På tur i en av Oslofjordens nasjonalparker. Moutmarka i Færder nasjonalpark.
En helhetlig plan for Oslofjorden ble lagt fram 30. mars.

Fire år etter at Ola Elvestuen (V) foreslo å lage en helhetlig plan for Oslofjorden ble den ferdige planen i dag presentert av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Mye bra, men OF savner større fokus på sikring av nytt areal. Vi mener også at juridisk bistand ikke trengs å utredes, men gjeninnføres. 

I forbindelse med planen er det utarbeidet et godt fagrunnlag av ulike fagmiljøer der bl.a. OF har bistått og der hele 9 ulike departementer har vært involvert. Planen inneholder 63 ulike tiltak og 19 punkt om nødvendig kunnskapsinnhenting.

 

Bedre vannmiljø

OF opplever nå at det tas et krafttak for å bedre vannmiljøet i fjorden, der bl.a. landbruket er en viktig aktør.

OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet, og at muligheten ferdsel i strandsonen er best mulig.
OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet, og at muligheten ferdsel i strandsonen er best mulig. Juridisk bistand til kommune trengs ikke å utredes, men gjeninnføres.

Ulovlige stengsler / juridisk bistand

Klima og miljøministeren nevnte ellers flere ganger i pressekonferansen viktigheten av at kommunene følger opp ulovlige stengsler og tiltak i strandsonen slik bl.a. Oslo kommune har gjort. Blant tiltakene som er foreslått i planen opplever vi at juridisk bistand til kommunene i kompliserte strandsonesaker og strandsonenettverk får en etterlengtet renessanse etter at disse har ligget litt nede en periode. Men når det gjelder midler til juridisk strandsonebistand så har vi såpass god erfaring i forbindelse med flere tidligere ressurskrevende saker og tilbakemeldinger fra våre medlemskommuner at vi ikke ser behov for å utrede en slik ordning. Denne ordningen bør snarest mulig gjeninnføres.

 

 Naturinformasjons-/formidlingssenter

OF ser ellers frem til etableringen av et Oslofjordråd og et naturinformasjons-/formidlingssenter i Oslofjorden.

 

Flere friområder 

Det er i planen pekt på viktigheten av å sikre flere friområder for allmennheten i en region der arealpresset er stort med over 1,7 millioner mennesker og der Oslofjordkommunene vokser med 20.000 nye innbyggere hvert år. Men da må midlene til statlig oppkjøp av arealer, som i dag nasjonalt ligger på ca. 30 millioner, styrkes vesentlig. Her er det i planen dessverre ikke foreslått noen konkret økning til oppkjøp.

Kjøp eiendom med bygninger og skill ut standa og selg bygningene på nytt: Her fra den delen av Huk som ble kjøpt opp i 2005 for 30 millioner og solgt på nytt uten stranddelen for 25,5 millioner.

Viktig plan

Dette er en viktig plan for Oslofjorden og OF vil som en av mange aktører framover følge med på og arbeide for at flere av de foreslåtte målene og tiltakene gjennomføres.

 

Hele planen kan lastes ned her