Oslo kommune har planer om å lage tunnel for transport av masser ved Sollerudstranda, med stor konsekvenser for bruk av strand.

Dato for uttalelsen: 21. mars 2019

 

 

Dette er en uttalelse gitt til Oslo kommune ang. detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer

Sollerudstranda er i dag en mye brukt strand for bading tur og rekreasjon.
Sollerudstranda er i dag en mye brukt strand for bading tur og rekreasjon.

BakgrunnLenke til saksdokumenter, Oslo kommune

Bruk av Sollerudstranda til masser

Oslofjordens Friluftsråd (OF) er gjennom henvendelse gjort kjent med at planer knyttet til ny vannforsyning til Oslo også direkte vil kunne berøre Sollerudstranda. Det er her forslag om en egen tunnel for masseuttak fra Huseby og der massene er foreslått ført videre på lekter fra Sollerud. Fristen for å komme med uttalelser til arbeidet var 18. mars. Ettersom vi ikke kan se at vi har vært tilskrevet i sakens anledning tillater vi oss å ettersende kommentarer knyttet til tiltakets konsekvenser for Sollerudstranda.

 

Mye brukt badeplass

Sollerudstranda er en svært mye brukt badeplass vest i Oslo, bl.a. blant barn og unge, og det er langt mellom badeplasser i området. Bygdøy sjøbad ligger ca 3 km lenger nordøst og en må ellers ut til Fornebulandet i Bærum for å finne større og egnete badeplasser. Det betyr at Sollerudstranda er den nærmeste badeplassen for mange som bor vest i Oslo. Det framgår i saksdokumentene at evt. anleggsarbeider ved Sollerudstranda vil foregå over flere år og at tiltaket direkte vil berøre friområdet. Vi anbefaler med denne bakgrunn at en ser på muligheter for å flytte bl.a. anlegg for utskipning av masser slik at Sollerudstranda i mindre grad berøres. En mulighet er å flytte dette lenger sørvestover, mot Lysakerelva, noe som også vil også være positivt for påviste viktige naturtyper øst i området. Evt. bør en utrede og vurdere andre alternativer/lokasjoner.

 

Avbøtende tiltak

Det er ellers viktig å gjennomføre en rekke avbøtende tiltak i anleggsperioden som bidrar til å skjerme Sollerudstranda i størst mulig grad både fysisk og ikke minst med tanke på støy og støv om dette blir den endelige anleggsplasseringen. Vi nevner også at den svært mye brukte kyststien, som går forbi Sollerudstranda, vil berøres. Vi understreker viktigheten av at denne må hensyntas slik at den viktige kyststilenka forbi Sollerud ikke brytes i en anleggsperiode.

 

Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum

0102 OSLO

 

 

 

Deres ref.: 201708944      Vår ref.: -/19 KJ                                                                           21.03.2019

 

 

 

 

Detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) er gjennom henvendelse gjort kjent med at planer knyttet til ny vannforsyning til Oslo også direkte vil kunne berøre Sollerudstranda. Det er her forslag om en egen tunnel for masseuttak fra Huseby og der massene er foreslått ført videre på lekter fra Sollerud. Fristen for å komme med uttalelser til arbeidet var 18. mars. Ettersom vi ikke kan se at vi har vært tilskrevet i sakens anledning tillater vi oss å ettersende kommentarer knyttet til tiltakets konsekvenser for Sollerudstranda.

 

Sollerudstranda er en svært mye brukt badeplass vest i Oslo, bl.a. blant barn og unge, og det er langt mellom badeplasser i området. Bygdøy sjøbad ligger ca 3 km lenger nordøst og en må ellers ut til Fornebulandet i Bærum for å finne større og egnete badeplasser. Det betyr at Sollerudstranda er den nærmeste badeplassen for mange som bor vest i Oslo. Det framgår i saksdokumentene at evt. anleggsarbeider ved Sollerudstranda vil foregå over flere år og at tiltaket direkte vil berøre friområdet. Vi anbefaler med denne bakgrunn at en ser på muligheter for å flytte bl.a. anlegg for utskipning av masser slik at Sollerudstranda i mindre grad berøres. En mulighet er å flytte dette lenger sørvestover, mot Lysakerelva, noe som også vil også være positivt for påviste viktige naturtyper øst i området. Evt. bør en utrede og vurdere andre alternativer/lokasjoner.

 

Det er ellers viktig å gjennomføre en rekke avbøtende tiltak i anleggsperioden som bidrar til å skjerme Sollerudstranda i størst mulig grad både fysisk og ikke minst med tanke på støy og støv om dette blir den endelige anleggsplasseringen. Vi nevner også at den svært mye brukte kyststien, som går forbi Sollerudstranda, vil berøres. Vi understreker viktigheten av at denne må hensyntas slik at den viktige kyststilenka forbi Sollerud ikke brytes i en anleggsperiode.

 

Med hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

                                                                                     seniorrådgiver

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Viken

OFs rådsmedlemmer i Oslo

FNF Oslo