Strandsonejuss kan være komplisert. Kommunene trenger bistand!

Strandsonesaker er ofte kompliserte, og mange saker kan gå over lang tid. Kommunen kan derfor bli nødt til å binde opp store ressurser til oppfølging.  Vår erfaring er at spesielt mindre kommuner, blant annet kommuner med mange fritidsboliger, sliter med å holde tritt overfor ofte ressurssterke utbyggere og eiere av fritidseiendommer i strandsonen.  OF mener derfor at en gjeninnføring av ordningen der kommuner kan søke om bistand er svært viktig. Punktet støttes i Miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden.

Noen eksempler på at strandsonen engasjerer i media:

(Klikk på bildene for artikkel)

Juridisk bistand i strandsonesaker

Ordningen ble igangsatt som en del av Strandsoneprosjektet i 2000-2001 av det daværende Direktoratet for naturforvaltning. I perioden fram til 2014 kunne kommuner søke om juridisk bistand i strandsonesaker. Advokathjelpen kunne benyttes i saker knyttet til friluftsloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven i strandsonen.

Les også disse artikler vi har laget: