Bakgrunnen for planarbeidet er å frigjøre areal langs sjøen og starte/legge til rette for utvikling av sjønære byområder. Det vises bl.a. til kommunedelplanen for Horten sentrum der et hovedmål er å knytte seg tettere mot sjøen. Deler av de sjø- og bynære områdene skal byutvikles og ferjetrafikken skal ivaretas og videreutvikles. Gjennom områderegulering søker en å konkretisere arealbruken i delområdene.

 

Bygningsmassen bør trekkes godt tilbake fra sjøfronten. Jf forslag til planprogrammets kap. 4.4, tetthet, fremgår det at det planlegges boliger med opp til 4 etasjer i planområdet. OF anbefaler at bygningsmasse trekkes godt tilbake i fra sjøfronten. En bør vurdere lavere bygg i front. Som foreslått må fjernvirkning utredes. OF anser det som viktig at nybygg ikke fremstår som en «mur» sett i fra sjøen eller i fra sentrum slik bygg på HAC-tomten har vært. En bør vurdere å legge til grunn bruk av 3D-modeller i denne sammenheng. Gode solforhold er viktig for gode og attraktive uteområder, derfor er det viktig å utrede sol-skyggeforhold som foreslått.

 

Blå-grønn sone er viktig. I planprogrammets kap. 4.5, byrom (og blågrønne strukturer) så fremgår det at for å legge til rette for god byutvikling er de offentlige byrommene og blågrønne strukturer vesentlig. Det skal bl.a. sikres god forbindelse mot Lystlund. OF anbefaler også en blågrønn struktur i akse opp til Torvet, som bl.a. inneholder mer grønnstruktur. Den attraktive og mye brukte gjestehavna, blir som det fremgår, et viktig element som skal bevares.

 

Les om hvordan vann påvirker folk helse  

 

Vedr. overvannshåndtering – her nevner vi eksempel fra parkanlegg på Fornebu i Bærum, som kan inneholde elementer som også kan være av interesse ved utviklingen av Horten havn: https://www.arkitektur.no/fornebu-overvannshandtering Her inngår bl.a. etablering av sedimenteringsdammer og små kanaler med grøntstruktur rundt.

 

Allmennheten må ha tilgang til sjøen. For at planleggingen skal lykkes anser OF det som viktig med opparbeidelse av gode og tilstrekkelig store uteområdet langs sjøen. Det er som foreslått viktig at byrom og blågrønne strukturer utvikles for å supplere dagens tilbud for rekreasjon og aktivitet. Det er foreslått at sjøfronten bl.a skal inneholde kyststi og andre turveiforbindelser, noe OF støtter opp om. Det er videre viktig og positivt at det planlegges byrom/park som gir allmennheten direkte tilgang til sjøen. Det ligger også skisser om en bystrand sør i planområdet for Horten havn, et viktig element, i kort avstand fra sentrum.

 

OF er instans som gjennom som uttalelser og kommentarer til planarbeid i våre 31 medlemskommuner bl.a. søker å ivareta og forbedre friluftslivsinteressene rundt Oslofjorden. I denne sammenheng har vi fått kjennskap til og kommentert en rekke planprosesser som enten er gjennomført eller som det arbeides med og der det være enkeltelementer som kan overføres til planleggingen av Horten havn:

 

Elveparken, Drammen  Her er det etablert både aktivitetsarenaer og stilt ut kunst langs vannet.
Havnepromenaden, Oslo. Her ligger det også en rekke forslag til interessante prinsipper og strategier.

Vi nevner at det langs havnepromenaden i Oslo bl.a. er satt opp informasjonsskilt med tekst og bilder som forteller om havnas historie, noe som har blitt tatt godt imot, noe vi ser kan overføres til Horten havn. Det er også etablert skateanlegg, et aktivitetsskapende tiltak for barn og unge.
– Kadettangen, Bærum Gode uteområder, bystrand og sandvolleyballbane, populære tiltak for barn og unge når området står ferdig i 2018.

Vi nevner også at Oslo havn støtter maritim kultur og aktiviteter gjennom å søke aktører som kan bidra til levende byhavn med et mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder. Muligens kan dette også være av interesse for Horten havn. På Sørenga i Oslo har DNT Oslo og omegn kontor i sjøkanten der det bl.a. leies ut SUP-brett og kajakker og der det også holdes kurs.
OF foreslår at en innenfor planområdet ser på muligheter for å sette opp kajakkstativer der folk kan låse fast kajakkene sine og at en også har en liten brygge der en tilrettelegger for kajakkutsett. Vår erfaring er at mange som bor sentrumsnært i dag, ofte i leiligheter, ikke har lagringskapasitet til kajakker. Flere har heller ikke bil for å frakte kajakk. Vi nevner i denne forbindelse at OF har etablert en ordning som heter «Rett ut – kajakklagring» .  Vi har i dag lange ventelister i sentrumsnære områder rundt Oslofjorden, noe som viser et behov.

Planprogrammet kap. 4.6, mobilitet. Det fremgår at Horten havnevesen har gjennomført en mulighetsstudie med tanke på etablering av et tredje ferjeleie og flytting av biloppstillingsplass vekk i fra sjøen. OF støtter en slik tanke som kan bidra til å åpne og tilrettelegge sjøfronten i større grad med grøntstruktur. Vi spiller i denne sammenheng inn at en også kan vurdere muligheter og økonomi ift å legge et lokk over biloppstillingsplass ved ferjeleiet med grøntareal/parkanlegg oppå og med en åpen luftig front (fra biloppstillingsplass) imot sjøen.