På oppdrag fra Asker kommune har OF gjennom våren, sommeren og høsten 2021 kartlagt bestandene av stillehavsøsters på utvalgte strandområder langs kysten av kommunen.

 

Dag-Roal Wisløff leter etter stillehavsøsters

I november var kartleggingen ferdig og rapport levert oppdragsgiver. Da var 20 badestrender og 7 øyer kartlagt, fra Holmsbu rundt Hurumlandet til Nesøya. Bare kartleggingen rundt øyene utgjorde over 10 km tilbakelagt distanse i vannet.

Stillehavsøsters er en fremmed art i Norge, bragt til landet gjennom import av stillehavsøstersyngel for oppdrett siden 1979. Skjellene er harde, store og med skarpe kanter. Arten kan fortrenge stedegne arter som blåskjell og arter som beiter på disse, endre økosystemer som bløtbunnsområder, og utgjør stor risiko for kuttskader under bading. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har siden 2018 jobbet for å redusere mengdene stillehavsøsters i områder med viktige naturverdier, og utvalgte bade- og friluftsområder.

Resultatene viser at det stillehavsøstersen er etablert langs hele kysten, men i svært varierende grad. Eksponeringsgrad, saltholdighet og bunnforhold ser ut til å påvirke mengdene stillehavsøsters. På generell basis vil sannsynligheten for større mengder stillehavsøsters være større i beskyttede områder med mange faste elementer, som for eksempel stein, sammenliknet med kraftig vind- og bølgepåvirkede områder der vannet er brakt, og bunnen uten særlig harde elementer. Unntak finnes, blant annet på sørsiden av Hurumlandet på strendene rundt Tofte. Her skal man se opp for stillehavsøsters når man bader, ofte skult under tang eller overgrodd av rur.

å utkikk etter stillehavsøsters ved Hvalskjæret.

Forekomstene av stillehavsøsters er betydelig større på strendene i Vestfjorden og Indre Oslofjord, enn langs Hurumlandet. Bestonstranda, Fritznerstranda, Spirebukta, Hvalstrand bad, Hvamodden, Skaueren nordvest og Langårsundet er alle populære badeplasser der det er relativt mye stillehavsøsters. Av denne grunn har Asker kommune samarbeidet med lokale lag og foreninger for å redusere mengdene stillehavsøsters på flere av disse strendene. Arbeidet har vært ledet av OF, i samarbeid med kommunen, etter en dugnadsbasert modell. Det har også vært plassert ut såkalte oppsamlingspunkt for stillehavsøsters, der badende kan fjerne stillehavsøsters fra strandområdene, og legge skjellene i kurver som tømmes av kommunen. Det er viktig at man ikke plukker flatøsters, blåskjell eller andre levende organismer. Stillehavsøstersen er en ressurs som forsøkes utnyttet, og da må heller ikke søppel eller stein legges i kurvene.

 

Rapportene fra kartleggingen i Asker kommune