Oslofjordens Friluftsråd satser, sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune, for fullt på å realisere et friluftshus på Storesand. Huset skal være en portal inn i naturen i Norges første marine nasjonalpark, og et møtepunkt for naturverdier og friluftsliv.  Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål i nasjonalparken – til glede for alle – og huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet.  Vi har kommet i mål med første milepæl, nemlig å legge vann- og avløp til plassen. Nå vil vi i mål med byggingen av friluftshuset.

Status per juni 2019

Tilbudsrunden er over. Vi har denne gangenså heldige og fått inn flere gode og godt gjennomarbeidede tilbud på prosjektet vårt! Innstillingen til totalleverandør er på plass før sommeren. Målet er å starte riving og bygging i begynnelsen av september.

Historien

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Teltplassen drives på vegne av OF av en frivillig dugnadsgjeng med stort hjerte for stedet. Storesand er lett tilgjengelig, også med muligheter for kollektivtransport fra både Fredrikstad og Oslo. Kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark, og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.

Ingen andre steder i Ytre Hvaler nasjonalpark er det mer besøk enn på Storesand. Her er det bilfri teltplass og kyststi (markert I bildet) som brukes hele året.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Friluftshus

Prosjektet Storesand friluftshus er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Prosjektet skal bidra til at fasilitetene på Storesand står i samsvar med en av Østfolds mest brukte badestrender og en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Storesand Friluftshus skal være et attraktivt turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger, småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet, naturinformasjon og service for friluftslivet – året rundt. Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

OF har alt lyktes med å gjennomføre første viktige milepæl i prosjektet – å føre fram vann- og avløpsledning til plassen. Våren 2015 rant det for første gang rent vann i kranene, noe som gjør rengjøring lettere og bedrer hygieneforholdene betraktelig. Prosjektet er avhengig av et spleiselag mellom offentlige og private bidragsytere, og vil måtte finansieres over flere år. Den største enkeltstående bidragsyteren er til nå Sparebankstiftelsen DNB, men også Ytre Hvaler nasjonalpark og Østfold fylkeskommune, via friluftsmidlene, har bidratt vesentlig. Vi har også fått bidrag fra Hvaler kommune, samt foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.

Et naturnært møtested

De to byggene utgjør Storesand Friluftshus er utviklet med naturen som inspirasjon – til et signalbygg i Østfolds skjærgård. En stein i vannkanten har gitt formen, kystfuruskogen får gjenklang i byggematerialene, og det naturlige landskapsrommet former et samlingspunkt mellom husene. Naturen på Hvaler inviterer ut – men husene inviterer også den inn. De lar oss se svabergene, furuskogen, havet og sandstranda. Samtidig som de legger til rette for å finne ly, naturformidling, et sted å spise og servicefunksjoner. OF ønsker å satse på tre som byggemateriale og planlegger et bygg i massivtre og med naturlig grånende furukledning – som både gir miljøgevinst og er et naturlig valg i kystfuruskogen på Hvaler. Solcellepaneler på de store takflatene vil bidra til framtidsrettet energisparing. Vi vil vekk fra slitte bygg og begredelige doer – men også mye mer! Hjelp oss å utvikle Storesand som formidlingsarena – en møteplass og innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Ønsker du å følge prosjektet kan du bli medlem i denne gruppa på Facebook:

Friluftshuset på Storesand

 

Alle som ønsker vil bli lagt til som medlem

Telte på Storesand?

Storesand er et sted du bør teste ut teltet. På siden Storesand-teltplass kan du lese mer.

Milepæler på Storesand

• 8. juni 2019: Gjennomgang av innkommende tilbud for riving og oppføring av nytt friluftshus
• 15. april
Ny forespørsel ble sendt ut , med tilbudsfrist 7. juni.
• Høsten 2018 
engasjerte OF prosjekteringshjelp fra iTre AS, og sammen med arkitektene har vi tatt noen bygningsmessige grep, som vi håper kan bidra til at vi får inn gode tilbud.
• Våren 2018: ble bygget detaljprosjektert for å kunne hente inn tilbud på byggeprosjektet, men vi måtte ta en fot i bakken da det ikke kom inn mer enn ett tilbud, og dette lå langt over den økonomiske rammen for prosjektet. Årsakene var sammensatte, men misforståelser rundt konstruksjonen i massivtre var en av utfordringene vi måtte løse.
• 2017: ble byggeprosjektet konkretisert ved hjelp av arkitektkontorene EngerNordin og Rede arkitekter som tegnet bygget slik det er planlagt i dag – men form fra steinen på stranda og bygget i massivtre. Rammetillatelse fra hos Hvaler kommune. Rammetillatelsen ble innvilget desember.
• 2017: Folkefinansiering og andre privat bidrag støtter friluftshuset med 55 000 kroner.
• 2015: i desember fikk OF nyheten om at Storsand Friluftshus fikk 2.5 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – en viktig brikke falt på plass for drømmen om å realisere et friluftshus. Siden har prosjektet fått vesentlige bidrag fra Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune og ulike foreninger, bedrifter og privatpersoner på Hvaler.
• 2015: Like før påske rant det rent vann i kranene på det eksisterende sanitærbygget. Muliggjort med støtte fra Regionalt partnerskapsfond, friluftsmidler fra Østfold fylkeskommune og støtte fra Hvaler kommune.
• 2012: 
ble den første prosjektplanen for oppgradering av fasilitetene lagt fram. Et viktig delmål var å få vann- og avløpsledninger til plassen.
• 2012: Andelslaget Storesand Teltplass
– dugnadsgjengen som i dag driver plassen på frivillig basis – overtar driften etter Else og Finn.
• 2010: 
etableres samarbeidsgruppa for Storesand, bestående av Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold. Målet er å definere en framtid for Storesand og legge en plan for oppgradering av fasilitetene.
• 2009: Ytre Hvaler nasjonalpark opprettes
, og friluftsområdet Storesand inngår som en vesentlig del av landarealet i nasjonalparken.
• 2005: Storesand kjøpes av Miljødirektoratet
(da Direktoratet for Naturforvaltning) og blir definert som statlig sikret friluftslivsområde. OF tar igjen på seg ansvaret for drift og forvaltning av stedet. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Else og Finn ble OFs drivere av plassen etter sikringen.
• 1983: OF fyller 50 år, og et nytt servicebygg står ferdig før teltsesongen på Storesand. Kostnadsrammen viste seg å være for lav, og bygget endte på kr 296 000 – en vesentlig investering for friluftsrådets begrensede økonomi.
• 1982: 
OF skriver i sin årsberetning av kiosken brant ned på høsten. Det er planer for å bygge opp et nytt, tidsmessig servicebygg, med kiosk og vaktstue, på samme sted. Bygget ble kalkulert til kr 210 000 den gangen, fordelt 50/50 på OF og fylket/staten.
• 1940-årene: 
Allerede den gang fantes en kiosk på Storesand, men plassert lenger ut på stranda. Denne ble etter hvert revet (etter ryktene sprengt) og en ny kiosk med vaktstue ble bygget opp der hvor bebyggelsen befinner seg i dag.
• 1940: OF inngikk avtale med Opplysningsvesenets fond om sikring av området, som OFs første sikringssak på Hvaler.
• 1939: OF engasjerer seg på Storesand for første gang
– tar grep for å sikre ordnede forhold på bade- og teltplassen. Storesand ligger under Hvaler Prestegård og var del av Den norske kirkes eiendom. Adferdsreglene for Storesand inkluderte at det ikke skulle nytes alkohol i kirketiden.