OF ønsker at kommunen i så stor grad som mulig gjennomfører tiltak nent i Klima- og miljødepartementet «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv».

Jutestrand nord for Åsgårdstrand
Jutestrand nord for Åsgårdstrand

Dato for uttalelsen:  23.04.2021

Forslag til planprogram – kommuneplanens samfunns- og arealdel 2022-2034. Kommentarer

Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 og forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har valgt å slå sammen våre kommentarer til de to planprogrammene i et svarbrev.

 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

 • Etter at de to planprogrammene ble sendt på høring la regjerningen ved klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i starten av april fram «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv»  Planen er resultat av fire års arbeid. Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF. OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden fremover implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.

 

Blant viktige innsatsområder i regjeringens plan er:

 • 1. Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse
 • 2. Redusere arealavrenning fra jordbruket
 • 3. Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
 • 4. Restaurering av naturverdier
 • 5. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen
 • 6. Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
 • 7. Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper
 • 8. Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden

 

Plan for å redde Oslofjorden ble lagt fram i mars 2021. Den inneholder en rekke tiltak.
Plan for å redde Oslofjorden ble lagt fram i mars 2021. I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene. Les hele planen her

 

I forhold i samfunnsplanens planprogram bør regjeringens nye plan med innsatsområder og tiltak tas inn og nevnes bl.a. i:

 • – kap 3, formål og mål med planarbeidet der en identifiserer muligheter og utfordringer, mål og effektmål. Regjerings tiltaksplan bør også omtales i kap. 4 som beskriver tema kommunen vil legge vekt på i arbeidet med ny kommuneplan. Helhetlig plan er her naturlig å koble til fokusområde natur og miljø.
 • – kap 4.4 Arealstrategi – Overordnede strategier for kystsoneområder og LNF-områder: For å sikre og ivareta nærturområder og for å sikre og ivareta viktige blågrønne økosystem.

 

Kommuneplanens arealdel – planprogram

I forbindelse med kommuneplanens arealdel – planprogram bør «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» nevnes under kap. 1.2, forutsetninger for planarbeidet. Det fremgår ellers at det legges opp til en mindre rullering av kommuneplanens arealdel i løpet av 2021 der hovedfokuset er tre områder som vi ikke kan se direkte berører fjordnære områder. Fokus er nye næringsområder, hagebyen og ny adkomstvei ved Klokkeråsen. I forbindelse med kap 3.1, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, inngår viktige punkter i planretningslinjene som: I denne sammenhengen oppfattes følgende punkter i planretningslinjer som at en i planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Videre at kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. OF støtter dette.

I kap. 6 fremgår det at det er betydelige arealer med store verdier i kommunen knyttet til naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap og friluftsliv og at strandsonen og markagrensen representerer andre viktige arealinteresser, noe som kan gjøre det utfordrende å finne nye næringsarealer. OF understreker viktigheten av å søke å bevare disse verdiene i kommunens videre planarbeid.

 

 

Sendt til:

Horten kommune

Kopi:
OF’s rådsmedlemmer i Horten
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
FNF Vestfold