Sentralisering og fortetting legger stort press på grøntarealer i kommunene. Hvis ikke områdene kartlegges, står viktige friluftsområder i fare for å bli bygget ned. OF har vært engasjert som prosjektkoordinator.

Artikkel fortsetter under bildet

LYSAKERELVA: Er verdsatt som et som svært viktig friluftslivsområde. Langs elva er det turveier på begge sider og elvedalen utgjør en viktig grøntkorridor for både gående og syklende. I kartet til venstre ser man området med grønn farge. Ved framtidig planlagt arealbruk vil kommunen være oppmerksom på områdene, inkludert stier og smett som fører til turveisystemet. Bildet viser utsikten sørover fra Fåbro.

LYSAKERELVA: Er verdsatt som et som svært viktig friluftslivsområde. Langs elva er det turveier på begge sider og elvedalen utgjør en viktig grøntkorridor for både gående og syklende. Bildet viser utsikten sørover fra Fåbro. Området ses på kartet lenger ned på siden.

Kartlegging og verdsetting

Det skal være under 500 meter til nærmeste friluftsområde. Avstand og tilgang til friluftslivsområder har direkte effekt på bruk.

- Stortingsmelding 18 (2015-2016)

I 2014 initierte Klima- og Miljødepartementet prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». Ambisjonen er at norske kommuner skal få oversikt over hva de har, slik at de kan utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

 

Nordmenn er aktive friluftslivsutøvere, men hvor ofte vi driver med friluftsliv, hva vi gjør og hvor vi gjør det, endrer seg hele tiden. Noen liker å gå tur i områder hvor man møter mange andre og har høye krav til tilrettelegging, mens andre går på tur for å oppleve stillhet eller uberørt natur. Derfor er det viktig å ivareta områder med ulike kvaliteter.

 

– Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive et variert friluftsliv i nærheten av der de bor. Det er vanskelig for kommunene å nå dette målet uten å vite hvilke områder som brukes til friluftsliv i dag, sier Gunnhild Laxaa, rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd.

PÅ TUR LANGS AKERSELVA, Oslo. Prosjektleder Gunnhild Laxaa på tur med Tutta langs Akerselva, et av mange registrerte områder. Mange små områder, langt mindre kjente enn denne elvestrekningen, er kartlagt og verdsatt. Kunnskapen om bruken til lek og friluftsliv er basert på lokal kompetanse. Foto: Pål Kvalnes.
PÅ TUR LANGS AKERSELVA, Oslo. Prosjektleder Gunnhild Laxaa på tur med Tutta langs Akerselva, et av mange registrerte områder. Mange små områder, langt mindre kjente enn denne elvestrekningen, er kartlagt og verdsatt. Kunnskapen om bruken til lek og friluftsliv er basert på lokal kompetanse. Foto: Pål Kvalnes.
ET VIKTIG PROSJEKT nærmer seg slutten; OF har vært involvert i arbeidet med Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, et prosjekt som har pågått siden 2015. Resultatet er et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag om friluftsliv, og et verktøy for kommunene i planleggingen av fremtidig arealbruk. Her fra møte i bydel Ullern.
ET VIKTIG PROSJEKT nærmer seg slutten; OF har vært involvert i arbeidet med Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, et prosjekt som har pågått siden 2015. Resultatet er et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag om friluftsliv, og et verktøy for kommunene i planleggingen av fremtidig arealbruk. Her fra møte i bydel Ullern.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive et variert friluftsliv i nærheten av der de bor. Det er vanskelig for kommunene å nå dette målet uten å vite hvilke områder som brukes til friluftsliv i dag

Avhengig av frivillige
Laxaa har vært med på gjennomføringen av prosjektet i Oslo kommune, hvor bruk av frivillige var avgjørende for et godt resultat.

– De aller fleste har hørt om Huk, Frognerseteren og Ekebergsletta, men for også å få med områder som er viktige lokalt i bydelen trengte vi hjelp fra dem som kjenner områdene best, sier hun.

Kartleggingen har derfor blitt gjennomført i lokale arbeidsgrupper bestående av frivillige med god lokalkunnskap og hjerte for friluftsliv. Gruppene har gått systematisk til verks,
og registrert både store og små områder.
– Gjennom prosjektet er kunnskapen om nærområdene deres registrert og gjort tilgjengelig for alle, forteller Laxaa.
Nå håper hun at denne kunnskapen blir tatt i bruk.

 

Et viktig verktøy
Resultatet av prosjektet er et temakart som legges ut på Miljødirektoratets kartdatabase, naturbase.no. Hvis man trykker på et av områdene i kartet vil man få opp en oversikt over hva området brukes til og om det har noen spesielle kvaliteter.

– Med noen få tastetrykk kan kommunen, utbyggere eller andre finne informasjon om at det lille skogholtet brukes av naboungene til lek og gjemsel, eller at det grønne draget mellom blokkene er en viktig snarvei til jobb og skole, sier Laxaa.

Denne informasjonen er ikke lett tilgjengelig i dag. Uten kartlegging står dermed områder i fare for å bli utbygd.
Hvis kartleggingen blir tatt aktivt i bruk kan den være et viktig verktøy for å forhindre nedbygging av viktige friluftslivsområder, og sikre en utvikling som ivaretar friluftsinteresser.

– Derfor er det viktig at kommuner som ikke har fullført prosjektet kommer i mål så fort som mulig, sier Laxaa.
Det kan Oslofjordens Friluftsråd være med på å bidra til.

 

Ulike roller
OF har nemlig også vært involvert i prosjektet på andre måter enn i Oslo. I både Østfold og Akershus har rådgivere fra friluftsrådet vært engasjert som prosjektkoordinator.
– Vår rolle har vært å bistå kommunene med alt fra informasjon, gjennomføring av folkemøter, tips til hvordan man kommer i gang, kvalitetssikring av resultatet og gjennomføring av høringer, forteller Laxaa.

Mange av kommunene har fullført prosjektet og de har allerede begynt å ta i bruk informasjonen som har kommet frem.

Kartlegging og verdsetting

• Sjekk hvordan det står til med din kommune på www.naturbase.no

• I Oslo har over 1400 friluftslivsområder
blitt registrert.

• En vid definisjon av friluftsliv er benyttet: Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. I prosjektet er også snarveier og lekeområder inkludert.

I kartet ser man området med grønn farge. Ved framtidig planlagt arealbruk vil kommunen være oppmerksom på områdene, inkludert stier og smett som fører til turveisystemet.

I kartet ser man området med grønn farge. Ved framtidig planlagt arealbruk vil kommunen være oppmerksom på områdene, inkludert stier og smett som fører til turveisystemet.