Sammenhengende kyststi med gode traséer, flere kystledhytter, flere tilrettelagte områder for telting og en streng praksis med tanke på dispensasjoner for bygging i strandsonen er noen av punktene OF vektlegger

Innspill til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Asker 2021-2033

Vi viser til ønske om innspill til førsteutkastet av Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Asker 2021-2033. Oslofjordens Friluftsråd (OF) mener dette generelt sett er en god plan som ivaretar friluftslivet. Vi har lest gjennom forslaget og har noen kommentarer:

Sjøstrand, er en av mange populær badestrender i Asker. Med en kystlinje som strekker seg fra Lier til Bærum, er nærfriluftslivet i Asker i stor grad knyttet til kysten.

Status, trender og utfordringer. Friluftsliv – naturen som kilde til helse og livskvalitet

Under dette kapittelet står det at det er mangler på turstinettet «langs deler av kyststien. Ca. 20 % av kyststien mangler en god trasé». Dette er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel. OF kan bekrefte at mange traseer der kyststien går i dag kan bli bedre. Mange strekninger går for langt unna kysten og går på veinettet, men enda viktigere er det å nevne at andre strekninger langs Askers kyst rett og slett mangler forbindelse. Kyststien er et av de viktigste midlene vi har for å tilgjengeliggjøre strandsonen vår. OF jobber for at kyststien skal bli en gjennomgående ferdselsåre langs kysten i hele Oslofjorden. OF vil påpeke at det finnes mange «missing-links» på kyststien i nye Asker. Flere av disse er synliggjort i rapporten som OF laget over kyststien i Hurum fra 2016. OF har tidligere jobbet tett med tidligere Røyken kommune med flere alternative traseer særlig på Drammensfjordsiden. Her var det også samarbeide med Lier kommune for å koble kommunene sammen. OF foreslår at det lages en ny rapport for hele nye Asker for å kartlegge hele kyststrekningen, spesielt «gamle» Asker og Røyken. Her vil både eksisterende sti kartlegges og vurderes for oppgradering og skilting samtidig som nye traseer vil foreslås. I flere sammenhenger har det blitt nevnt at det å få en kyststi i hele den nye kommunen vil virke samlende for alle som bor her. OF har opp gjennom årene fått mange henvendelser fra Askerboere om at kyststien har mangler og at det mangler forbindelser. OF skal være den første til å si at det er et ambisiøst mål på grunn av alle strandtomtene av både boliger og hytter samt industri og næring langs kysten. Allikevel vil vi hevde at det å ha grunnleggende kunnskap om både utfordringer og muligheter er første skritt for å kunne nå målet. At Asker kommune prioriterer arbeidet med sammenhengende kyststi slik «Tabell 7: Anleggsprioriteringer som bør vurderes i perioden 2021–2033» under kap.6 viser synes OF er veldig bra. Dette kan også komme tydeligere frem i teksten under kapittelet kommentert over (kap.4. Friluftsliv), for eksempel i den uthevede boksen om eksempler på turstinett under arbeid.

 

Oslofjorden ro- og padleled er et viktig arbeid for mykee trafikanter til sjøs. OF setter stor pris på at Asker kommune aktivt er med i dette prosjektet og ser verdien av å øke tilrettelegging tilpasset padlere.

 

Det er flott at Kartlegging og Verdsetting av Friluftsområder er nevnt i planen og at dette ønskes gjennomført for at hele nye Asker. OF har vært koordinator i Akershus for dette prosjektet og har god erfaring med at dette temakartlaget har stor betydning for ivaretakelse, forvaltning og utvikling av friluftsområdene. Det påfølgende prosjektet fra Miljødirektoratet om Friluftslivets Ferdselsårer er nevnt i utkastet, men det kan komme tydeligere frem hvordan Asker kommune ønsker å jobbe med dette fremover.

Fra sørspissen av Nordre Langåra i Asker
Fra sørspissen av Nordre Langåra i Asker. Padling er en populær friluftsaktivitet

Det er bra at «Rundløyper i lokalmiljøene» er et satsningsområde. Mange i Asker bor i nærheten av kysten og rundløyper som kobles på kyststi evt er i sin helhet kyststi er erfaringsvis meget attraktivt. Konglungen kan nevnes i denne sammenheng. Her er det fine muligheter til å gå en rundtur, men der det også er potensiale for enda bedre runder og få kyststien ned langs kysten. Nevner spesielt stien fra Spirabukta som ender i et gjerde i nordøst og burde gått langs kysten helt til det statlig sikra friluftsområdet Kuodden og deretter videre til Merraneset.

 

Det er flott at Asker kommune ønsker å samle lag- og foreninger for å få en felles plattform for friluftslivet. Allikevel vil vi fraråde bruken av ordet friluftsråd da Asker kommune allerede er medlem hos både Oslofjordens Friluftsråd og Oslo og Omlands Friluftsråd. Vi mener det vil skape forvirring å bruke dette ordet. Forum eller nettverk kan være ord som er bedre å bruke for en slik felles plattform.

Utmarkstelting var allerede før korona mer populært enn på lenge. Fra Sandbukta sør på Hurumlandet.

 

Hva skal kommunen prioritere?

Økt satsing på friluftsliv: OF mener det er positivt at Asker kommune prioriterer arbeid med kyststi og padleled samt ønsker å jobbe for et bredere tilbud av overnattings- og dagsturhytter langs kysten og kyststiene. OF ønsker å være med på å etablere flere kystledhytter i Asker. Det bør også legges mer til rette for telting. Det er alt for få muligheter til å telte langs Oslofjorden. De plassene som det i dag er mulig å telte på langs kysten bør også skiltes bedre.

 

Innsatsområde 6.1. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen

OF benytter oss av muligheten til å understreke viktigheten av å implementere Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Følgende punkter i planen utheves:
T 37 Vurdere å etablere en ordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden for å klargjøre grensene mellom innmark og utmark og fjerne ulovlige inngrep og stengsler som hindrer allmennhetens lovlige ferdsel og opphold i strandsonen Klima- og miljødepartementet.

 

T 38 Videreføre ordningen statlig sikring av friluftslivsområder der attraktive områder i strandsonen nær store befolkningskonsentrasjoner er høyt prioritert Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet.

 

T 40 Følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen kommunene.

 

T 41 Etablere et kystsonenettverk der kommuner, fylkeskommuner og statsforvalter bidrar til bedre kompetanse om forvaltning av arealer i strandsonen og i sjøområdene Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet ansvarlig for etablering, fylkeskommuner, kommuner og statsforvalter ansvarlig for drift.54.

Der kyststien er etablert med gode traséer blir den mye brukt. Ca. 20 % av kyststien har ikke en god nok trasé.

Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv

T 43 Stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med å etablere sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra og mellom friluftslivsområder.

T 44 Stimulere kommunene til å prioritere tilrettelegging, drift og vedlikehold av friluftslivsområdene.

T 54 Stimulere kommunene til å utvikle gode løsninger for gange, sykling og kollektivtransport til friluftslivsområder.

T 56 Informere befolkningen om allemannsretten, herunder rettigheter og plikter ved friluftsliv i strandsonen
Her inngår kunnskapsinnhenting – Kartlegge friluftslivsbruken av områder på og ved Oslofjorden. Herunder hva som fremmer og hemmer bruken av områdene blant ulike grupper i befolkningen, og konflikter mellom ulike brukergruppene på og ved fjorden

T 59 Sikre en streng praktisering av plan- og bygningsloven § 1-8 med byggeforbud i strandsonen i tråd med de statlige planretningslinjene (SPR) for strandsonen, som for Oslofjordregionen blant annet innebærer at utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen bør skje gjennom kommunale arealplaner og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner kommunene.

T 62 Styrke arbeidet med veiledning og informasjon til brukere og kommunene gjennom et naturinformasjonssenter for Oslofjorden Miljødirektoratet..

T 63 Etablere et Oslofjordråd som skal følge opp den helhetlige forvaltningen av Oslofjorden. Rådet skal ledes av Klima og miljøministeren og bestå av berørte ordførere og fylkesordførere Klima- og miljødepartementet Kunnskapsinnhenting K 19 Bidra til å utvikle et brukervennlig arealregnskapsverktøy med tilgjengelig arealstatistikk for bruk i kommunene som viser arealer avsatt til ulike formål, nedbygging og omdisponering av areal, samt utvikling av arealbruken og tilgjengelig areal over tid Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

OF takker for muligheten til å spille inn våre kommentarer til planen og ønsker lykke til videre!