Den gamle jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn  vil i stor grad vil åpne for nye turmuligheter og turområder langs vakre Farris både for Larviks befolkning og for tilreisende. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har engasjert seg i etterbruk av nedlagte jernbanestrekninger til turveger og friluftsliv i våre medlemskommuner fordi de gir unike muligheter for fysisk aktivitet og rekreasjon. OF har i denne sammenheng vært en viktig medspiller for turveg nordover fra Holmestrand – til Sande kommunegrense, en turveg som har åpna ei kystlinje som i all hovedsak har vært stengt av jernbanen. Vi nevner også at i våre medlemskommune Lier og Røyken er den gamle Drammensbanen omgjort til en mye brukt tur- og sykkelvei gjennom prosjektet «Rekreative Ruter» som OF var koordinator for.

Gamle Drammensbanen har blitt en populær turvei både sommer og vinter. Den nedlagte jernbanestrekninga mellom Larvik og Porsgrunn representerer en gylden mulighet for regionen.

Minst like stor verdi. OF mener at kvalitetene på jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn bl.a. langs Farris er minst like store som de to overnevnte eksemplene og åpner for nye turmuligheter i en tett befolka del av landet. Dette er bakgrunnen for vår henvendelse til Larvik kommune. Vi mener at den gamle jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn i stor grad vil åpne for nye turmuligheter og turområder langs vakre Farris både for Larviks befolkning og for tilreisende.

 

Forankring. Det er god forankring i nasjonal friluftslivspolitikk å ivareta nedlagte jernbanestrekninger til friluftsformål. I regjeringens friluftsmelding  heter det bl.a.: «Mye av arbeidet med friluftsliv har vært rettet mot ivaretakelse av arealer, mens verdien av ferdselsårene i seg selv og sammenhengen mellom arealene har blitt mindre prioritert».

 

Det fremgår at regjeringen vil følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i friluftslivsarbeidet. Det fremgår også at regjeringen vil:
«- Prioritere statlig sikring av ferdselsårer og friluftslivsområder i og ved byer og tettsteder.»
«- Legge til rette for at allmennhetens friluftslivsinteresser blir ivaretatt ved avhending/omdiponering av statlig eiendom, …»

Økonomi. Der det er regionale friluftslivsinteresser er det naturlig at flere enn den enkelte kommune bidrar, og det er fint om etablering av samarbeidsprosjekter mellom lokalt/regionalt/statlig nivå kan realiseres. OF er av den oppfatning at for den gamle jernbanestrekningen Larvik – Porsgrunn er det snakk om regionale friluftslivsinteresser.

 

Viktig. Miljødirektoratet har vært involvert i flere av prosessene der nedlagte jernbanestrekninger er omgjort til turveger og har betydelig kompetanse og gode eksempler. Vi vet at Miljødirektoratet fortsatt ser overtaking av nedlagte jernbanetraseer som viktige friluftslivsmuligheter og at de har intensjoner om at de fremover skal bidra til at friluftslisvinteressene ivaretas i forbindelse med nedlegging av jernbanetraseer.

 

Tilskudd / lokalt engasjement. Miljødirektoratet har medvirket med økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen «Sikring av statlige friluftslivsområder» til lignende prosjekter i andre kommuner (Drangedal, Malvik, Holmestrand og Eidsvoll/Stange), men disse er prosjekter som er mindre kostnadskrevende enn det som kan være aktuelt i Larvik-Porsgrunn. Men i de nevnte prosjektene er det gjennomført delprosjekter, og det er tanker om forlengelse av turveitraséene. Det er ellers viktig med fokus på sikkerhet ift tunneler, gjøre vurderinger her, noe en gjorde både i Lier og Holmestrand. Støtte betinger søknad fra kommune, noe som betyr at det må være et lokalt engasjement/vedtak om gjennomføring av prosjektet. Det ligger også muligheter ift å søke spillemidler til denne typen friluftslivsanlegg.

 

Historisk sjanse. Larvik kommune har nå en historisk sjanse som neppe kommer tilbake ift å ta i bruk den gamle jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn som en gang- og sykkelvei, en strekning med betydelige natur- og opplevelseskvaliteter. OF anser dette som en unik mulighet som generasjoner kan få glede av. Vi ser også at en fremtidig tur- sykkelvei som knytter Telemark og Vestfold tettere sammen kan ha en viktig symbolverdi ift den kommende fylkessammenslåingen. Om en ikke kommer til en løsning i Telemark mener vi uansett at Larvik kommune bør gå videre på Vestfoldsiden da en her har muligheter for en tur- og sykkelvei innover til regionalt viktige friluftslivsområder som Åklungen, noe Larvik og omegn turistforening tidligere har understreket.

 

OF kan bistå. Om Larvik kommune ønsker å høre litt om Holmestrand kommunes økonomiske og praktiske erfaringer med å ta i bruk gammelt jernbanespor her, noe vi anbefaler, så kan OF bistå med å knytte kontakter. Om det er nødvendig med et utsettelsesvedtak overfor BaneNOR ift å utrede økonomiske tilskuddsmuligheter fra bl.a. fylkeskommune og stat så vil vi anbefale dette. Vi registrerer for øvrig at BaneNOR tidligere har uttalt at den aktuelle jernbanestrekningen er attraktiv som en fremtidig tur-/sykkelvei.