OF går mot boligbygging i område kartlagt og verdsatt som viktig friluftsområde i Sandefjord

Dato for uttalelsen:  01.03.2021

 

Detaljregulering for Ekelund øst. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til detaljregulering for Ekelund øst. Varslet planområde er 16 daa og det fremkommer at i kommuneplanen er areal avsatt til boligbebyggelse samt noe areal til LNF. Formålet er å legge til rette for boligutbygging.

Svært viktig friluftsområde

Område som er forslått utbygd ligger inne i et område kartlagt og verdsatt som et viktig friluftsområde. Skjermdump fra Naturbase, Miljødirektoratet

I Naturbase fremgår det at en stor del av planområdet er markert som et svært viktig friluftslivsområde. Området inngår som en del av det over 300 daa store og svært viktige friluftslivsområdet «Solnes strandsone», FK00035332 i Naturbase. Kommunen har gjennomført kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivskommuner og resultatet er publisert og presentert i Naturbase i 2019. Vi antar at dette er ny informasjon som har tilkommet etter at kommuneplanens arealdel ble vedtatt. En bør derfor gjøre en grundig konsekvensvurdering om evt. negative konsekvenser for friluftslivet før en går videre i planarbeidet.
Det framgår av Naturbase at det ellers ikke er registrert viktige kulturminner, naturtyper eller truete arter i planområdet. At det ikke er registrert truete arter i området kan også skyldes at det tidligere ikke er kartlagt/besøkt. Vi vil derfor anbefale at en fagbiolog kartlegger området i sommerhalvåret for å fange opp evt. mangler/truete arter i planområdet som må en må ta hensyn til i videre planlegging.

 

Kopi:

Sendt til:

  • Ingeniørservice AS

Kopi:   

  • OF`s rådsmedlemmer i Sandefjord
  • FNF Vestfold