OF støtter større hummerfredningsområder

OF støtter hummerfredning og anbefaler Frogn kommune om å gå videre med alternativene som dekker Drøbakssundet med Askholmene eller hele kommunens sjøområde.

Dato for uttalelsen: 15. november 2019

Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til høring om aktuelle hummerfredningsområde i Drøbaksundet.

Det er lagt frem 8 forslag til hummerfredningsområder i kommunens sjøområder. Ut ifra positive erfaringer med hummerfredningsområder i Færder nasjonalpark og ut ifra et føre var prinsipp anbefaler OF at en går videre med de mest omfangsrike hummerfredningsalternativene, dvs enten:
G) Drøbakssundet med Askholmene eller
H) Hele kommunens sjøområde.

 

Erfaringer fra fredningsområdene i Færder nasjonalpark er at de i løpet av kort tid bidrar til spredning utover verneområdets grenser og at hummerne bl.a. får vokse opp og blir større.

Etter noen år bør tiltakets virkning utredes bl.a. med tanke på midlertidig eller permanent fredning.

De markerte områdene er de OF mener kommunen bør gå videre med.
De markerte områdene er de OF mener kommunen bør gå videre med.

Fredningsområder for hummer

  • – Gir større hummer. Store hummer gyter mer enn mindre.
  • – Erfaringene fra områder med fredningsområder er bestanden øker betydelig.
   – Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp.
  • – Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
   – Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
  • – Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
  • – Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Kilde: Havforskningsinstituttet

Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til høring om aktuelle hummerfredningsområde i Drøbaksundet.

Det er lagt frem 8 forslag til hummerfredningsområder i kommunens sjøområder.
Ut ifra positive erfaringer med hummerfredningsområder i Færder nasjonalpark og ut ifra et føre var prinsipp anbefaler OF at en går videre med de mest omfangsrike hummerfredningsalternativene, dvs enten:
G) Drøbakssundet med Askholmene eller
H) Hele kommunens sjøområde.

Erfaringer fra fredningsområdene i Færder nasjonalpark er at de i løpet av kort tid bidrar til spredning utover verneområdets grenser og at hummerne bl.a. får vokse opp og blir større.

Etter noen år bør tiltakets virkning utredes bl.a. med tanke på midlertidig eller permanent fredning.

I øyeblikket har vi ikke muligheter for å stille i en referansegruppe, men ser vi at vi framover har tid og ressurser til dette vil vi gi kommunen en tilbakemelding.

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Espen Søilen
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Kopi:
OFs rådsmedlemmer
Akershus fylkeskommune