OF mener det er viktig med «buffersoner» for å ta vare på naturmiljøet, og er enig i at turstier bør etableres i området.

Agnesbukta
Agnesbukta

DATO FOR UTTALELSEN:  17.03.2020

 

 

 

Detaljert reguleringsplan for Risøybukta i Stavern.  Kommentarer til tillegg

 

Vi viser til tilleggshøring i forbindelse med reguleringsplan for Risøybukta i Stavern.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har tidligere kommet med innspill i varslingsfasen (brev datert 12.06.2018) og kommentarer datert 20.06.2019.

 

Viktigste områdene for våtmarksfugl i Larvik kommune

Som det fremgår i høringsdokumentet er Agnesbukta et av de viktigste områdene for våtmarksfugl i Larvik kommune. Vi har i tidligere uttalelser derfor påpekte viktigheten av en solid og grønn vegetasjonsbuffer mellom ny bebyggelse og våtmarksområde og viktig naturtype. Det er derfor positivt at dette er vektlagt i tilleggshøringen. I denne sammenheng anbefales bruk av lokale tresorter, bl.a. rognebærtrær.

 

Vi anser det videre som positivt at en i forbindelse med avbøtende tiltak lytter til innspill fra lokale ressurspersoner som er opptatt av å bevare Agnesbukta som et viktig våtmarksområde, jf forslag. Videre at den sterke anbefalingen i høringsdokumentets kap. 9.3, om å implementere avbøtende tiltak med tanke på ivareta naturmangfoldet, gjennomføres.

 

Kyststi

Vi har i tidligere uttalelser uttalt at vi er positive til en kyststiforbindelse gjennom området, men anbefalte at denne burde ligge tilbaketrukket og tettest mulig inn mot ny bebyggelse, dette for å unngå unødvendige forstyrrelser av våtmarksfugl i bukta. Dette er også foreslått i tilleggsutredningen. Forslag til informasjonstavler langs stien er positivt.

 

Jordvoll mot sjøen

OF foreslår som et avbøtende tiltak at det også kan etableres en 2 meter høy jordvoll mot sjøen. Dette vil ytterligere bidra til å skjerme våtmarksområdet mot forstyrrelser fra ny bebyggelse.

 

Fjerne avfall

Vi gjentar behovet for en snarlig fjerning av noe avfall i den gamle dynga, da med hovedfokus på plast som ligger eksponert til der sjøen har vasket ut framkanten av dynga. Dette synes det i mindre grad å være fokusert på i Grunnteknikks utredning (kap. 5.3). Dette for å forhindre fortsatt marin forsøpling (fokus plast). Det er ellers viktig i en anleggsfase at det tas prøver/settes ut målestasjoner i våtmarksområdet som kjapt kan fange opp evt. utslipp/økte konsentrasjoner av miljøgifter fra den gamle dynga.

 

Etablering av kanal

I planforslaget inngår også mulighet for å etablere en kanal. Vi gjentar nok en gang at det er viktig at konsekvenser av en slik kanal utredes nærmere, bl.a. med tanke på konsekvenser for viktig våtmark og naturtype og ikke minst med tanke på at økt gjennomstrømning kan eksponere og virvle opp forurensede masser.

 

Vi vil ellers berømme de grundige tilleggsundersøkelsene og arbeidet med å få frem miljørisikovurderingene for naturverdier.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

Espen Søilen, Direktør

Kjetil Johannessen, Avd.leder plan og friområde

 

 

 Sendt til: Larvik kommune

Med kopi:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Vestfold fylkeskommune

OFs rådsmedlemmer i Larvik