirke vannkvaliteten i sjøområdene lenger inn i kilen.

Det fremgår at småbåthavnen ikke vil redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. Anlegget vil bli universelt utformet, og det skal vurderes å etablere en enkel badeplass lengst sør i området. Dette er tiltak som er positivt for rekreasjon og friluftsliv. Det stilles spørsmål til hvorvidt det vil være mulig å etablere en badeplass som ivaretar spesielt hensynet til de badende. I tillegg til sikkerhetsmessige utfordringer ved å anlegge en badeplass i nærheten av småbåthavn, bør krav til vannkvalitet for badende tas med i vurderingen før det anlegges badeplass.

Kajakkpadling har blitt en svært populær aktivitet. En burde i forbindelse med en eventuell utvidelse av småbåthavnen se på muligheter for å tilrettelegge for en utsettingsplass for kajakk og stativer for lagring av kajakk.

Det er registrert ålegress i området, dvs. et viktig oppvekstområde for blant annet yngel. Ålegressenger er blant de mest sårbare og utsatte marine naturtypene, både for fysiske, kjemiske og biologiske forstyrrelser. Spesielt for ålegressenger er at også mindre forekomster, både i tetthet og utstrekning, kan ha stor økologisk betydning.

I tillegg er det registrert bløtbunnsområde ved bryggeanlegget. Registreringsdatoen var i 2008, i etterkant av etableringen av dagens småbåthavn, og det konkluderes med at man da kan legge til grunn av bryggeanlegget ikke er til hinder for bløtbunnsområdet. Det er viktig å påpeke at det ikke bare er tilstedeværelsen eller utbredelsen av en viktig naturtype som bør vurderes før man trekker en slik konklusjon, men også det biologiske mangfoldet og den økologiske funksjonen knyttet til naturtypen.

Det er også gjort registreringer av bukkebeinsurt og storvasskrans, begge i 1995. I KU-vurderingen konkluderes det med at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for artene. Det foreslås å gjennomføre grundige befaringer i vekstsesongen for å kartlegge eventuelle forekomster innenfor planområdet. OF støtter dette forslaget, og mener det bør gjøres tilsvarende undersøkelser av bløtbunnsområdet og ålegressforekomst.

Det legges opp til at båtene skal vinterlagres på land. Dette vil kunne ha negative effekter for arter som vokser her. Tidligere nevnt befaring bør også ta med seg dette perspektivet når det gjøres en vurdering av tiltakets påvirkning på arter i området.

 

Sendt til: HS Arealplan
Med kopi:
• Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Viken fylkeskommuneg
• OFs rådsmedlemmer i Hvaler
• FNF Østfold