07.07.2022

Vi viser til forslag til endringene som var gjort i områderegulering for Knive og Lolland. Det fremgår at hensikten med planarbeidet for området fremdeles er å tilrettelegge for boligformål med tilhørende infrastruktur, men at eiendom gnr/bnr 28/40 tas ut av planen. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planarbeidet:

Naturmangfold

Slik vi kommenterte i sist uttalelse 07.04.2022, var flere rødlistede arter og naturverdier observert. Eiendommen som er tatt ut jf. endringene i områdereguleringen inneholder både hule eiker og store gamle trær -som er rødlistet og av svært stor verdi for det biologiske mangfoldet.

Vi vurderer at summen av forslagene i planen gir en positiv konsekvens for friluftslivet og nærmiljøet. Vi roser tiltakshaver for endringene som er gjort, og ønsker lykke til videre med arbeidet!

Sendt:

  • Drammen kommune

Kopi:

  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • FNF Vestfold

Uttalelsen for områderegulering for knive og Lolland, 7. april 2022: