Området det er snakk om ligger nord for Slemmestad
Dato for uttalelsen: 9. desember 2020

 

Detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad.  Innspill til varsel

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel om detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad. Det framgår at hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for grønne og sjønære rekreasjons- og friområder med kyststi og park som kobles til de fremtidige utviklingsplanene i Slemmestad. Et viktig moment i planarbeidet er å opprette en motfylling i sjø for områdestabilisering.

 

OF har følgende innspill i forbindelse med planarbeidet:

Tåjestranda var et av de 15 områdene som inngikk i OFs rapport «Regionale friluftsområder ved kysten i Buskerud som bør sikres», en rapport fra 2001. Dette etter innspill fra tidligere Røyken kommune bl.a. OF er derfor positive til planene for området som er fremmet i varselet med kyststi og park. Området har i mange år ligget brakk/vært avstengt og har vært  preget av det er dumpet store masser betong med armeringsjern.

 

Det er flott og positivt at området er foreslått tilrettelagt for friluftsliv og rekreasjon. Det anbefales da å tenke tyngre tilrettelegging med «parkstandard» i en del av området. Tåjestranda ligger også sentralt i Slemmestad og flott til for å tilrettelegge for uteundervisning og aktiviteter ute. Her er noen tiltak vi anbefaler at en vurderer nærmere og inkluderer i planarbeidet:

 • – gapahuk tilrettelagt for opphold, undervisningsopplegg og overnatting
 • – tilrettelegge for bading
 • – opparbeidelse av gress- lekearealer
 • – sandvolly- og håndballbaner er populære tiltak blant unge
 • – merket kyststi gjennom området
 • – informasjonstavler om friluftsmuligheter og geologiske og botaniske verneverdier i nærområdet¨
 • – sanitærbygg med toaletter og dusjanlegg, evt utedusjer, grill/bålplass og en teltplass
 • – fokus på universell utforming, bl.a. med HC toalett og HC rampe ut i sjøen
 • – kajakkstativer og brygge for kajakkutsett. OF har en egen kajakklagringsordning som kan være aktuell her: «Rett ut kajakk»
 • – snorkelløype/marin natursti
 • – å tilrettelegge for lokale lag og foreninger
 • – utendørs kunstutstilling.

Undervisning

Området vil være godt egnet for alle typer undervisningsopplegg i, på og ved vannet, for eksempel utendørs svømmeopplæring og livredning, padling, roing og marinbiologi. På land kan mange typer friluftskurs gjennomføres for pedagoger og familier. For dette formål kan det etablere en utstyrsbase med muligheter for spying og tørking.

Skolens nye læreplan Kunnskapsløftet legger til rette for at mer av undervisningen flyttes utenfor klasserommet, fokus på to av de overordnende tema er bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. En friluftsarena som Tåjebukta har potensiale til å bli en ressurs for skolene i hele Asker for læring i friluft.

Dersom Oslofjordmuseet utvikles til å bli at Besøkssenter for Oslofjorden vil området også kunne benyttes i undervisningssammenheng i tilknytning til dette.

Tiltak i sjø

Det framgår at det er behov for å gjøre tiltak i sjø bl.a. for å stabilisere området. Tiltaket er såpass omfattende at det vil utløse konsekvensutredning. Det er foreslått flere utredningstemaer i denne sammenheng bl.a. naturmangfold i sjø. OF ser at det kan ligge gode muligheter for å revitalisere og skape bedre betingelser for marint liv for den delen av planområdet som ligger i sjø i forbindelse med etablering av en motfylling. OF anbefaler kontakt med fagmiljøer i denne sammenheng da vi erfarer at det allerede er gjennomført flere liknende revitaliseringsprosjekter. Kanskje kan det tilrettelegges for hummer i ny fylling.
Vi nevner også Oslo kommunes fokus og arbeid de siste årene med å unngå større og flate elementer langs sjøfronten da marine organismer bokstavelig talt sliter med å få fotfeste. Dette blir følgelig viktige og aktuelle temaer knyttet til avbøtende tiltak i forbindelse med konsekvensutredningen. OF ser også framover muligheter for å gjennomføre skoleopplegg knyttet til marinbiologien i området.

OF støtter ellers opp om øvrige forslag til utredningstemaer i forbindelse med planarbeidet.

Uttalelsen er send til:

Asker kommune, Samfunnsutvikling

Kopi:

 • OF’s rådsmedlemmer i Asker
 • FNF Akershus
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Viken fylkeskommune

Mer om strandsonen