Årsrapporter

Rapporter for de siste årene kan leses eller lastes ned her

Vedtekter

 1. Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet 25.april 1995 og avløser vedtekter av 23. april 1936, endret 27. april 1951, 30. mai 1970, 2. april 1990, 23. november 1993 og 19. april 1994. Vedtekter av 25.april 1995 er justert av årsmøtene i 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2019.

  Vedtekter Oslofjordens Friluftsråd

Oppdatert etter årsmøtet 2019 1)

 

 • §1 Formål

  Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

   

  §2 Arbeids oppgaver

  Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for:

  1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
  2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
  3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.
  4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv ved fjorden.

   

  §3 Medlemskap

  Medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd er de kommuner, fylkes kommuner og organisasjoner/foreninger som støtter friluftsrådets formål og betaler medlemskontingent.

  Styret avgjør hvilke organisasjoner/foreninger som kan bli medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til rådet. Privatpersoner kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer tilbys medlemsfordeler ved bruk av OFs tjenester og har rett til å møte på Årsmøtet som observatører.

   

  §4 Organisasjon

  Virksomheten består av:

  1. Rådet som høyeste myndighet.
  2. Kontrollutvalget som tilsyns- og kontrollorgan.
  3. Styre
  4. Sekretariatet

   

  § 5 Årsmøtet      

  Årsmøtet består av rådsmedlemmer oppnevnt av de tilsluttede fylkeskommuner, kommuner og organisasjoner/foreninger. Rådsmedlemmer må være oppnevnt og meddelt Oslofjordens Friluftsråd innen 1. februar. Fylkeskommuner og kommuner oppnevner 3 medlemmer hver. Oslo kommune oppnevner 6 medlemmer. Organisasjoner og foreninger oppnevner 1 medlem hver. Hvis et rådsmedlem velges inn i styret, trer vedkommende midlertidig ut av rådet.

   

  Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med minst fire ukers varsel sammen med fullstendig saksliste. Saker som ønskes behandlet må være innsendt styret senest 1. februar. På årsmøtet har hvert fremmøtt rådsmedlem en stemme og kan ikke ved fullmakt avgi flere stemmer. Ett fremmøtt rådsmedlem kan kun representere ett av OFs medlemsorganer på årsmøte. Det er et vilkår for stemmerett at full kontingent for foregående kalenderår er betalt. Styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i rådet. Årsmøtet velger møteleder. Det er vedtaksført med det fremmøtte antall rådsmedlemmer.

   

  Årsmøtet behandler:

  1. Styrets årsberetning
  2. Regnskapet for siste kalenderår
  3. Innkomne forslag.
  4. Arbeidsplan og budsjett.
  5. Den årlige kontingent.
  6. Fastsettelse av godtgjørelse for styre, kontrollutvalg og revisor.
  7. Valg av:

a. Styrets leder og nestleder, 5 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer.

b. Leder og 4 medlemmer til kontrollutvalget og inntil 2 varamedlemmer blant rådets medlemmer.

c. Revisor.

d. Leder og to medlemmer av valgkomite med et varamedlem, blant rådets medlemmer, fungerende til neste årsmøte hvor det foretas ordinære valg.

Ved valgene bør rådet ta hensyn til at begge kjønn er representert og det forutsettes at valgkomiteens forslag er i samsvar med dette.Valg etter punktene a, b, og d gjelder for 4 år. Ved uttreden eller varig forfall kan årsmøtet foreta suppleringsvalg ut perioden. Perioden begynner og slutter ved et årsmøte.Ved stemmelikhet mellom dem som avgir stemme gjør ordstyrerens stemme utslaget. Hvis det ved et valg foreligger mer enn et forslag, skal valget foregå skriftlig hvis noen krever det. Den er valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et tilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemming.  Ved denne er den eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet ved annen gangs avstemming avgjøres valget ved loddtrekning.

 

I punkt 5 gjeldende saker som årsmøtet behandler, kan bare rådsmedlemmer fra fylkeskommuner og kommuner avgi stemme angående kontingent som gjelder for disse.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret, kontrollutvalget eller 30 rådsmedlemmer krever det. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. I innkallingen nevnes saker som skal behandles.

 

§6 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer utvalget valgt for 4 år. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge og innkalles ved forfall.  Perioden begynner og slutter ved et årsmøte. Møte innkalles når leder eller når 2 medlemmer krever det. Innkallingen med oversikt over de saker som skal behandles, skal også sendes rådets ordfører og styrets leder. For at utvalget skal være vedtaksført må et flertall være tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leder stemmeutslaget. Det føres protokoll over utvalgets beslutninger.

 

Utvalget skal:

 • Føre tilsyn med at regnskapsarbeidet er à jour, og foregår i samsvar med gjeldende forskrifter og bestemmelser.
 • Påse at friluftsrådets verdier er betryggende sikret.
 • Føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
 • Avgi innstilling til rådet om regnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
 • Avgi uttalelser i saker det får seg forelagt.

 

§7 Styre

Styret leder den daglige virksomhet til fremme av friluftsrådets oppgaver. Styret forestår sikring av friarealer ved kjøp eller servituttavtaler og finansiering ved offentlig eller private tilskudd. Styret består av leder, nestleder og fem medlemmer. De kan velges også utenom kretsen av rådsmedlemmer. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn tre perioder (12 år). Leder, nestleder og styremedlemmer velges for fire år. Perioden begynner og slutter ved et årsmøte.

 

Styremøtet innkalles av leder, og/eller når minst tre styremedlemmer krever det. Varamedlemmer velges i rangert rekkefølge og innkalles ved forfall. For at styret skal være vedtaksført, må et flertall være tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leder stemmeutslaget.

Tilsalg av eiendom eller rettigheter kreves alltid årsmøtets samtykke.

 

§ 8 Sekretariat

Til å forestå den daglige virksomhet kan styret etablere et sekretariat. Sekretariatets instruks og fullmakter fastsettes av styret.

 

§10 Utvalg

Styret kan oppnevne utvalg til ivaretagelse av spesielle oppgaver eksempelvis finansutvalg, tilsynsutvalg for de enkelte friarealer o.l. Utvalgene arbeider etter instruks som vedtas av styret.

 

§11 Æresmedlemmer      

Personer som særlig fortjenstfullt har arbeidet for fremme av friluftsrådets formål, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlemmer etter innstilling fra styret.

 

§ 12 Utmeldelse

Utmeldelse finner sted ved skriftlig melding til styret.  Ved utmelding skal kontingent innbetales for det kalenderår utmeldingen finner sted. Berettes utmeldelsen etter avholdt årsmøte, skal kontingent også betales for påfølgende kalenderår. Et medlem som melder seg ut har ingen krav på OFs eiendommer eller eiendeler.

 

§12 Vedtekts endringer

Endringer i disse vedtektene kan skje på årsmøte – ordinært eller ekstraordinært – etter forslag oppført på den utsendte saksliste og   krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§13 Oppløsning

Oppløsning av Oslofjordens Friluftsråd kan vedtas bare på ordinært årsmøte etter forslag satt opp på den utsendte saksliste, og krever flertall av de fremmøtte. Blir oppløsningen således vedtatt med 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte to måneder senere. For at     friluftsrådet skal oppløses, kreves 2/3 flertall også her.

Ved oppløsning skal friluftsrådets midler danne et fond som bestyres av vedkommende departement, idet rentene anvendes etter rådets formål. Faste eiendommer og rettigheter disponeres fortsatt på      den måte som er forutsatt ved ervervelsen. Om drift og bestyrelse treffer vedkommende departements bestemmelse, eventuelt ved at dette overlates vedkommende kommune.

Strategiplan 2018 -2022

1. Prosess

Årsmøtet i 2017 vedtok at styret skulle utarbeide en ny strategiplan for OF som synliggjorde organisasjonens utfordringer og veivalg. Et høringsforslag ble sendt medlemmene i mai 2017. De ble gjennomført en høringsrunde hos medlemmene med frist 15.november 2017. OF tilbød seg å orientere om virksomheten og forslaget til strategiplan på møter hos kommuner og fylkeskommuner høsten 2017, og 20 av 30 kommuner og 5 av 5 fylkeskommuner (inkl Oslo) takket ja til en slik orientering. Det er kommet skriftlige uttalelser fra 18 av OFs medlemskommuner/fylkeskommuner.

Styret har gått gjennom uttalelsene. Det er stor enighet om mål og arbeidsområder, mens det er skepsis fra flere medlemmer til høringsforslagets formuleringer i spørsmål om geografisk virkefelt, ressurser og organisasjonsform. Styret innstiller derfor på at årsmøtet i 2018 ikke skal konkludere på disse punktene, men at det gjennomføres en videre utredning som også samordnes bl a med kommune- og regionreformen samt Miljødirektoratets påbegynte gjennomgang av utvidelser av Skjærgårdtjenestens arbeidsområde.
2. Innhold
2.1 Visjon og slagord:
OFs slagord er «For fjorden og friluftslivet».

 

Vår visjon: Gjennom OFs innsats blir folk friskere, lykkeligere og føler en større tilhørighet. OF fremmer et bærekraftig friluftsliv gjennom aktiviteter, tilrettelegging og påvirkning.

 

2.2 Verdier

OFs verdier skal gjenspeiles i vår virksomhet. Våre verdier er:

Ta vare på › OF skal bevare naturmiljø og kulturminner.
Helsefremmende › OF skal tilrettelegge for en bedret folkehelse.
Gjøre tilgjengelig › OF skal gjøre strender og friluftsområder tilgjengelige.
Tilrettelagt › OF tilrettelegger for bruk av områdene
Kulturbærer› OF arbeider for å fremme en god friluftskultur.

2.3 Hovedmål:

Hovedmålene er nedfelt i OFs vedtekter:

 • 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
 • 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
 • 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.
 • 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv.

2.4 Tjenester eller arbeidsområder

OF skal konsentrere seg om disse 10 tjenestene:

 • 1. Sikring av arealer og rettigheter
 • 2. Engasjement rundt kyststiene
 • 3. Sekretariat og part i Skjærgårdstjenesten
 • 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og skjøtsel av friområder
 • 5. Drift av svaibøyer gjennom vimpelabonnentordningen
 • 6. Driften av Kystleden i Oslofjorden
 • 7. Natur og friluftsveiledning gjennom kurs og arrangementer
 • 8. Informasjon og kommunikasjon med brukere
 • 9. Høringspart i planer og andre viktige saker for friluftslivet
 • 10. Kompetanse og utredningsenhet for saker som berører friluftsliv, forurensing og vern.»

2.5 Geografisk virkefelt

OF skal løse oppgaver i sine medlemskommuner. Disse er kommuner med kystlinje fra svenskegrensa til Telemark og vil også inkludere tidligere innlandskommuner som er slått sammen med kystkommuner. Hovedregelen er at tilretteleggings- og driftsansvaret skal knyttes til friområder langs fjorden, og at dagens ansvar videreføres for disse. For andre oppgaver som f. eks natur- og friluftsveiledning, informasjon, kartlegging, utredninger ol, skal hele medlemskommunen være en del av OFs arbeidsfelt. Tidligere innlandskommuner som blir en del av en kystkommune etter kommunereformen, får tilbud om slike tjenenester.

 

OF skal inntil videre beholdes som en samlet enhet. Konsekvensene for OF av endringene i kommune- og regionsstrukturen skal gjennomgås fortløpende. Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene som følger av reformen, kan også spille en rolle for hvilket geografisk virkefelt OF skal operere i.

 

2.6 Ressurser, kompetanse og organisasjonsform

Kompetansen som OF har bygget opp, skal fortsatt stilles til disposisjon for medlemmer og publikum. OF har en engasjert og dyktig stab som utfører oppgaver som tilhører organisasjonens kjerneoppgaver og som deltar i prosjekter på tangerende fagområder.

 

Det skal utredes videre om dagens organisering av OF som et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner er hensiktsmessig for å løse oppgavene i fremtiden. Alternative organisasjonsmodeller skal utredes og ses i sammenheng med geografisk virkefelt. Økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser av ulike modeller skal utredes og synliggjøres før avgjørelse tas.

 

Potensialet for mer effektiv ressursutnyttelse ved økt samarbeid mellom OF og skjærgårdstjenesten skal ses nærmere på. Denne utredningen skal knyttes til Miljødirektoratets gjennomgang av Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver.

 

Økt tilstedeværelse i ytre fjord, særlig i nasjonalparkene, er et uttalt mål. OF bør ha minst en fast medarbeider med tilhold i hhv Vestfold og Østfold. Dette er ikke minst begrunnet ut fra de meroppgavene etableringen av nasjonalparkene har ført til. Staten bør i større grad bidra med midler til at dette løses.

2.7 Økonomisk fundament

OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektarbeid, driftstøtte fra Staten, støtte fra næringslivet samt støtte og betalinger fra brukerne. Kontingentinntekter fra kommuner og fylkeskommuner foreslås videreført på samme nivå som i dag, justert for endringer i folketall og regulert ift kommunal deflator. Det er ønskelig at det statlige bidraget til løsning av oppgavene med å tilrettelegge for friluftsliv økes, men også at OF fortsatt henter inntekter fra næringsliv, stiftelser og brukerbetalinger. Endringer i organisasjonsform kan medføre en kostnadsreduksjon i form av at OF får refundert momsutgiftene, men kan også føre til at andre inntekter blir mer usikre. Dette skal utredes nærmere.

 

Samarbeid med andre aktører er nøkkelen til måloppnåelse. Det satses på å øke de frivillige bidragene. Dugnadshjelp og annen frivillig innsats er verdifullt og OF må avsette ressurser til å koordinere og administrere dette.

 

2.8 Rolle i det nasjonale friluftslivarbeidet

OF bekrefter sin ledende rolle i det nasjonale friluftslivsarbeidet. OF skal ta initiativ til samarbeid og foreta avgrensinger mot andre aktører. OF skal utvikle nye metoder og ha en ledende innovativ posisjon hva gjelder organisering og tilretteleggingen av friluftslivet. Det tas sikte på å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund.

Årsmøte, Protokoller og deltakerliste

Styremøter, protokoller og innkalling

2020

 • Styremøte 10. desember: Innkalling (dokument foreløpig ikke klart)
 • Styremøte  27. til 28. oktober:   Protokoll
 • Styremøte 20. august:   Protokoll
 • Styremøte 18. juni:  Protokoll
 • Styremøte 19. mai:  Protokoll
 • Styremøte 22. april:  Protokoll
 • Styremøte 2. april: Protokoll
 • Styremøte 16. februar: (ekstraordinært) Protokoll
 • Styremøte 13. februar:  Protokoll

Plansaker, retningslinjer

Retningslinjer for planuttalelser

OF har mange roller, og en av dem er å være talerør og høringspart for friluftslivet. Årsmøtet 2017 hadde en gjennomgang av disse retningslinjene. Når OF skal gi uttalelser til planer eller andre aktuelle saker, vil styret og administrasjonen alltid se saken an i forhold til retningslinjene.

les mer 

Rapporter

Kyststirapport for Vestfold – Oslofjordens Friluftsråd og Vestfold – Last ned