Dato for uttalelsen: 28. September 2020

Høringsuttalelse til forslag om reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 

Oslofjordens Friluftsråd viser til høringsuttalelsen fra Friluftsrådenes Fellesforbund (FL) og støtter denne.

Situasjonen i sone 1, kystkommunene i Oslofjorden, er alvorlig, slik det fremgår av Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden. Til tross for dagens vernebestemmelser blir tilgjengelig strandsoneareal stadig mindre, mens befolkningen vokser.

Oppsummert viser tilgjengelig statistikk en negativ utvikling for mulighetene til å drive friluftsliv:
•  87% av dispensasjonssøknadene ble innvilget fra 2015 til 2018
•  Tilgjengelig areal er redusert med 4 109 dekar fra 2010 til 2019
•  7 294 nye bygninger er oppført fra 2000 til 2019
•  Folketallet rundt Oslofjorden øker gjennomsnittlig med 20 000 personer årlig
•  34% av strandsonearealet var tilgjengelig for allmenheten i 2019
•  Det er ingen oversikt over ulovlige stengsler

Det fremlagte forslaget skal ifølge departementet ikke medføre endringer i praksis i sone 1. Som det er vist til over, er det behov for innstramming av regelverket for å stanse den pågående bit-for-bit-nedbyggingen. Regjeringen har i andre sammenhenger, som påpekt i innspillet fra FL, vist til at det er et politisk mål å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen. Dette burde vært lagt til grunn for en revisjon av planretningslinjene.
Planretningslinjer er et viktig verktøy for å sikre at kommunene etterlever nasjonale retningslinjer. Det fremlagte forslaget svarer ikke på det som etter regjeringens egne uttalelser er hovedutfordringen med dagens regelverk. Oslofjordens Friluftsråd mener derfor at forslaget bør legges bort. Nye retningslinjer kan utarbeides som et ledd i arbeidet med å stramme inn plan- og bygningsloven, for å sikre et bedre vern av den viktige strandsonen.

 

Uttalelsen er sendt til:

  • Kommunal og moderniseringsdepartementet

Mer om strandsonen