Friluftshuset på Storesand

Oslofjordens Friluftsråd satser, sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune, for fullt på å realisere et friluftshus på Storesand. Huset skal være en portal inn i naturen i Norges første marine nasjonalpark, og et møtepunkt for natur-, kultur og friluftslivsverdier.  Friluftshuset tenkes å inngå som en del av Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark, og huse utstillinger, aktivitet og formidling. I tillegg vil man finne enkel servering, sanitæranlegg og service for friluftslivet. Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål i nasjonalparken – til glede for alle.

Nå bygges friluftshuset, men Storesand er fortsatt tilgjengelig for friluftsbruk. I tillegg til selve byggeplassen, er et område på parkeringsplassen sperret av. Det er fortsatt god plass til å parkere.
Nå bygges friluftshuset, men Storesand er fortsatt tilgjengelig for friluftsbruk. I tillegg til selve byggeplassen, er et område på parkeringsplassen sperret av. Det er fortsatt god plass til å parkere.

Ønsker du å følge prosjektet kan du bli medlem i denne gruppa på Facebook:

Friluftshuset på Storesand

Alle som ønsker vil bli lagt til som medlem

Framdrift og milepæler

Fremdriftsplanen for byggeprosjektet vil kunne endre seg, men slik ser hovedlinjene ut:

Desember Betongarbeidene for nye bygg er ferdig.

Januar Massivtremontasjen er igang man vil få inntrykk av byggenes form og størrelse

Mars Husene ferdigstilles utvendig

April Ferdigstillelse av utomhusarbeider og test av anlegget startet opp

Målet er at byggene står ferdige i løpet av mai 2020

2019

Desember Byggeprosjektet er godt i gang. Vi hadde håpet å se konturer av bygg før jul, men kom ikke helt i mål. Bygningstekniske avklaringer er nå plass før siste søknad til kommunen. Ganske raskt på nyåret vil massivtreelementene reise seg.

5. desember: OF deltar på Sparebankstiftelsens markering av høstens tildelinger i Fredrikstad – Friluftshuset har fått en ny gave på kr 1 000 000!

Høsten 2019: Byggemøter annenhver uke, med totalentreprenøren Straye trebruk om framdrift og byggetekniske avklaringer.

9. september: Samtidig med at Ytre Hvaler nasjonalpark fyller 10 år starter rivingen av de gamle byggene på Storesand.

29. august: Enkelttrær blir felt på byggeplassen etter avklaringen med vernemyndighetene.

27. august: Befaring på Storesand mellom TE, OF, Hvaler kommune og nasjonalparkforvalter – for å gjennomgå hensynene til naturverdiene og avgrense byggeplass og lagringsarealer.

26. august: Hvaler kommune vedtar igangsettingstillatelse for riving av de gamle byggene.

21. august: Oppstartsmøte mellom OF, arktiektene, iTre og totalentreprenør Straye.

8. juni: Gjennomgang av innkommende tilbud for riving og oppføring av nytt friluftshus.

15. april: Ny forespørsel ble sendt ut , med tilbudsfrist 7. juni.

Høsten 2018:  engasjerte OF prosjekteringshjelp fra iTre AS, og sammen med arkitektene har vi tatt noen bygningsmessige grep, som vi håper kan bidra til at vi får inn gode tilbud.

Våren 2018: ble bygget detaljprosjektert for å kunne hente inn tilbud på byggeprosjektet, men vi måtte ta en fot i bakken da det ikke kom inn mer enn ett tilbud, og dette lå langt over den økonomiske rammen for prosjektet. Årsakene var sammensatte, men misforståelser rundt konstruksjonen i massivtre var en av utfordringene vi måtte løse.

2017: ble byggeprosjektet konkretisert ved hjelp av arkitektkontorene EngerNordin og Rede arkitekter som tegnet bygget slik det er planlagt i dag – men form fra steinen på stranda og bygget i massivtre. Rammetillatelse fra hos Hvaler kommune. Rammetillatelsen ble innvilget desember.

2017: Folkefinansiering og andre privat bidrag støtter friluftshuset med 55 000 kroner.

2015: I desember fikk OF nyheten om at Storsand Friluftshus fikk 2.5 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – en viktig brikke falt på plass for drømmen om å realisere et friluftshus. Siden har prosjektet fått vesentlige bidrag fra Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune og ulike foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.

2015: Like før påske rant det rent vann i kranene på det eksisterende sanitærbygget. Muliggjort med støtte fra Regionalt partnerskapsfond, friluftsmidler fra Østfold fylkeskommune og støtte fra Hvaler kommune.

2012: ble den første prosjektplanen for oppgradering av fasilitetene lagt fram. Et viktig delmål var å få vann- og avløpsledninger til plassen.

2012: Andelslaget Storesand Teltplass – dugnadsgjengen som i dag driver plassen på frivillig basis – overtar driften etter Else og Finn.

2010: etableres samarbeidsgruppa for Storesand, bestående av Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold. Målet er å definere en framtid for Storesand og legge en plan for oppgradering av fasilitetene.

2009: Ytre Hvaler nasjonalpark opprettes, og friluftsområdet Storesand inngår som en vesentlig del av landarealet i nasjonalparken.

2005: Storesand kjøpes av Miljødirektoratet (da Direktoratet for Naturforvaltning) og blir definert som statlig sikret friluftslivsområde. OF tar igjen på seg ansvaret for drift og forvaltning av stedet. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Else og Finn ble OFs drivere av plassen etter sikringen.

1983: OF fyller 50 år, og et nytt servicebygg står ferdig før teltsesongen på Storesand. Kostnadsrammen viste seg å være for lav, og bygget endte på kr 296 000 – en vesentlig investering for friluftsrådets begrensede økonomi.

1982: OF skriver i sin årsberetning av kiosken brant ned på høsten. Det er planer for å bygge opp et nytt, tidsmessig servicebygg, med kiosk og vaktstue, på samme sted. Bygget ble kalkulert til kr 210 000 den gangen, fordelt 50/50 på OF og fylket/staten.

1940-årene: Allerede den gang fantes en kiosk på Storesand, men plassert lenger ut på stranda – der søppelhytta står idag. Kiosken ble etter hvert revet og en ny kiosk med vaktstue ble bygget opp der hvor bebyggelsen befinner seg i dag.

1940: OF inngikk avtale med Kirke- og undervisningsdepartementet om sikring av området til friluftsformål, og dermed OFs første store sikringssak på Hvaler.

1939: OF engasjerer seg på Storesand for første gang – tar grep for å sikre ordnede forhold på bade- og teltplassen. Storesand ligger under Hvaler Prestegård og var del av Den norske kirkes eiendom. Adferdsreglene for Storesand inkluderte at det ikke skulle nytes alkohol i kirketiden.

Historien

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Teltplassen drives på vegne av OF av en frivillig dugnadsgjeng med stort hjerte for stedet. Storesand er lett tilgjengelig, også med muligheter for kollektivtransport fra både Fredrikstad og Oslo. Kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark, og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Storesand illustrasjon 2019, av Magnus Hermstad
Storesand illustrasjon 2019, av Magnus Hermstad

Friluftshus

Prosjektet Storesand friluftshus er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Prosjektet skal bidra til at fasilitetene på Storesand står i samsvar med en av Østfolds mest brukte badestrender og en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger, småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet, formidling og service for friluftslivet – året rundt. Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

OF har alt lyktes med å gjennomføre første viktige milepæl i prosjektet – å føre fram vann- og avløpsledning til plassen. Våren 2015 rant det for første gang rent vann i kranene, noe som gjør rengjøring lettere og bedrer hygieneforholdene betraktelig. Prosjektet er avhengig av et spleiselag mellom offentlige og private bidragsytere, og vil måtte finansieres over flere år. Den største enkeltstående bidragsyteren er til nå Sparebankstiftelsen DNB, men også Ytre Hvaler nasjonalpark og Østfold fylkeskommune, via friluftsmidlene, har bidratt vesentlig. Vi har også fått bidrag fra Hvaler kommune, samt foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.

Et naturnært møtested

De to byggene utgjør Storesand Friluftshus er utviklet med naturen som inspirasjon – til et signalbygg i Østfolds skjærgård. En stein i vannkanten har gitt formen, kystfuruskogen får gjenklang i byggematerialene, og det naturlige landskapsrommet former et samlingspunkt mellom husene. Naturen på Hvaler inviterer ut – men husene inviterer også den inn. De lar oss se svabergene, furuskogen, havet og sandstranda. Samtidig som de legger til rette for å finne ly, formidling, et sted å spise og servicefunksjoner.

OF ønsker å satse på tre som byggemateriale og har valgt å bygge i massivtre, med naturlig grånende furukledning – som både gir miljøgevinst og er et naturlig valg i kystfuruskogen på Hvaler. Å gjøre bygget naturnært har også vært styrende for valg av tekniske løsninger.

Være med å støtte friluftshuset?

Vi vil vekk fra slitte bygg og begredelige doer – men også mye mer! Vi vil utvikle Storesand som formidlingsarena – en møteplass og innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvis du har innspill til hvordan vi kan gjøre de nye byggene til et spennenende sted og noe å bli glad i, vil gi gjerne høre fra deg  – send oss en epost, da vel?

Hvis du vil støtte økonomisk har vi et eget VIPPS-nummer for bidrag til friluftshuset. Pengene som kommer inn går uavkortet til Storesand-prosjektet og arbeidet med å få på plass friluftshuset. Prosjektet har vippsnrummer 16105

Telte på Storesand?

Storesand er et sted du bør teste ut teltet. På siden Storesand teltplass kan du lese mer.