Kyststi og friområde på Bygdøy

Klima- og miljødepartementet (KLD) initierte i 2014 prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. OF bistår flere kommuner med gjennomføringen av prosjektet.

 

Bakgrunn for prosjektet

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Dette gir kommunene bedre forutsetning for å treffe gode beslutninger i saker som berører friluftslivsverdier. Målet er at alle kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Prosjektet følger en fastlagt metodikk utviklet av Miljødirektoratet. For mer informasjon om prosjektet se nettsidene Miljøkommune.no eller veileder M98-2013.

Arbeidsgruppemøte i Råde
Arbeidsgruppemøte i Råde

OFs rolle.

OF er engasjert som prosjektkoordinator av fylkeskommunene i Østfold og Akershus for å følge opp prosjektet og kommunene som deltar. Oppdraget er å veilede kommunene i metodikken, hjelpe til med utfordringer som å arrangere folkemøter, tilby nettverksmøter og koordinere arbeidet.
I Oslo kommune deler OF rollen som prosjektleder med en representant fra Oslo og Omland Friluftsråd. Her er hovedoppgaven å lede møtene i de bydelsvise arbeidsgruppene. I første omgang er det bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand som gjennomfører prosjektet med prosjektleder fra OF.
OF vil også følge med på kartleggingen som gjøres i medlemskommunene, og gi innspill når resultatet legges ut for kvalitetssikring.

 

Status og resultat

I Østfold har 16 av 18 kommuner sluttet opp om prosjektet. Fem kommuner har ferdigstilt arbeidet, inkludert OFs medlemskommuner Fredrikstad og Råde. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2018, og alle tilsluttede kommuner forventes å ferdigstille arbeidet i løpet av prosjektperioden.
I Akershus er samtlige kommuner med i prosjektet. Fem kommuner er ferdigstilte, deriblant Vestby og Bærum. OF-s medlemskommuner Asker, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås forventes å gjennomføre i løpet av prosjektperioden 2018.
I Oslo kommune forventes prosjektet ferdigstilt ved utløpet av 2018.
Når kommunene har fullført prosjektet skal de kartlagte friluftslivsområdene lastes opp i «Naturbase», Miljødirektoratets kart- og database. Se resultatet av kartleggingen her: kart.naturbase.no

Mer om temaet