Oslofjordens Friluftsråd arrangerte i september seminaret «Din Oslofjord», der undertittelen var det verdifulle, det skremmende og fremtiden. Noen av de mest kunnskapsrike på hav, miljø og Oslofjorden gav statusoppdatering. Bildet som ble tegnet viste at fjorden betyr mye for mange.

Det verdifulle

Det er lett å tenke at fjorden bare ligger der og passer seg selv og kan brukes av alle. Summen av verdiene, både i kroner og øre, men også egenverdien Oslofjorden representerer, er så store at de aktivt må forvaltes og beskyttes.

Oslofjorden utgjør en «hot spot» for biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng?

La oss arbeide sammen for at fjorden vår skal være for alle – leveområde for dyr og planter og for oss som vil nyte sjøen som kilde til rekreasjon, opplevelse og refleksjon avsluttet Jørn Erik Bjørndalen fra Naturvernforbundet sitt foredrag om naturverdiene i Oslofjorden.
La oss arbeide sammen for at fjorden vår skal være for alle – leveområde for dyr og planter og for oss som vil nyte sjøen som kilde til rekreasjon, opplevelse og refleksjon avsluttet Jørn Erik Bjørndalen fra Naturvernforbundet sitt foredrag om naturverdiene i Oslofjorden.

Bla gjennom presentasjonen

Oslofjorden er det mest artsrike området i Norge. Her finner man en rekke forskjellige naturtyper både over og under vann. Alt fra ålegrasenger og korallrev under vann til strandenger og fantastiske kulturlandskap bidrar til en naturrikdom i særklasse. Naturrikdom har en stor egenverdi, det styrker opplevelsen og det danner grunnlag for økonomisk aktivitet.

 

Fjorden alle vi ha en bit av

Tomtepriser for strandeiendommer er skyhøy; areal ved sjøen er et knapphetsgode.
Tomtepriser for strandeiendommer er skyhøy; areal ved sjøen er et knapphetsgode.

Ingen andre steder er prisen på strandtomter større, en indikasjon på verdien av fjorden. Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, gav sitt syn på friluftslivets rolle i et område som er under press fra flere hold, både med tanke på areal og tilgjengelighet og konflikter mellom forskjellig brukere av fjorden. Direktøren i OF fikk også servert en utfordring.

Bla gjennom presentasjonen

Hvem skal ta vare på fjorden? Direktør i OF Espen Søilen utfordres som fjordens Robin Hood av Norsk friluftslivs Lasse Heimdal. Utfordringen ble tatt imot på strak arm.

Båtlivet

Endre Solvang, Båtforbundet, kunne fortelle at det stadig blir flere småbåter i Oslofjorden. Spesielt har det blitt mange myke trafikanter, dvs kajakker. Med flere båter må det stilles større krav til kunnskap om navigering. Nye miljøkrav må møtes på en positiv måte.

Bla gjennom presentasjonen

Det er mange småbåter i Oslofjorden og populariteten er økende.
Det er mange småbåter i Oslofjorden og populariteten er økende.

Sportsfiskers Oslofjord

Fiskefanatiker Knut Johan Ruud fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er for at fritidsfiske bør reguleres med minstemål og maksimalmål. Rundt Oslofjorden bor 1,5 millioner mennesker. Dette er langt flere enn hva som er tilfelle for noen annen fjord i Norge. Så hvor mye er fritidsfisket i Oslofjorden verd? Burde fjorden prioriteres for sportsfiske fremfor annet uttak av fisk? Spurte fiskefanatikeren retorisk.

Har fisket i Oslofjorden en framtid? Knut Johan Ruud fra Norges jeger og fiskerforbund.
Har fisket i Oslofjorden en framtid? Knut Johan Ruud fra Norges jeger og fiskerforbund.

Bla gjennom presentasjonen

Friluftsliv verd milliarder

Ved å bruke økonomiske beregningsmodeller er den årlige verdien av turgåing, båtliv og bading i Oslofjorden tilsvarende 25 milliarder kroner per år, sa Wenting Chen.
Ved å bruke økonomiske beregningsmodeller er den årlige verdien av turgåing, båtliv og bading i Oslofjorden tilsvarende 25 milliarder kroner per år, sa Wenting Chen.

Wenting Chen, NIVA, svarte med rene økonomiske beregninger: Den totale rekreasjonsverdi av fritidsfiske er ca. 312 millioner kr for Oslofjorden årlig! Bakgrunnen er at 34% -36% av befolkningen over 16 år fisker minste en gang de siste 12 måneder. Hennes konklusjon var at Oslofjorden er verdt milliarder av kroner årlig, og de aller største verdiene i fjorden er knyttet til friluftslivet. Hun konkluderte med at verdien av friluftslivet årlig tilsvarer 25 milliarder kroner.

Bla gjennom presentasjonen 

Hvordan står det til med fjorden?

 

Mange jobber for at Oslofjorden skal ha det best mulig; Miljødirektoratet jobber med ferdigstilling av en Helhetlig Plan for Oslofjorden, kommuner og andre jobber for mindre forurensing og mange er opptatt av at det fortsatt skal være mulig å fiske torsk; Oslofjorden engasjer på mange plan! På noen områder har mangeårig innsats begynt å gi frukter. Men bildet er langt fra ensartet.

 

Fisket i Oslofjorden har gått dramatisk ned de siste 10 år.

Even Moland fra Havforskningsinstituttet med utdypning av menneskets påvirkning. De faktorene med størst påvirkning av havmiljøet, i rangert rekkefølge er: fiskeri, der bunntråling er mest ødeleggende, nedbygging av strandsonen, forurensning og menneskeskapte klimaendringer.
Even Moland fra Havforskningsinstituttet med utdypning av menneskets påvirkning. De faktorene med størst påvirkning av havmiljøet, i rangert rekkefølge er: fiskeri, der bunn-tråling er mest ødeleggende, nedbygging av strandsonen, forurensning og menneskeskapte klimaendringer.

Det er stor enighet om at det spesielt har blitt mye mindre torsk i Oslofjorden. Noen viktige faktorer er fiskerier, nedbygging av kystområder, forurensning og klimaendringer. Skagerrak er blant kyst-/ havområdene som er mest påvirket av menneskelig aktivitet – 8 millioner mennesker bor i Skagerraks nedslagsfelt! Og trodde du kanskje at selen er den store synderen når det gjelder å tømme fjorden for torsk? Glem det, dens uttak står for under 2 %. To faktorer som kan bidra til mer fisk er fredningssoner, der all fiske er forbudt, og i tillegg til minstemål også innføre maksmål på fisk. Even Moland fra Havforskingsinstituttet påpekte er at torsk som har nådd en viss størrelse gyter mye mer enn mindre individ, og er viktig for å styrke bestandene. Fullt livsløp for en torsk er opptil 30 år med 30 gytesesonger.

Bla gjennom Presentasjonen

Gjenåpning av bekker kan ha positive konsekvenser for badevannskvaliteten

Hans Kristian Daviknes fra Bymiljøetaten i Oslo fortalte at når det regner mye på kort tid klarer ikke renseanleggene å ta unna. Et viktig grep kan være å åpne bekkeløp, fordi det gir en bedret overvannshåndtering. Med åpne bekker unngår man at regnvann tar opp kapasitet i renseanleggene, i tillegg til at naturopplevelsen i byen bedres og naturmangfoldet øker.

Bla gjennom presentasjonen

 

Hans Kristian Daviknes fra Bymlijøetaten i Oslo kommune snakket om badevannskvalitet og konkluderte med at det kanskje kunne gjøres mer med tanke på planlegging av hvor bystrender legges, men også at han selvsagt vil bade i Oslofjorden, inkludert innerst, men kanskje ikke etter heftig regnvær …
Hans Kristian Daviknes fra Bymlijøetaten i Oslo kommune snakket om badevannskvalitet og konkluderte med at det kanskje kunne gjøres mer med tanke på planlegging av hvor bystrender legges, men også at han selvsagt vil bade i Oslofjorden, inkludert innerst, men kanskje ikke etter heftig regnvær …

 

Det jobbes med å identifisere kildene til marin forsøpling.

Skal man kommer marin forsøpling til livs, er det avgjørende å identifisere kildene. Dette er en utfordrende jobb siden plast er en samlebetegnelse på en rekke forskjellige materialer. I indre havnebasseng er det funnet åtte ulike typer mikroplast i forskjellige sjødyr. Inger Lise Nerland Bråte, Norsk institutt for vannforskning – NIVA, konkluderte med at det er mange ulike kilder til plast og mikroplast i Oslofjorden, at det er mye uidentifiserbar plast og at det fortsatt er mye vi ikke vet om Oslofjorden og plastpåvirkning.

Bla gjennom presentasjonen

Plast plukket i Oslofjorden undersøkes av David Pettersen Eidsvoll og Inger Lise Nerland Bråte, begge Norsk institutt for vannforskning. Målet er å identifisere kildene. Her fra et samarbeidsprosjekt med OF, er søppel fra fjorden analyseres.
Plast plukket i Oslofjorden undersøkes av David Pettersen Eidsvoll og Inger Lise Nerland Bråte, begge Norsk institutt for vannforskning. Målet er å identifisere kildene. Her fra et samarbeidsprosjekt med OF, er søppel fra fjorden analyseres.

 

Vann og økologisk kvalitet

Kombinasjon av varmere klima og en vedvarende forurensning har ført til periodiske endringer i artssammensetningen av dyreplankton. Dette har trolig vært en viktig medvirkende årsak til mange år med dårlig overlevelse av torskeyngel, fordi dette er maten til torskeyngelen. André Staalstrøm fra NIVA konkluderte i sitt foredrag med at det har skjedd endringer. Med våtere klima blir det mer avrenning fra land, og det, sammen med økt temperatur, kan ha bidratt til at nedre voksegrense for en del algearter har bitt redusert. Et eksempel er Rødalgen fagerving som i 1947 ble registrert på ca. 30 meters dyp i Ytre Oslofjord. I 2018 var nedre grense 18 meter.

Bla gjennom presentasjonen

Bunnlevende alger som tidligere fantes på 30 meters dyp, finnes nå ikke dypere enn 18 meter
Bunnlevende alger som tidligere fantes på 30 meters dyp, finnes nå ikke dypere enn 18 meter

Miljøgifter

Oslofjorden har mange gamle synder. Anders Ruus fra NIVA. Ulike miljøgifter måles systematisk i forskjellige på forskjellige arter, som krill, gråmåke og blåskjell i marine næringskjeder i fjorden. Måkene man finner innerst i fjorden spiser tydeligvis landbasert mat, og får ikke de miljøgiftene man finner i fjorden i seg.

Bla gjennom innlegget

Oslofjordplanen. OF venter i spenning

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet, er prosjektleder for Oslofjordplanen som snart skal legges fram for Stortinget. Bakgrunnen for planen er at Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse. Planen omfatter mange av temaene for foredragene og også mange av feltene OF er involvert i. OF venter derfor i spenning på hva som kommer ut av planen.

Bla gjennom presentasjonen

Befolkningsutviklingen i områdene rundt Oslofjorden var et av mange punkter Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet var innom. Fjorden sett fra politikerens ståsted.
Befolkningsutviklingen i områdene rundt Oslofjorden var et av mange punkter Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet var innom.
Fjorden sett fra politikerens ståsted.

Oslofjorden fra politikerens ståsted

Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad kommune (presentasjon), Tom Mello, Færder kommune (presentasjon), Kjell Maartmann-Moe, Bærum kommune (presentasjon) holdt alle tre innlegg fortalte hva kommunene gjør. Og at man har fjordgrense, er tydeligvis noe som opptar politikerne. Jon-Ivar Nygård oppsummerte sitt innlegg slik:
«Å dra på stranda eller bade fra svabergene er gratis, det er ikke behov for dyrt utstyr, og det er gøy for store og små. I et samfunn der det på noen områder blir større forskjell på fattig og rik er ivaretagelse av offentlig tilgjengelige rekreasjonsområder svært viktig, det gir bedre folkehelse og utjevner økonomiske forskjeller.»

 

Oslofjordens historiske betydning

Friluftslivet i og rundt fjorden har røtter langt tilbake i tid. OF har i snart 90 år stått sentralt for å sikre bedre tilgjengeligheten til fjorden, påvirke til en ren fjord og å utvikle friluftslivet.

 

OFs Styre «prøvebader» Mølen i 1933. Siden den gang har flere hundre friområder sikret, dvs kjøpt opp som friområder. Rune Svensson, tidligere direktør i OF tegnet opp de historiske linjene.
OFs Styre «prøvebader» Mølen i 1933. Siden den gang har flere hundre friområder sikret, dvs kjøpt opp som friområder. Rune Svensson, tidligere direktør i OF tegnet opp de historiske linjene.

Bla gjennom presentasjonen

Oslofjordens herligste plasser.

Bygdøy, Struten fyr, Svenner fyr, Sandspollen, Stauper, Mølen var noen av plassene OFs Bjørn Heidenstrøm, 50% søppel- og vrakmann for OF, 50% turbok-mann, var innom da han avsluttet konferansen med våre herligste plasser. Listen kunne vært mye lenger, fjorden har så mange fantastiske plasser at du kan bruke lang tid på å utforske dem alle!

Se hvilke steder Bjørn har plukket ut

Oslofjorden er full av herlige plasser! Bjørn Heidenstrøm fortalte om sine favorittsteder.
Oslofjorden er full av herlige plasser! Bjørn Heidenstrøm fortalte om sine favorittsteder.