Gjennom media er det flagget sterke private utbyggingsinteresser i forbindelse Postens fagforbund (tidligere Postkoms) 94 daa store eiendom ved den populære badestranda Skiphelle i Frogn kommune. OF mener at fremtidig utvikling må komme friluftslivet til gode.

Området ligger rett i nærheten av friområdet Skiphelle
Området ligger rett i nærheten av friområdet Skiphelle sør for Drøbak i Frogn kommune.

Postens fagforbund (tidligere Postkoms) eiendom ved Skiphelle. Fremtidig utvikling må komme friluftslivet til gode

Gjennom media er det tidligere i år flagget sterke private utbyggingsinteresser i forbindelse med Postens fagforbunds (tidligere Postkoms) 94 mål store eiendom ved Skiphelle. Eiendommen ligger rett sørøst for den populære kommunale badestranda. Eiendommen, som ligger langs sjøen, har over flere år vært preget av forfall. Gjennom området går det i dag en populær og svært mye brukt kyststi. Kyststien er et svært viktig friluftslivstiltak.

 

Det har vært luftet tanker om å utvikle eiendommen til både næring, boliger og ferieboliger. Oslofjordens Friluftsråd, som ble etablert i 1933 med bakgrunn i den økte nedbyggingen av strandsonen, er av den klare oppfatning at en videre utvikling og omregulering av eiendommen må være skånsom. Store arealer mot sjøen må åpnes for og tilrettelegges for rekreasjon og friluftsliv. Dagens kyststi og turstinett må opprettholdes. Ny fremtidig bygningsmasse må ligge godt tilbaketrukket fra sjøen og bak 100-metersbeltet. Dette innebærer også at det meste av arealene rundt dagens 17 falleferdige hytter må tilbakeføres til et natur- og friluftsområde. Dette vil legge til rette for sårt tiltrengte friluftslivsarealer i en tid der arealene rundt Oslofjorden er under kraftig utbyggingspress. Dette skjer samtidig som befolkningsveksten er stor. Over 20.000 personer flytter til Oslofjordområdet hvert eneste år.

 

OF anser at vårt forslag om utvikling av Fagforbundets eiendom vil være i tråd med «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», også kalt «Oslofjordens redningsplan», som Solbergregjeringen la frem våren 2021. Her inngår det å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen som et av planens innsatsområder.

 

Saken på Facebook

 

Sendt til: 

Frogn kommune

 

Kopi:
OFs rådsmedlemmer i Frogn
FNF Akershus

Les mer: