Det er positivt at kommunen, som første i Vestfold, har kartlagt og verdsatt friluftsområder, men ser at viktige områder som Løvøya og Steinbrygga er utelatt. Det er også positivt at det er fokus på å bevare eksisterende stinett ved Campus Vestfold. OF støtter administrasjonen forslag om ikke å tillate utbygging i Hortensmarka, og OF mener folkehelseloven kan brukes for å hindre utbygging i Hortensmarka ved Knudsrød og ved Kongeveien. Vi presiserer viktigheten av ikke å tillate etablering av gressplener i strandsonen og at småbåthavner bør i så stor grad som mulig være tilgjengelige for alle. OF benytter anledningen til å spille inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Løvøysund i Horten er et viktig friluftsområde i kommunen.

Steinbrygga er en populær badeplass.

Dato for uttalelsen: 12. januar 2019

Kommuneplanens arealdel Horten. Kommentarer

Uttalelsene viser til rullering av kommuneplanens arealdel. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

 

Kartlegging og verdsetting av viktige naturområder og friluftslivsområder

OF vil berømme Horten kommunen for nylig å ha fullført arbeid knyttet til det å kartlegge og verdsette viktige friluftslivsområder i kommunen, et arbeid som nå er gjort tilgjengelig i Naturbase. Horten er den første kommunen i Vestfold som har publisert dette arbeidet i Naturbase. Vår oppfatning er at dette viktige kartleggingsarbeidet også bør omtales nærmere i kommuneplanen.

 

Hva er kartlegging og verdsetting 

OF har ikke vært involvert i arbeidet og ser at det er noen mangler, som det alltid vil være ved en første kartlegging, der viktige og mye brukte friluftsområder er utelatt bl.a. ved Løvøya og Steinbrygga. Hvis ønskelig kan vi spille dette inn i etterkant evt. supplere ved framtidig rullering.

Forslaget til ny arealplan

I planforslaget, som gjelder fram til 2031, er det ikke foreslått noen endringer i strandsonen. Den videre planleggingen av tidligere avsatte utviklingsområder bl.a. Indre Havneby fortsetter, og OF kommenterer her planer og utredninger som legges ut til høring.

Campus Vestfold og viktige rekreasjons- og naturvernområder ved Adalstjern og Fogdeskogen

Det er i forbindelse med framtidig utbygging i områdene Campus B2 og B5 viktig å søke å bevare eksisterende stinett, jfr forslag til § 2.6.3. Som det fremgår av konsekvensutredningen, er dette viktige rekreasjonsområder for lokalbefolkningen og samtidig en «inngangsport» til øvrige mye bruke rekreasjonsområder i Fogdeskogen og Adalstjern. Området er kartlagt som «svært viktig friluftslivsområde» i kommunens nylig gjennomførte kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder i Naturbase. Det blir i videre planarbeid viktig å bl.a. se på avbøtende tiltak for å bevare viktige stiforbindelser.

Det er ellers positivt at det det settes av en buffersone mot Adalstjern naturreservat og at salamanderdammen i området bevares.

Det er viktig å kartlegge områdene B2 og B5 for å se om det forekommer evt. forskriftseiker som har en spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven og i fall søke å bevare og fristille disse for videre utvikling.

Ny Oslofjordkryssing

I forbindelse med kap. 5.13, trafikk og vei er ny Oslofjordkryssing nevnt. Det fremgår i saksdokumentet at Statens vegvesen har anbefalt en videre utredning av alternativer med bro eller tunnel mellom Horten og Moss. Dette var en sak som engasjert OFs årsmøte i Horten i 2015, der bl.a. følgende vedtak ble fattet:

«En bru Horten-Moss (alternativ K3) vil være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene og i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier nei til videre utredning av dette konseptet.»

Som kjent er denne saken nå lagt i bero. I brev av 16. oktober 2018, dvs etter utarbeidelsen av høringsdokumentene fra Horten kommune, skrev som kjent Samferdselsdepartementet (SD) følgende:

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en (…)utredning for mulig fast forbindelse mellom Horten og Moss nå. Veidirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en (..)utredning».

 

Innspillsområder som ikke er med i administrasjonens innstilling:

Vi finner grunn til å kommentere noen av innspillsområde for utbygging fremmet av lokale grunneiere som administrasjonen ikke har valgt å ta inn i planen:

Hortensmarka (område O-3 ved Knudsrød og O-18 ved Kongeveien)

Det har kommet inn to private innspillsområder vedr. utbygging i Hortensmarka ved Knudsrød og ved Kongeveien. Totalt areal for de to områdene er 100 dekar. Utbygginger her, ville som det framgår av kommunens kartlegging av verdsetting av friluftslivsområder, berørt svært viktige rekreasjonsområder nær tunge befolkningskonsentrasjoner og brutt med kommunestyrets tidligere vedtatte markagrense. Markagrensen har som det fremgår i hovedsak har vært uendret siden 1991.

 

Ut i fra et rekreasjons- og folkehelseperspektiv ville en utbygging i områdene heve terskelen for at folk lokalt tar seg ut i Hortensmarka, jfr planbeskrivelsens kap. 5.5 om folkehelse som understreker viktigheten av nærheten til natur- og rekreasjonsområder. Vi mener derfor at bruk av folkehelseloven også er viktig for å hindre slike planer. OF og DNT Horten og omegn har i tidligere uttalelser til fylkeskommunens regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), som var til høring i 2012, vært tydelige på at utbygging i Hortensmarka må unngås.

 

Myndighetene har også de siste årene fokusert på viktigheten av å ta vare på lokale rekreasjonsområder. OF støtter derfor administrasjonens forslag om ikke å tillate utbygging i Hortensmarka, og er glad for at Hortens ordfører også har uttrykt støtte for dette i lokale media.

 

Område O-4 – Eikveien

Vi nevner at området også er et viktig vekstområde for orkideen fuglereir (jf Artsdatabanken), en av få kjente forekomster i kommunen.

 

Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer. Bl.a. gressplener og plattinger i strandsonen)

OF har ingen vesentlige kommentarer til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer. Vedr. § 2.1.1, tiltak mellom sjø og byggegrense mot sjø, heter det at kommunen kan gi dispensasjon fra pbl § 1-8 for mindre tiltak dersom disse ikke hindrer for allmennhetens bruk og/eller ferdsel. Her er tiltak som etablering av ny gressplen og bl.a. plattinger nevnt, noe som er bra. OF erfarer at etablering av gressplen og bl.a. plattinger ofte bidrar til at folk vegrer seg for å ferdes i strandsonen. Vi understreker samtidig at etablering av gressplen nede i strandkanten kan ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold, inkludert en rekke truete og sjeldne planter og insekter. Det har fra biologers synpunkt vært uttrykt bekymring over økt etablering av gressplen i strandsonen i kystkommuner som Færder, noe som bidrar til å utarme det biologiske mangfoldet i det som er et av landets mest artsrike områder (Oslofjorden).

 

Åpne småbåthavner

Vedr. forslag til § 2.8.2 understreker vi viktigheten av at småbåthavnene er åpne for allmenn ferdsel. Vi opplever i dag at småbåthavner i Oslofjordområdet i stadig større grad har stengsler som medfører at allmennheten ikke har tilgang. Vår erfaring er at bryggeanlegg kan være en viktig rekreasjonsarena. Vi nevner at i forbindelse med OFs planretningslinjer (retningslinjer vedtatt av OFs årsmøte og som er førende for våre høringsuttalelser) heter det i forbindelse med småbåthavner:

«OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk. Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalite

 

Akvakultur

Vedr. forslag til § 2.8.3, akvakultur, støtter OF opp om at det ikke bør tillates etablering av akvakultur for matfisk i kommunen. Dette har som kjent tidligere vært et tema etter privat initiativ. I OFs planretningslinjer heter det i forbindelse med skjell- og fiskeoppdrettsanlegg:

«Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at de kommer i konflikt med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, bading fra land, fritidsfiske fra land, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold og antall anlegg totalt i en kommune/region. OF ønsker ikke at det etableres oppdrettsanlegg for fisk i Oslofjorden.»

 

Viktige naturtyper og naturmangfold

OF benytter anledningen til å spille inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Som det fremgår i kap. 1 i planbeskrivelsen har kommunen store naturverdier med et rikt biologisk mangfold. I Artsdatabanken fremgår det at Horten kommune er blant de 17 mest artsrike kommunene i Norge med hele 3200 ulike arter registrert, blant annet en rekke rødlistede arter. Vi nevner i denne forbindelse at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som nylig har utarbeidet en slik kommunedelplan. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull.
Vi ønsker Horten kommune lykke til med det videre planarbeidet!

12.01.2019

Kommuneplanens arealdel Horten. Kommentarer

Vi viser til Deres brev vedr. rullering av kommuneplanens arealdel. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

Kartlegging og verdsetting av viktige naturområder og friluftslivsområder

OF vil berømme Horten kommunen for nylig å ha fullført arbeid knyttet til det å kartlegge og verdsette viktige friluftslivsområder i kommunen, et arbeid som nå er gjort tilgjengelig i Naturbase. Horten er den første kommunen i Vestfold som har publisert dette arbeidet i Naturbase. Vår oppfatning er at dette viktige kartleggingsarbeidet også bør omtales nærmere i kommuneplanen.

 

OF har ikke vært involvert i arbeidet og ser at det er noen mangler, som det alltid vil være ved en første kartlegging, der viktige og mye brukte friluftsområder er utelatt bl.a. ved Løvøya og Steinbrygga. Hvis ønskelig kan vi spille dette inn i etterkant evt. supplere ved framtidig rullering.

Forslaget til ny arealplan

I planforslaget, som gjelder fram til 2031, er det ikke foreslått noen endringer i strandsonen. Den videre planleggingen av tidligere avsatte utviklingsområder bl.a. Indre Havneby fortsetter, og OF kommenterer her planer og utredninger som legges ut til høring.

Campus Vestfold og viktige rekreasjons- og naturvernområder ved Adalstjern og Fogdeskogen

Det er i forbindelse med framtidig utbygging i områdene Campus B2 og B5 viktig å søke å bevare eksisterende stinett, jfr forslag til § 2.6.3. Som det fremgår av konsekvensutredningen, er dette viktige rekreasjonsområder for lokalbefolkningen og samtidig en «inngangsport» til øvrige mye bruke rekreasjonsområder i Fogdeskogen og Adalstjern. Området er kartlagt som «svært viktig friluftslivsområde» i kommunens nylig gjennomførte kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder i Naturbase. Det blir i videre planarbeid viktig å bl.a. se på avbøtende tiltak for å bevare viktige stiforbindelser.

 

Det er ellers positivt at det det settes av en buffersone mot Adalstjern naturreservat og at salamanderdammen i området bevares.

 

Det er viktig å kartlegge områdene B2 og B5 for å se om det forekommer evt. forskriftseiker som har en spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven og i fall søke å bevare og fristille disse for videre utvikling.

Ny Oslofjordkryssing

I forbindelse med kap. 5.13, trafikk og vei er ny Oslofjordkryssing nevnt. Det fremgår i saksdokumentet at Statens vegvesen har anbefalt en videre utredning av alternativer med bro eller tunnel mellom Horten og Moss. Dette var en sak som engasjert OFs årsmøte i Horten i 2015, der bl.a. følgende vedtak ble fattet:

«En bru Horten-Moss (alternativ K3) vil være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene og i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier nei til videre utredning av dette konseptet.«

Som kjent er denne saken nå lagt i bero. I brev av 16. oktober 2018, dvs etter utarbeidelsen av høringsdokumentene fra Horten kommune, skrev som kjent Samferdselsdepartementet (SD) følgende:

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en (…)utredning for mulig fast forbindelse mellom Horten og Moss nå. Veidirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en (..)utredning».

Innspillsområder som ikke er med i administrasjonens innstilling:

Vi finner grunn til å kommentere noen av innspillsområde for utbygging fremmet av lokale grunneiere som administrasjonen ikke har valgt å ta inn i planen:

Hortensmarka (område O-3 ved Knudsrød og O-18 ved Kongeveien)

Det har kommet inn to private innspillsområder vedr. utbygging i Hortensmarka ved Knudsrød og ved Kongeveien. Totalt areal for de to områdene er 100 dekar. Utbygginger her, ville som det framgår av kommunens kartlegging av verdsetting av friluftslivsområder, berørt svært viktige rekreasjonsområder nær tunge befolkningskonsentrasjoner og brutt med kommunestyrets tidligere vedtatte markagrense. Markagrensen har som det fremgår i hovedsak har vært uendret siden 1991.

 

Ut i fra et rekreasjons- og folkehelseperspektiv ville en utbygging i områdene heve terskelen for at folk lokalt tar seg ut i Hortensmarka, jfr planbeskrivelsens kap. 5.5 om folkehelse som understreker viktigheten av nærheten til natur- og rekreasjonsområder. Vi mener derfor at bruk av folkehelseloven også er viktig for å hindre slike planer. OF og DNT Horten og omegn har i tidligere uttalelser til fylkeskommunens regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), som var til høring i 2012, vært tydelige på at utbygging i Hortensmarka må unngås.

 

Myndighetene har også de siste årene fokusert på viktigheten av å ta vare på lokale rekreasjonsområder. OF støtter derfor administrasjonens forslag om ikke å tillate utbygging i Hortensmarka, og er glad for at Hortens ordfører også har uttrykt støtte for dette i lokale media.

 

Område O-4 – Eikveien

Vi nevner at området også er et viktig vekstområde for orkideen fuglereir (jf Artsdatabanken), en av få kjente forekomster i kommunen.

 

 

Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer

OF har ingen vesentlige kommentarer til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer. Vedr. § 2.1.1, tiltak mellom sjø og byggegrense mot sjø, heter det at kommunen kan gi dispensasjon fra pbl § 1-8 for mindre tiltak dersom disse ikke hindrer for allmennhetens bruk og/eller ferdsel. Her er tiltak som etablering av ny gressplen og bl.a. plattinger nevnt, noe som er bra. OF erfarer at etablering av gressplen og bl.a. plattinger ofte bidrar til at folk vegrer seg for å ferdes i strandsonen. Vi understreker samtidig at etablering av gressplen nede i strandkanten kan ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold, inkludert en rekke truete og sjeldne planter og insekter. Det har fra biologers synpunkt vært uttrykt bekymring over økt etablering av gressplen i strandsonen i kystkommuner som Færder, noe som bidrar til å utarme det biologiske mangfoldet i det som er et av landets mest artsrike områder (Oslofjorden).

Vedr. forslag til § 2.8.2 understreker vi viktigheten av at småbåthavnene er åpne for allmenn ferdsel. Vi opplever i dag at småbåthavner i Oslofjordområdet i stadig større grad har stengsler som medfører at allmennheten ikke har tilgang. Vår erfaring er at bryggeanlegg kan være en viktig rekreasjonsarena. Vi nevner at i forbindelse med OFs planretningslinjer (retningslinjer vedtatt av OFs årsmøte og som er førende for våre høringsuttalelser) heter det i forbindelse med småbåthavner:

«OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk.
Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet»

Vedr. forslag til § 2.8.3, akvakultur, støtter OF opp om at det ikke bør tillates etablering av akvakultur for matfisk i kommunen. Dette har som kjent tidligere vært et tema etter privat initiativ. I OFs planretningslinjer heter det i forbindelse med skjell- og fiskeoppdrettsanlegg:

«Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at de kommer i konflikt med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, bading fra land, fritidsfiske fra land, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold og antall anlegg totalt i en kommune/region. OF ønsker ikke at det etableres oppdrettsanlegg for fisk i Oslofjorden.»

Annet:

Viktige naturtyper og naturmangfold
OF benytter anledningen til å spille inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Som det fremgår i kap. 1 i planbeskrivelsen har kommunen store naturverdier med et rikt biologisk mangfold. I Artsdatabanken fremgår det at Horten kommune er blant de 17 mest artsrike kommunene i Norge med hele 3200 ulike arter registrert, blant annet en rekke rødlistede arter. Vi nevner i denne forbindelse at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som nylig har utarbeidet en slik kommunedelplan. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull.
Vi ønsker Horten kommune lykke til med det videre planarbeidet!

 

Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Godkjent og sendt elektronisk

Kopi:
OF`s rådsmedlemmer i Horten
Fylkesmannen Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark fylkeskommune
FNF Vestfold