OF er positive til at tidligere industriområder gjøres om til boligformål, men det må samtidig sørges for nødvendig opprydding av sjøbunn og sørge for at området gjøres mest mulig tilgjengelig for både gående, padlende og andre friluftsgrupper.

Illustrasjonstegninger av planlagt utbygging innen for Kulpeholmen i Moss.

Dato for uttalelsen 29.03.2021

Det vises til detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2 ved Kulpeveien 40 som er ute til høring. Det er et omfattende planforslag. Oslofjordens Friluftsråd (OF) anser det i utgangspunktet som positivt at tidligere nedbygde områder, inkl. tidligere lukkede industriområder transformeres og utnyttes til bl.a. boligformål der havnefronten åpnes for allmennheten med bl.a. havnepromenader, som kan inngå som en del av en merket kyststi. Dette samtidig som det ryddes opp i forurenset grunn.

 

I helhetlig plan for Oslofjorden nevnes opprydding av forurenset sjøbunn som et av mange tiltak.

I forbindelse med at klima og miljøministeren nylig la fram helhetlig plan for Oslofjorden 209511-kld-tiltaksplan-web.pdf (regjeringen.no) ble opprydding i forurenset havbunn i Moss konkret nevnt. Det anbefales derfor å se på muligheter for en større opprydding i forurenset sjøbunn som inkluderer planområdets sjøområde slik at en får en opprydding her en gang for alle.

 

Det er ellers viktig at vanngjennomstrømning mellom Kulpeholmen og fastland opprettholdes, jfr. forslag om en ny småbåthavn som vil strekke seg 80-100 m ut fra land. Dette bør utredes om det ikke er gjort da vanngjennomstrømning i en ellers lukket del av Oslofjorden er viktig å opprettholde.

 

Ålegress er viktig oppvekstområder for bl.a. fiskeyngel. Det er viktig å vite hvor disse nøkkelbiotopene befinner seg.

Fiskeriinteressene har tidligere påpekt viktigheten av å bevare en velutviklet og svært viktig naturtype ålegraseng i området, dvs. i sundet mellom Kulpeholmen og fastland, noe OF støtter opp om. Ålegrasenger er som kjent et viktig oppvekstområde for yngel.

 

En kunne med fordel også tilrettelagt for kajakkpadlere i planområdet, bl.a. med kajakkstativer og brygge der kajakkpadlere kan komme i land. Vi nevner i denne sammenheng vår kajakkordning «Rett ut kajakklagring», med tilbud om lagring av kajakk i stativ på land.

Det bør i forbindelse med et nytt småbåtanlegg i sjø ellers settes av et tilstrekkelig antall gjesteplasser.

 

Sendt til:

Moss kommune

 

Kopi:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
FNF Østfold
OFs rådsmedlemmer i Moss