Årsrapporter

Rapporter for de siste årene kan leses eller lastes ned her

Vedtekter

Vedtekter Oslofjordens Friluftsråd 

Stiftet 23.11.1933. Vedtatt av årsmøtet 2022. (1 

 

§ 1 Formål

Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden. 

 § 2 Arbeidsoppgaver

Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for: 

 

 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn. 
 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle. 
 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer. 
 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv ved fjorden.  

 

§ 3 Medlemskap

 

Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd er de kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner/foreninger som støtter friluftsrådets formål og betaler medlemskontingent. Styret avgjør hvilke organisasjoner/foreninger som kan bli medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til rådet. Privatpersoner kan bli støttemedlemmer.  Støttemedlemmer tilbys medlemsfordeler ved bruk av OFs tjenester og har rett til å møte på Årsmøtet som observatører. 

 

§ 4 Organisasjon

Virksomheten består av: 

 1. Rådet som høyeste myndighet. 
 2. Kontrollutvalget som tilsyns- og kontrollorgan. 
 3. Styret. 
 4. Sekretariatet. 

 

§ 5 Årsmøtet

 

Årsmøtet består av 3 rådsmedlemmer fra hver av de tilsluttede fylkeskommuner og kommuner. Rådsmedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av kommunestyrene og fylkestingene etter lokalvalgene for en periode på 4 år. Hvis et rådsmedlem velges inn i styret, trer vedkommende midlertidig ut av rådet. 

 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalles med minst fire ukers varsel, sammen med fullstendig saksliste. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1. februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har flere enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme. Styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i rådet. 

 

Årsmøtet behandler: 

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av de fremmøtte rådsmedlemmer
 3. Valg av møteleder 
 4. Styrets beretning og regnskapet for siste kalenderår
 5. Innkomne forslag
 6. Kontingenter for kommende år
 7. Godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
 8. Hvert 4. år, valg av:
  1.  – Styrets leder og medlemmer
  2.  – 5 styremedlemmer
  3.  – Inntil 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge
  4.  – Leder og to medlemmer av valgkomite med et varamedlem, blant rådets medlemmer
 9. Året etter konstituering av et nytt råd, vedta en 4-årsplan som retningsgivende for virksomheten.
 10.  Behandle eventuelle forslag fra styret om salg av eiendommer

 

Ved flere kandidater kan årsmøtet beslutte skriftlig avstemning. Den er valgt som har fått flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemming mellom de to med flest stemmer. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn tre perioder. 

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 30 rådsmedlemmer krever det. Innkalling med fullstendig saksliste skal sendes ut senest 14 dager før møtet. 

 

§ 6 Kontrollutvalget

 

Kontrollutvalget består av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt for 4 år. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge og innkalles ved forfall.  Perioden begynner og slutter ved et årsmøte. Møte innkalles når leder eller når 2 medlemmer krever det. Innkallingen med oversikt over de saker som skal behandles, skal også sendes rådets ordfører og styrets leder. For at utvalget skal være vedtaksført må et flertall være til stede. Ved stemmelikhet avgjør leder stemmeutslaget. Det føres protokoll over utvalgets beslutninger. 

 

Utvalget skal: 

 

 1. Føre tilsyn med at regnskapsarbeidet er a jour, og foregår i samsvar med gjeldende forskrifter og bestemmelser. 
 2. Påse at friluftsrådets verdier er betryggende sikret. 
 3. Føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 
 4. Avgi innstilling til rådet om regnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. 
 5. Avgi uttalelser i saker det får seg forelagt. 

 

§ 7 Styret

Styret leder organisasjonen og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. De ansatte velger en representant med vararepresentant blant de ansatte til styret. 

Styret skal: 

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
 2. Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 
 3. Ansette direktør. 
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 5. Vedta budsjett og arbeidsprogram for kommende år, samt legge frem for årsmøtet forslag til 4-årsplan for virksomheten hvert 4. år. 
 6. Legge frem regnskap og beretning for foregående år for årsmøtet. 
 7. Representere organisasjonen utad. 
 8. Fremme forslag til valgkomite for årsmøtet hvert 4. år. 

 

Leder innkaller til styremøter ved behov, eller når minst 3 medlemmer krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. 

 

§ 8 Sekretariat

Sekretariatet ledes av en direktør som sørger for den daglige virksomhet. Direktørens instruks og fullmakter fastsettes av styret. 

 

§ 9 Utmeldelse 

Utmeldelse for ordinære medlemmer kan finne sted ved skriftlig melding til styret. Ved utmelding skal kontingent innbetales for det kalenderår utmeldingen finner sted. Skjer utmeldelsen etter avholdt årsmøte, skal kontingent også betales for påfølgende kalenderår. Et medlem som melder seg ut, har ingen krav på OFs eiendeler eller eiendommer. 

 

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan skje på årsmøtet, med 2/3 flertall. 

 

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av Oslofjordens Friluftsråd krever vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved en eventuell oppløsning skal forvaltningen av eiendommene friluftsrådet eier, forvalter og drifter overføres til de respektive kommuner der eiendommen ligger, med tinglyste rettigheter og plikter. Netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter befolkningstallet fra foregående år. 

 

1) Vedtektene er tidligere endret på årsmøtet i hhv. 1936, 1951, 1970, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2019. 

 

Instruks for valgkomiteen i Oslofjordens Friluftsråd 

Vedtatt av årsmøtet 2022 

 

Valgkomiteen skal bestå av medlemmer fra hele organisasjonens virkeområde. Komiteen velges blant rådsmedlemmer på første årsmøte etter lokalvalget, med en funksjonstid på 4 år. Ingen kan sitte mer enn tre perioder i valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen skal tilstrebe at alle representanter som foreslås har utvist et engasjement innen OFs arbeidsområder. Videre at styret får en god geografisk, kjønnsmessig og politisk balanse. 

 

Komiteens leder får bistand fra sekretariatet til å innhente forslag til kandidater, skaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon og gjennomføre møter.  

 

Innstilling fra komiteen sendes ut med årsmøtepapirene. Komiteens leder legger frem innstillingen for årsmøtet.

Strategiplan 2018 -2022

1. Prosess

Årsmøtet i 2017 vedtok at styret skulle utarbeide en ny strategiplan for OF som synliggjorde organisasjonens utfordringer og veivalg. Et høringsforslag ble sendt medlemmene i mai 2017. De ble gjennomført en høringsrunde hos medlemmene med frist 15.november 2017. OF tilbød seg å orientere om virksomheten og forslaget til strategiplan på møter hos kommuner og fylkeskommuner høsten 2017, og 20 av 30 kommuner og 5 av 5 fylkeskommuner (inkl Oslo) takket ja til en slik orientering. Det er kommet skriftlige uttalelser fra 18 av OFs medlemskommuner/fylkeskommuner.

Styret har gått gjennom uttalelsene. Det er stor enighet om mål og arbeidsområder, mens det er skepsis fra flere medlemmer til høringsforslagets formuleringer i spørsmål om geografisk virkefelt, ressurser og organisasjonsform. Styret innstiller derfor på at årsmøtet i 2018 ikke skal konkludere på disse punktene, men at det gjennomføres en videre utredning som også samordnes bl a med kommune- og regionreformen samt Miljødirektoratets påbegynte gjennomgang av utvidelser av Skjærgårdtjenestens arbeidsområde.
2. Innhold
2.1 Visjon og slagord:
OFs slagord er «For fjorden og friluftslivet».

 

Vår visjon: Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OF fremmer et bærekraftig friluftsliv gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning.

 

2.2 Verdier

OFs verdier skal gjenspeiles i vår virksomhet. Våre verdier er:

Ta vare på › OF skal bevare naturmiljø og kulturminner.
Helsefremmende › OF skal tilrettelegge for en bedret folkehelse.
Gjøre tilgjengelig › OF skal gjøre strender og friluftsområder tilgjengelige.
Tilrettelagt › OF tilrettelegger for bruk av områdene
Kulturbærer› OF arbeider for å fremme en god friluftskultur.

2.3 Hovedmål:

Hovedmålene er nedfelt i OFs vedtekter:

 • 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
 • 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
 • 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.
 • 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv.

2.4 Tjenester eller arbeidsområder

OF skal konsentrere seg om disse 10 tjenestene:

 • 1. Sikring av arealer og rettigheter
 • 2. Engasjement rundt kyststiene
 • 3. Sekretariat og part i Skjærgårdstjenesten
 • 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og skjøtsel av friområder
 • 5. Drift av svaibøyer gjennom vimpelabonnentordningen
 • 6. Driften av Kystleden i Oslofjorden
 • 7. Natur og friluftsveiledning gjennom kurs og arrangementer
 • 8. Informasjon og kommunikasjon med brukere
 • 9. Høringspart i planer og andre viktige saker for friluftslivet
 • 10. Kompetanse og utredningsenhet for saker som berører friluftsliv, forurensing og vern.»

2.5 Geografisk virkefelt

OF skal løse oppgaver i sine medlemskommuner. Disse er kommuner med kystlinje fra svenskegrensa til Telemark og vil også inkludere tidligere innlandskommuner som er slått sammen med kystkommuner. Hovedregelen er at tilretteleggings- og driftsansvaret skal knyttes til friområder langs fjorden, og at dagens ansvar videreføres for disse. For andre oppgaver som f. eks natur- og friluftsveiledning, informasjon, kartlegging, utredninger ol, skal hele medlemskommunen være en del av OFs arbeidsfelt. Tidligere innlandskommuner som blir en del av en kystkommune etter kommunereformen, får tilbud om slike tjenenester.

 

OF skal inntil videre beholdes som en samlet enhet. Konsekvensene for OF av endringene i kommune- og regionsstrukturen skal gjennomgås fortløpende. Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene som følger av reformen, kan også spille en rolle for hvilket geografisk virkefelt OF skal operere i.

 

2.6 Ressurser, kompetanse og organisasjonsform

Kompetansen som OF har bygget opp, skal fortsatt stilles til disposisjon for medlemmer og publikum. OF har en engasjert og dyktig stab som utfører oppgaver som tilhører organisasjonens kjerneoppgaver og som deltar i prosjekter på tangerende fagområder.

 

Det skal utredes videre om dagens organisering av OF som et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner er hensiktsmessig for å løse oppgavene i fremtiden. Alternative organisasjonsmodeller skal utredes og ses i sammenheng med geografisk virkefelt. Økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser av ulike modeller skal utredes og synliggjøres før avgjørelse tas.

 

Potensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ved økt samarbeid mellom OF og skjærgårdstjenesten skal ses nærmere på. Denne utredningen skal knyttes til Miljødirektoratets gjennomgang av Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver.

 

Økt tilstedeværelse i ytre fjord, særlig i nasjonalparkene, er et uttalt mål. OF bør ha minst en fast medarbeider med tilhold i hhv Vestfold og Østfold. Dette er ikke minst begrunnet ut fra de meroppgavene etableringen av nasjonalparkene har ført til. Staten bør i større grad bidra med midler til at dette løses.

2.7 Økonomisk fundament

OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektarbeid, driftstøtte fra Staten, støtte fra næringslivet samt støtte og betalinger fra brukerne. Kontingentinntekter fra kommuner og fylkeskommuner foreslås videreført på samme nivå som i dag, justert for endringer i folketall og regulert ift kommunal deflator. Det er ønskelig at det statlige bidraget til løsning av oppgavene med å tilrettelegge for friluftsliv økes, men også at OF fortsatt henter inntekter fra næringsliv, stiftelser og brukerbetalinger. Endringer i organisasjonsform kan medføre en kostnadsreduksjon i form av at OF får refundert momsutgiftene, men kan også føre til at andre inntekter blir mer usikre. Dette skal utredes nærmere.

 

Samarbeid med andre aktører er nøkkelen til måloppnåelse. Det satses på å øke de frivillige bidragene. Dugnadshjelp og annen frivillig innsats er verdifullt og OF må avsette ressurser til å koordinere og administrere dette.

 

2.8 Rolle i det nasjonale friluftslivarbeidet

OF bekrefter sin ledende rolle i det nasjonale friluftslivsarbeidet. OF skal ta initiativ til samarbeid og foreta avgrensinger mot andre aktører. OF skal utvikle nye metoder og ha en ledende innovativ posisjon hva gjelder organisering og tilretteleggingen av friluftslivet. Det tas sikte på å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund.

Årsmøte, protokoller 

Styremøter, protokoller og innkalling

2020

 • Styremøte 10. desember: Innkalling (dokument foreløpig ikke klart)
 • Styremøte  27. til 28. oktober:   Protokoll
 • Styremøte 20. august:   Protokoll
 • Styremøte 18. juni:  Protokoll
 • Styremøte 19. mai:  Protokoll
 • Styremøte 22. april:  Protokoll
 • Styremøte 2. april: Protokoll
 • Styremøte 16. februar: (ekstraordinært) Protokoll
 • Styremøte 13. februar:  Protokoll

Plansaker, retningslinjer

Retningslinjer for planuttalelser

OF har mange roller, og en av dem er å være talerør og høringspart for friluftslivet. Årsmøtet 2017 hadde en gjennomgang av disse retningslinjene. Når OF skal gi uttalelser til planer eller andre aktuelle saker, vil styret og administrasjonen alltid se saken an i forhold til retningslinjene.

les mer 

Rapporter

Kyststirapport for Vestfold – Oslofjordens Friluftsråd og Vestfold – Last ned