Fred i Norge: Bilde fra Bygdøy tatt 8. mai 1945. Foto  Folke Beckman. Historien til bildet finner du på digitalarkivet.no og er i seg selv en spennende historie!

 

Fred og friluftsliv

Det har gått 75 år siden freden kom til Norge. Noen av heltene fra motstandsarbeidet viet senere store deler av livet til å kjempe for friluftslivets vilkår.

Skrevet av: Rune Svensson

KJELL BAALSRUD Motstandsmann og  friluftsmann med en lang merittliste.

Motivert av undertrykkelsen

I Oslofjordens Friluftsråd (OF) kombinerte Kjell Baalsrud i hele tre tiår forskning for en ren fjord med tilrettelegging for kystens friluftsliv. Oslo og omland friluftsråd hadde markaforkjemperne Erik Sture Larre og Finn Ramsøy i ledende posisjoner. Alle disse tre pionerene hadde hatt sentrale roller i motstandsarbeidet. Erfaringene fra krigen med kamp mot diktatur og fremmedstyre, egne erfaringer med fangenskap og dødsdom, ble trukket fram som motivasjonen for deres glødende engasjement for friluftslivet og vern av naturen i Oslofjorden og Oslomarka. De tre entusiastene var virksomme i mange år. Larre rakk å fylle 100 år før han gikk bort, mens Ramsøy og Baalsrud døde i 2019 etter at de begge hadde fylt 98 år.

Familien Baalsrud

Kjell Baalsrud ble utnevnt til æresmedlem i Oslofjordens Friluftsråd etter 22 år i styret hvorav de siste 10 som formann. Som student ved NTH hadde han blitt med i motstandsarbeidet i Trondheim. Han ble tatt av tyskerne og plassert på Falstad i Skogn, den nest største av fangeleirene i Norge. I 1943 ble han sendt til Sachsenhausen hvor han satt til krigens slutt.
– Jeg er ingen krigshelt, pleide Kjell å si, i min familie er det fetter Jan som utmerket seg. Kjells virke var aldri så spektakulært som fetter Jan Baalsruds meritter og flukt. Kjell engasjerte seg imidlertid i årevis for at ettertiden skulle kjenne til nazistenes grusomheter ved Falstad leir. I utgangspunktet skulle Falstad huse norske politiske fanger hvor NTH-studentene var et stort antall; senere ble en stor kontingent utenlandske fanger plassert her. Om lag 220 fanger ble henrettet eller døde av mishandling og sykdom. Verst gikk det ut over de jugoslaviske fangene der 74 av 80 mistet livet. For innsatsen med å ta vare på minnene og formidle ondskapen ble Kjell æresmedlem i Falstadfangenes Forening i 2007.
Som instituttsjef på NIVA hadde han fokus på å stoppe forurensingen av Oslofjorden og bringe tilbake det marine liv. En ren fjord var forutsetningen for tilfredsstillende opplevelser, mente Baalsrud. I OF fant han seg til rette i skjæringspunktet mellom anvendt forskning og kommunenes praktiske oppgaver med rensing av kloakken. Fordi OFs rådsmedlemmer var oppnevnt av kommunene, var tema på møtene preget av hvordan de i fellesskap skulle stoppe forurensingen og bedre vannkvaliteten. Etableringen av VEAS var kanskje det fremste resultatet av dette engasjementet. Men også sikring av friområdene Vestli på Nesodden, Eltornstranda i Hurum, Emmerstadbukta i Vestby og Alholmene på Hvaler skjedde på Kjells vakt. OFs styre med Baalsrud i spissen engasjerte seg også sterkt for at Bastøya i Horten skulle frigis til allmennheten, men denne saken tapte OF. Soningskøen var lang, Justisdepartementet sto på sitt og fengselet ble etablert på Bastøya i 1984.

I 2013 laget A-magasinet en reportasje om Norges rikeste. 99-årige Larre utmerket seg ved å være lite interessert i å eie ting, og brukte krefter på friluftsliv, Oslomarka og kulturminner som sveitservillaer og Ingierstrand. Larre hadde også interesse av Oslofjorden og sa til A-magasinet at den kjæreste tingen han eide var båten. 

Erik Sture Larre, markalovens foregangsmann

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og paraplyorganisasjon for naturvern- og friluftsorganisasjoner. Organisasjonen har marka som arbeidsområde. Erik Sture Larre var sekretær og formann i Oslo og Omegn Friluftsråd fra 1945 og hadde sammenhengende tillitsverv til han fylte 100 år i 2014. Lenge ble det praktiske arbeidet i for vernet av Oslomarka drevet fra hans advokatkontor.
Under krigen var han en av lederne i hjemmestyrkene. Etter at tyskerne arresterte ham i 1943 ble han plassert på enecelle på Grini. Larre hadde da en dødsdom hengende over seg. På cella på Grini satt han og tenkte på alt hva marka representerte og på hva frihet er verdt. Han bestemte seg for – at dersom han overlevde, skulle han kjempe for å bevare marka. Da freden kom, gikk han hele Oslomarka til fots, gjennom 19 kommuner i fem fylker. Hver kveld tegnet han turen på kartet. Denne kunnskapen ble grunnlaget for etableringen av markagrensa, og innsatsen ble kronet med Markaloven i 2009. Han siste bidrag for å styrke friluftslivet i hovedstaden, var etableringen av Frognerseteren friluftssenter – en institusjon som ble finansiert gjennom hans private midler.

Finn Ramsøy – militær og friluftsmann

Finn Ramsøy var også knyttet til Oslo og omland friluftsråd. Han var 19 år da krigen brøt ut. Allerede høsten 1940 dannet han og noen venner fra Berg skole i Oslo «Finns tropp», som etter hvert spilte en avgjørende rolle i motstandsarbeidet i hovedstaden. Ramsøy ledet på det meste 60 mann, og høsten 1944 ble troppen engasjert i mottak av fallskjermslipp fra de allierte ved Katnosa inne i Nordmarka.
Etter krigen tok Finn Ramsøy militær utdannelse og var i Forsvaret helt til han ble ansatt som generalsekretær i Oslo og omegn friluftsråd i 1977. Denne stillingen hadde han i 13 år før han gikk over til Skiforeningen som markakonsulent.

 

Finn Ramsøy ble tildelt Hederskorset i 2016

Padling ved Alholmen, en øy rett ved Rekefabrikken

Alholmene:  Kjell Baalsrud var styremedlem i 22 år, ni av dem som leder. Perioden var den siste hvor OFs hovedoppgave fortsatt var å sikre, dvs kjøpe opp eller inngå avtaler, som sørget for at områder for all framtid skulle kunne brukes til friluftsformål og ikke bygges ned. Dette er fra Alholmene på Hvaler. Hadde det ikke vært for OFs innsats på 1980-tallet, hadde det sannsynligvis vært hytter her. Nå er det en del av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Samarbeid mellom friluftsrådene

Oslofjordens og Oslo og omland friluiftsråd (i de første tiårene het det Oslomarkas friluftsråd) har hvert sitt ansvars- og arbeidsfelt. Tangeringspunktene har likevel vært mange, ikke minst når det gjelder å påvirke det politiske miljøet i Osloområdet for å hindre nedbygging og ta vare på naturen. Også når det gjaldt kontakt med statlige myndigheter var det viktige å få fram hvordan knappheten på arealer og veksten i folketallet krevet statlig oppmerksomhet. Samtidig ønsket man å dele erfaringene med andre større byregioner hvor friluftsråd var opprettet. I 1985 laget Kjell Baalsrud og Finn Ramsøy et utkast til program for en sammenslutning av friluftsrådene på nasjonalt nivå. I 1986 ble Friluftsrådenes landsforbund stiftet, og Kjell Baalsrud ble organisasjonens første styreleder. Årsmøtene ble ledet av Erik Sture Larre helt fram til han fylte 90 år i 2004. Da Kjell Baalsrud fylte 90 år i 2011, holdt Finn Ramsøy en gripende en tale hvor han oppsummerte deres felles treffpunkter og innsats. I dag er det tid for å hedre minnet til disse engasjerte veteranene.

Relaterte artikler:

Mer om OFs histore

Bygging og areal bruk i Oslofjorden

Mer om Kjell Baalsrud