Folkehelseplan – planprogram Sarpsborg kommune. Kommentarer

Sørover fra Revebukta
Kyststien er viktig for friluftslivet.  Bildet fra område ved Revebukta

Dato: 20.04.2022

Vi viser til kommunens kommunedelplan for folkehelse og forebygging 2023 – 2034. Vi har følgende kommentarer til planprogrammet:

Sammenhengende kyststi

Sammenhengende turveier er et viktig folkehelse- og lavterskeltilbud som benyttes av mange. Oslofjordens Friluftsråd (OF) hadde gjerne sett at en i folkehelseplanen tok inn viktigheten av å tilrettelegge med sammenhengende turveier utover sentrumsområder, slik kyststien er et eksempel på flere steder. I Sarpsborg kommune er ikke kyststien sammenhengende, og vi oppfordrer kommunen til å fortsette arbeidet med en tilrettelegge for en sammenhengende kyststi. Dette kan med fordel også oppføres under behov for utredninger – utrede strekninger der det mangler kyststi.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.
OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.

 

Under kapittel 2.2, innsatsområde 6 «Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv», står konkrete tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv. Kommunens målsetninger i kommunedelplanen for folkehelse og forebygging er i tråd med målsetningene under innsatsområde 6 i helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Felles for tiltakene i regjeringens plan er at de alle underbygger målsetningen om at:

  1. Allmennhetens tilgang til strandsonen skal bedres
  2. Områder som er viktige for friluftsliv skal fremstå som attraktive
  3. Friluftslivsområdene skal bli brukt av alle befolkningsgrupper

Målene er i tråd med kommunens målsetninger for kommuneplandelen. Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden er grundig utarbeidet, og vi oppfordrer kommunen til å bruke planen som verktøy i videre arbeid med kommunedelplanen. Vedr. pkt 1 – allmennhetens tilgang til strandsonen så erfarer vi at en rekke Oslofjordkommuner enten har kartlagt eller jobber med å kartlegge evt. ulovligheter i strandsonen. Dette kan også være et utredningsarbeid som kan inngå i folkehelseplanen. Vi nevner i den sammenheng at Miljødirektoratet har opprettet en juridisk strandsonebistand med dyktige advokater som kan bistå på bl.a. enkeltsaker.

Les mer her: Tilskudd til kommuner for bedre tilgang til strandsonen langs Oslofjorden – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Vedr. pkt 2 så er det viktig at det settes av nok ressurser til å holde eksisterende friområde attraktive – dvs at alle eksisterende tilretteleggingstiltak er godt tilrettelagt og at evt. behov dekkes. Det finnes som kjent her muligheter for å søke statlige tilretteleggingsmidler til dette arbeidet for statlig sikra friområder. For å kunne benytte denne søknadsordningen er det nødvendig med oppdaterte og godkjente forvaltningsplaner for friområdet.

Sikring av friområder

Kommuner som grenser til Oslofjorden, har en vekst på 20.000 innbyggere i året. Økt befolkningsvekst i vil gi underskudd på friområder dersom kommunen ikke jobber kontinuerlig med å sikre og opprette flere friområder. Det er behov for flere tilrettelagte arealer til bading, rekreasjon og turer langs sjøen. Dette kan gjøres gjennom å kjøpe attraktive bebygde eiendommer, fradele stranddelen og selge/rive eller bruke bygningsmasse til f.eks. kystled. Vi anbefaler kommunen fortløpende å vurdere attraktive og bebygde strandeiendommer som kommer på salg. Dette med tanke på å tilrettelegge for friluftsliv. Dette gjelder spesielt eiendommer som grenser inn mot eksisterende friområder. Dette bør omtales i planen.
Vi minner kommunen på at det finnes en statlig ordning gjør det mulig å søke om midler til å sikre attraktive friområder som kommer til salgs.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

 

Sendt:

Sarpsborg kommune
Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Sarpsborg kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken