Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Øk fokuset på ulovlige stengsler i strandsonen, bra med kartlegging av uønskede arter og handlingsplan mot marin forsøpling.

Dato for uttalelsen: 31 01..2019

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård, som både inneholder kommuneplanens samfunns- og arealdel:

Kommuneplanens samfunnsdel

Aktiv hele livet – et av fire satsningsområder i kommuneplan
I forslag til kommuneplanens samfunnsdel er et viktig mål å gjøre det enkelt å oppleve natur og drive med friluftsliv (jf side 15). I denne sammenheng er vi positive til at Oppegård og Ski kommuner sammen har valgt å fullføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, et arbeid som nå er inne i en sluttfase med digitalisering. Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

–Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–Unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–Gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–Gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–Gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Akershus fylkeskommune har gjennom et prosjekt fremmet kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene i Akershus og også bistått økonomisk til dette arbeidet. OF har vært engasjert av fylkeskommunen og vi har vært ute i flere kommuner og orientert, inkl. Oppegård, og har fulgt arbeidet underveis.

 

I forbindelse med saksprotokoll fra formannskapet 31.10.2018 står det «attraktiv strandsone langs Bunnefjorden under «slik vil vi ha det». Sommeren 2018 fokuserte Østlandets Blad på stengsler i strandsonen langs Bunnefjorden, bl.a. med en bildereportasje av flere gjerder i utmark som reduserte ferdselsmulighetene. Vi anbefaler at kommunen gjennom et prosjekt kartlegger og vurderer lovligheten av evt. stengsler i strandsonen. Det å fjerne ulovlige stengsler i utmarksområder i strandsonen vil gjøre det enklere å oppleve natur og drive med friluftsliv, jf forslag til mål i kommuneplanens samfunnsdel.

Byvekst med grønne kvaliteter – et av satsningsområdene i kommuneplanen

I kap. «Byvekst med grønne kvaliteter» fremgår det at Nordre Follo skal ta vare på naturmangfold og arters leveområde, herunder artsmangfold. Dette er foreslått gjennom bl.a. å kartlegge naturverdier, utarbeide handlingsplan for naturmangfold og utarbeide handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter. Vi nevner i denne sammenheng at Fredrikstad kommune har vært en av flere pilotkommuner som har utarbeidet en slik plan nylig. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont/varighet på 8 år. Planen i Fredrikstad er nylig vedtatt.

Handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter

OF støtter opp om forslag om å utarbeide en egen handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter, jf forslag i planens side 17. Våre erfaringer er at svartelistet arter som rynkerose og stillehavsøsters sprer seg raskt i strandsonen og at det er behov for kartlegging og prioritere fysiske tiltak geografisk for å hindre videre spredning. Stillehavsøsters etablere seg ofte i lunere bukter som er attraktive både for friluftsbrukere og annet marint liv. Arten har knivskarpe kanter som det er lett å skjære seg på for badende. Her bør attraktive strender bl.a. mye brukt til friluftsliv prioriteres. Vi nevner at OF i 2018 ansatte en egen stillehavsøsterskoordinator som er engasjert i kartlegginger og i å organisere dugnader i Ytre Oslofjord. Arbeidet utføres i tett samarbeid med fylkeskommunene, kommuner og skjærgårdstjenesten. En art som rynkerose skygger ofte ut annen viktig vegetasjon i strandsonen. Et annet problem med rynkerose er at strandsøppel ofte blåser opp i tette rynkerosekratt og fester seg/blir liggende her der det er vanskelig å fjerne. Dette er bl.a. erfaringer fra Skjærgårdstjenesten årlige strandryddinger i Oslofjorden. OF er som kjent sekretariat for Skjærgårdstjenesten.

 

Vi nevner at Vestby kommune vedtok en egen handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i 2015 og 2016. Vestby kommunes handlingsplan fokuserer på bekjempelse av de artene som utgjorde det største problemet, med noe oppfølging og overvåking av andre arter som er registrert. Vestby hadde valgt ut følgende prioriterte arter: kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose, lenke til dokumentet (Vestby kommune)

 

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang og som i stor grad opptar friluftslivsbrukerne. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Det er viktig at kommunen setter marin forsøpling høyt på dagsorden. Det er derfor positivt at en i Nordre Follo samfunnsplan forslår å utarbeide en egen handlingsplan mot forsøpling fra plast, jf side 17 i forslag til samfunnsplan, ettersom plast utgjør en betydelig del av den marine forsøplingen i Oslofjorden.

 

Kommuneplanens arealdel

I planforslaget, som gjelder fram til 2030, er det ikke foreslått noen nye utbyggingsområder i strandsonen. De uregulerte utbyggingsområdene på Svartskog (B11-23 og N11-18 i gjeldende plan) ligger ikke innenfor prioriterte utbyggingsområder (bolig og næring). Rådmannen anbefaler å ta disse områdene ut av kommuneplanen, totalt ca 1400 dekar. OF støtter dette da områdene ikke ligger innenfor prioritert utbyggingsområde og mangler infrastruktur og tilknytning til eksisterende kollektivtransport. Dette er dessuten et svært viktig og nesten uberørt rekreasjonsområde med store kartlagte naturverdier. Dette er en sak som en rekke lokale naturvern- og friluftslivsorganisasjoner.

Videre skal Bålerud utvikles i tråd med føringer gitt i kommuneplanen og områderegulering for Bålerud-Rødsten og Bekkenstenområdet. Det fremgår at området i dag har ca 100 boliger.
OF støtter ellers administrasjonens forslag om å ikke gå videre med forslag i fra grunneierforening Ljansbruket – Sjødalsstrand. Grunneierforeningen har foreslått å omdisponere flere eiendommer med eksisterende bygninger til boligformål. Området er i dag regulert til LNF1, med formål å sikre at muligheter for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen opprettholdes. OF anser at en omdisponering kan medføre store negative konsekvenser for natur- og friluftslivsinteressene i området. En omdisponering her anser vi ikke for å være i tråd med formannskapets vedtak fra oktober 2018, om en attraktiv strandsone langs Bunnefjorden.

OF har ellers ingen kommentarer til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer.

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

Oppegård kommune

Pb 510

1411 Kolbotn

 

 

 

 

 

Deres ref.: 17/1571-81           Vår ref.: 327/18 KJ                                                    31.01.2019

 

 

 

 

 

 

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Kommentarer

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård, som både inneholder kommuneplanens samfunns- og arealdel:

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel

 

Aktiv hele livet – et av fire satsningsområder i kommuneplan

I forslag til kommuneplanens samfunnsdel er et viktig mål å gjøre det enkelt å oppleve natur og drive med friluftsliv (jf side 15). I denne sammenheng er vi positive til at Oppegård og Ski kommuner sammen har valgt å fullføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, et arbeid som nå er inne i en sluttfase med digitalisering. Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

 

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”

–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner

–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Akershus fylkeskommune har gjennom et prosjekt fremmet kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene i Akershus og også bistått økonomisk til dette arbeidet. OF har vært engasjert av fylkeskommunen og vi har vært ute i flere kommuner og orientert, inkl. Oppegård, og har fulgt arbeidet underveis.

 

I forbindelse med saksprotokoll fra formannskapet 31.10.2018 står det «attraktiv strandsone langs Bunnefjorden under «slik vil vi ha det». Sommeren 2018 fokuserte Østlandets Blad på stengsler i strandsonen langs Bunnefjorden, bl.a. med en bildereportasje av flere gjerder i utmark som reduserte ferdselsmulighetene. Vi anbefaler at kommunen gjennom et prosjekt kartlegger og vurderer lovligheten av evt. stengsler i strandsonen. Det å fjerne ulovlige stengsler i utmarksområder i strandsonen vil gjøre det enklere å oppleve natur og drive med friluftsliv, jf forslag til mål i kommuneplanens samfunnsdel.

 

Byvekst med grønne kvaliteter – et av satsningsområdene i kommuneplanen

I kap. «Byvekst med grønne kvaliteter» fremgår det at Nordre Follo skal ta vare på naturmangfold og arters leveområde, herunder artsmangfold. Dette er foreslått gjennom bl.a. å kartlegge naturverdier, utarbeide handlingsplan for naturmangfold og utarbeide handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter. Vi nevner i denne sammenheng at Fredrikstad kommune har vært en av flere pilotkommuner som har utarbeidet en slik plan nylig. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont/varighet på 8 år. Planen i Fredrikstad er nylig vedtatt. Les mer her: https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/alleplaner/kommunedelplan-for-naturmangfold/

 

Handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter

OF støtter opp om forslag om å utarbeide en egen handlingsplan mot fremmede og skadelige (svartelistede) arter, jf forslag i planens side 17. Våre erfaringer er at svartelistet arter som rynkerose og stillehavsøsters sprer seg raskt i strandsonen og at det er behov for kartlegging og prioritere fysiske tiltak geografisk for å hindre videre spredning. Stillehavsøsters etablere seg ofte i lunere bukter som er attraktive både for friluftsbrukere og annet marint liv. Arten har knivskarpe kanter som det er lett å skjære seg på for badende. Her bør attraktive strender bl.a. mye brukt til friluftsliv prioriteres. Vi nevner at OF i 2018 ansatte en egen stillehavsøsterskoordinator som er engasjert i kartlegginger og i å organisere dugnader i Ytre Oslofjord. Arbeidet utføres i tett samarbeid med fylkeskommunene, kommuner og skjærgårdstjenesten.

 

En art som rynkerose skygger ofte ut annen viktig vegetasjon i strandsonen. Et annet problem med rynkerose er at strandsøppel ofte blåser opp i tette rynkerosekratt og fester seg/blir liggende her der det er vanskelig å fjerne. Dette er bl.a. erfaringer fra Skjærgårdstjenesten årlige strandryddinger i Oslofjorden. OF er som kjent sekretariat for Skjærgårdstjenesten.

 

Vi nevner at Vestby kommune vedtok en egen handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i 2015 og 2016. Vestby kommunes handlingsplan fokuserer på bekjempelse av de artene som utgjorde det største problemet, med noe oppfølging og overvåking av andre arter som er registrert. Vestby hadde valgt ut følgende prioriterte arter: kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose. Dokumentet kan åpnes ved å trykke på vedlagt link https://www.vestby.kommune.no/index.php?id=5724568

 

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang og som i stor grad opptar friluftslivsbrukerne. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Det er viktig at kommunen setter marin forsøpling høyt på dagsorden. Det er derfor positivt at en i Nordre Follo samfunnsplan forslår å utarbeide en egen handlingsplan mot forsøpling fra plast, jf side 17 i forslag til samfunnsplan, ettersom plast utgjør en betydelig del av den marine forsøplingen i Oslofjorden.

 

Kommuneplanens arealdel

I planforslaget, som gjelder fram til 2030, er det ikke foreslått noen nye utbyggingsområder i strandsonen. De uregulerte utbyggingsområdene på Svartskog (B11-23 og N11-18 i gjeldende plan) ligger ikke innenfor prioriterte utbyggingsområder (bolig og næring). Rådmannen anbefaler å ta disse områdene ut av kommuneplanen, totalt ca 1400 dekar. OF støtter dette da områdene ikke ligger innenfor prioritert utbyggingsområde og mangler infrastruktur og tilknytning til eksisterende kollektivtransport. Dette er dessuten et svært viktig og nesten uberørt rekreasjonsområde med store kartlagte naturverdier. Dette er en sak som en rekke lokale naturvern- og friluftslivsorganisasjoner

 

Videre skal Bålerud utvikles i tråd med føringer gitt i kommuneplanen og områderegulering for Bålerud-Rødsten og Bekkenstenområdet. Det fremgår at området i dag har ca 100 boliger.

 

OF støtter ellers administrasjonens forslag om å ikke gå videre med forslag i fra grunneierforening Ljansbruket – Sjødalsstrand. Grunneierforeningen har foreslått å omdisponere flere eiendommer med eksisterende bygninger til boligformål. Området er i dag regulert til LNF1, med formål å sikre at muligheter for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen opprettholdes. OF anser at en omdisponering kan medføre store negative konsekvenser for natur- og friluftslivsinteressene i området. En omdisponering her anser vi ikke for å være i tråd med formannskapets vedtak fra oktober 2018, om en attraktiv strandsone langs Bunnefjorden.

 

OF har ellers ingen kommentarer til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

 

 

Med hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

 

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

                                                                                                   seniorrådgiver

 

Godkjent og elektronisk ekspedert

 

Kopi:

OF rådsmedlemmer

FNF Akershus

Akershus fylkeskommune

Fylkesmannen i Viken