Miljødirektoratet har utarbeidet et ambisiøst forslag til handlingsplan OF støtter. Planen ble overlevert Klima- og miljødepartementet 2. desember. Den er laget etter at Stortinget i 2018 enstemmig ba regjeringen lage en plan å fremme friluftsliv og oppnå en god miljøtilstand i fjorden.

 

Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden er utarbeidet i samråd med de andre fagdirektoratene. Planen inneholder en lang rekke forslag til tiltak for å forbedre både naturtilstand og hvordan friluftslivet kan fremmes.

Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som mottok planen. Som stortingsrepresentant var han selv en av initiativtakerne. Nå er det opp til regjeringen å videreføre arbeidet med å bedre miljøet og legge bedre til rette for friluftslivet.
Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som mottok planen. Som stortingsrepresentant var han selv en av initiativtakerne. Nå er det opp til regjeringen å videreføre arbeidet med å bedre miljøet og legge bedre til rette for friluftslivet.

 

For å fremme friluftslivet i og rundt Oslofjorden foreslår direktoratet blant annet:

 

   • – Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen, blant annet gjennom å vurdere en økning av midlene til statlig sikring av areal til friluftsliv, etablering av et fond til kjøp av særskilt attraktive, dyre eiendommer, og forkjøpsrett for kommunene for eiendommer i strandsonen.
 • – Vurdere å etablere en satsing med juridisk bistand til kommunene for å klargjøre grensene mellom innmark og utmark og fjerne ulovlige inngrep og stengsler som hindrer allmennhetens ferdsel og opphold i strandsonen.
 • – Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv, blant annet ved økt tilrettelegging av områder og sammenhengende kyststier, samt utrede forslag om fartsgrenser for skipstrafikk og fritidsbåter.
 • – Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper, gjennom å prioritere sikring av landfaste og tettstedsnære områder for allmennheten.
 • – Tiltak for en mer helhetlig forvaltning av arealbruken langs Oslofjorden blant annet gjennom en felles regional planstrategi og strengere føringer/dispensasjonspraksis.
 • – Opprettelse av et informasjons/besøkssenter for å øke kunnskapen blant befolkningen om verdien av Oslofjorden og å mobilisere til innsats.

 

OF mener…

Tilgjengelighet. Bedre tilgjengelighet til fjorden er svært viktig. 2/3 av strandsonen i Oslofjorden er avstengt, og det blir fortsatt mindre strandsone tilgjengelig.  I planen er det ikke noe beløp for sikring av areal, men vi mener at beløpet minst bør være i størrelsesorden 300 millioner. Etableres det et fond er det også viktig at det har mulighet til å handle raskt; private eiendommer som ligger ute for salg omsettes raskt.

Juridisk bistand. Strandsonen er ressurskrevende og kommunene som forvaltere trenger bistand, slik de tidligere hadde mulighet for.  

Nærfriluftsliv. OF er enig i at nærfriluftslivsområder må prioriteres. Utfordringen er igjen er prisen; strandareal nær tettsteder er kostbart. Det er også viktig å følge opp med midler til tilrettelegging etter at et område er sikret. 

Strengere nasjonal lovverk. OF ser Oslofjorden over administrative grenser og at det er et stort behov for regionale strategier både for boligbygging, småbåthavner og andre tiltak som har konsekvens for strandareal. Dessverre foregår fortsatt en bit for bit nedbygging. Et strengere nasjonalt lovverk er viktig å få på plass.

Tilrettelegging. Tilrettelegging er effektiv for å øke et områdes attraktivitet og også sørge for at det brukes på en bærekraftig måte, f.eks. gjennom kanalisering av ferdsel og informasjonstiltak som synliggjør naturverdiene.

Regler og håndhevelse. Med økende antall småbåtbrukere, et økende antall vannscootere og stadig flere kajakkpadlere blir det viktigere å få på plass fartsgrenser. Oppsyn og håndhevelse blir også et sentralt punkt.

Kunnskap og formidling. OF jobber allerede med formidling på mange plan og er helt klart positive til økt satsing, både gjennom nasjonalparkene, undervisningsopplegg for skolene og på andre områder.

Prosjektleder Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet, presenterer planen: Mange av tiltakene som foreslås i planen er punkter OF har jobbet for å få gjennomført i lang tid.
Prosjektleder Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet, presenterer planen: Mange av tiltakene som foreslås i planen er punkter OF har jobbet for å få gjennomført i lang tid.
I planen foreslåes det kostbare tiltak, men å ikke gjøre noe nå er mer kostbart.
Det ble presentert en fyldig liste med forslag til å forbedre miljøtilstanden.
Det ble presentert en fyldig liste med forslag til å forbedre miljøtilstanden.

Sentrale punkter til tiltak for å bedre miljøtilstanden

    • – Redusere utslipp fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse blant annet gjennom rensing av organisk stoff/nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse, samt bedre regulering av båtseptik.
    • – Redusere arealavrenningen fra landbruk blant annet gjennom forskrifter mot høstpløying og en revidering av gjødselvareforskriften.
    • – Redusere tilførsler av miljøgifter gjennom å sikre at vilkårene i tillatelsene som gis forurensende virksomheter er i henhold til beste tilgjengelige teknikker og opprydning forurensede sedimenter.
    • – Opprettholde en høy satsing mot marin forsøpling.
    • – Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner og restaurering av naturverdier, blant annet gjennom hummerfredningsområder, fortsatt fiskeforbud.
    • Gjennomføre kartlegging av utvalgte naturtyper og kulturminner.

 

OF mener…

   • OF er enig i at det må legges ned en innsats for at vannet som havner i fjorden er så rent som mulig. OF har jobbet mot marin forsøpling i en årrekke og ser at det må satses både på strandrydding og på å identifisere kildene til marin forsøpling. Prinsippet om at forurenser betaler må i økende grad også gjelde på fjorden. OF støtter tiltakene, også utvidet satsing på fredningsområder for hummer.

Implementering

Det er offensive forslag som legges fram i planen. Nå er blir det viktig at det følges opp med konkrete vedtak og bevilgninger. OF har store forhåpninger, for bak ønsket om planen stod et enstemmig Storting. Det forplikter.

 

Planen kan lastes ned fra Miljødirektoratets sider