OF går imot en massiv utbygging av Bestumkilen, og ønsker at området blir en viktig blågrønn oase.

Dato for uttalelsen: 6. januar 2020

 

To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.

To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Nærmiljøet har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til forslag til områderegulering for Skøyen som er lagt ut til høring. Det legges i forslaget bl.a. opp til en omfattende utbygging av den indre delen av Bestumkilen.  OF har i flere omganger, bl.a. i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2017, tatt til orde for å utvikle den indre delen av Bestumkilen med friområder og grøntstruktur/park. Vi skrev i våre kommentarer til kommuneplanen i 2017 bl.a.:

 

I høringsforslaget ligger det inne boligutviklingsforslag for den innerste delen av Bestumkilen. Samtidig legges det opp til en stor utbygging på Skøyen. Det er viktig at en økt befolkningsgruppe i dette området har tilgang til rekreasjonsområdet innenfor kort rekkevidde. I denne sammenheng bør en derfor se på muligheter for å tilrettelegge en større del av den innerste delen av Bestumkilen med park- grøntstruktur og for marine aktiviteter fremfor en storstilt boligutbygging.

 

OF innehar fremdeles dette synet og vi er av den oppfatning at planforslaget som nå foreligger legger opp til en altfor høy utnyttelse og utbygging av den indre delen av Bestumkilen. OF støttet høsten 2019 opp om et konseptforslag utarbeidet av Skøyen miljøforum, i samarbeid med Bydel Ullern, til omdisponering av feltet sør for E 18 innerst i Bestumkilen på Skøyen, til en Folkepark. Vi mener at dette forslaget vil gi hele Oslo et løft med fornyet tilgang til sjøen, og med svømmehall og aktivitetshus. Forslaget omgjør området med dagens båtopplag til en grønn sone uten bolig- eller kontorutbygging, og der dagens strandlinje beholdes.

Bestumkilen i dag er i dag dominert av å være båthavn, men det er kyststi gjennom området og et viktig område for kajakkpadlere.

 

Det kan nevnes at OF har, etter avtale, satt ut kajakkstativer i Bestumkilen som en av tre plasser i Oslo. Dette inngår som en del av OFs ordning «Rett ut kajakklagring» som en kan lese mer om her: https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/

Dette er en svært populær ordning. Alle plasser har på kort tid blitt fylt opp og det er lange ventelister. OF ser et stort utviklingspotensial for kajakkstativ i Oslo og håper at det i den videre planprosessen legges til rette for å videreføre ordningen med kajakkstativer i Bestumkilen.

 

 

  

Uttalelsen er sendt til Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Med kopi til: 

  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • OFs rådsmedlemmer i Oslo
  • FNF Oslo