Kommentarer til kommuneplan, Råde

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Øk fokuset på ulovlige stengsler i strandsonen, bra med kartlegging av uønskede arter og handlingsplan mot marin forsøpling.

Råde kommune har mange kilometer med kyststi. Her stien forbi Ellingstranda.
Råde kommune har mange kilometer med kyststi. Her stien forbi Ellingstranda.

Dato for uttalelsen: 27.03.2019

Kommuneplan 2020-2037, samfunnsdelen. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev av 10.02.2020 vedr. forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2037 der FNS bærekraftsmål også er implementert. OF har valgt å fokusere på aktuelle fagområder knyttet til OFs virke i forslaget og har kommentert disse.

Tekst i kursiv er hentet fra høringsdokumentet.

 

ATTRAKTIVE RÅDE

Hovedmål: Råde har en bærekraftig tettstedsutvikling som legger vekt på lokale muligheter og mangfold

 

Slik vil vi ha det: Råde er en attraktiv bo- og besøkskommune

Slik gjør vi det:

 1. Legger til rette for opplevelsesbasert næring med fokus på lokal mat og drikke, kulturliv og friluftsliv som fremhever Råde sine kvaliteter.
 2. Bidrar til utvikling av et transportsystem som er lett tilgjengelig, trygt, forutsigbart og miljøvennlig.

 

Slik vil vi ha det: Råde har levende sentra som inviterer til aktivitet med tilbud for alle.

Slik gjør vi det:

 1. Etablerer, opprettholder og utvikler attraktive møteplasser som fremmer fysisk og sosial aktivitet med deltakelse på tvers av generasjoner og kulturer.
 2. Bruker kulturminner og kulturmiljøer som en ressurs for verdiskapning og bærekraftig utvikling av kommunen.
 3. Tilrettelegger for et inkluderende mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter.
 4. Bidrar til en enkel og trygg ferdsel for alle til sentrum.

 

Kommentarer til ATTRAKTIVE RÅDE

Vi understreker viktigheten av god helse (jf FNs bærekraftmål 3) som bidrar til og fremmer livskvalitet for alle uansett alder. En strategi for å få til dette er å samarbeide med ulike aktører å utvikle og samordne aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet. Her nevner vi at OF har mye å bidra med både med tanke på våre tverrfaglige uteundervisningsopplegg i og ved Oslofjorden der vi når mer enn 15000 barn og unge i året. Vi nevner også at vi tidligere, i samarbeid med kommuner, har arrangert turer for bl.a. lunge- og hjertesyke.

 

Som nevnt over har OF gjennom våre kurs og klasseveiledninger en stor uteaktivitet i og ved Oslofjorden. Vi opplever at våre fagrelaterte aktiviteter ute fremmer barns nysgjerrighet i langt større grad enn når de sitte på skolebenken. Vi har også egne undervisningsopplegg om livet i fjæra og marin forsøpling som i stor grad engasjerer de yngre og utløser forskertrang og kreativitet, jf FNs bærekraftsmål 4 og 12.

 

 

LEVE HELE LIVET I RÅDE

Hovedmål: I Råde har alle like muligheter gjennom samhandling, likeverd og fellesskap.

Slik vil vi ha det: Råde er et raust og helsefremmende lokalsamfunn for alle.

 

Slik gjør vi det:

 1. Styrker samskapning og samhandling mellom kommunen og innbyggere, næringsliv, frivillig sektor samt andre offentlige myndigheter.
 2. Fremmer aktivitet, frivillighet og deltakelse ved å engasjere lokalsamfunnet.
 3. Sikrer grøntområder, friluftsområder og infrastruktur som er tilgjengelig for alle.

 

Slik vil vi ha det: I Råde har alle et godt oppvekstmiljø

Slik gjør vi det:

 1. Fremmer fellesskap, livskvalitet, psykisk og fysisk helse.
 2. Legger til rette for uorganisert og organisert fritidsaktiviteter for alle barn og unge

 

 

GRØNNE RÅDE

Hovedmål: I Råde har vi fokus på miljøet gjennom en balanse mellom tilrettelegging, utvikling og vern av våre ressurser.

 

Slik vil vi ha det: I Råde har vi en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser og arealer.

Slik gjør vi det:

 1. Sikrer og ivaretar naturmangfoldet.
 2. Beskytter og knytter sammen store, sammenhengende naturområder og tilrettelegger for friluftsliv.
 3. Bekjemper fremmede, invaderende arter.
 4. Holder naturen fri for forurensning og forsøpling.
 5. Ivaretar kystlandskapet for friluftsliv og opplevelse.

 

Kommentarer til LEVE HELE LIVET I RÅDE og GRØNNE RÅDE:

OF støtter opp om viktigheten av å ta vare på kommunens rike og varierte biologiske mangfold som inkluderer bl.a. prioriterte arter, verneverdige naturtyper og verneområder.

Vi nevner i denne sammenheng at Fredrikstad kommune er en foregangskommune med tanke på å ha laget en egen kommunedelplan på biologisk mangfold, noe vi også anser er et aktuelt tema for Råde kommune.

 

Bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på land og stanse og reversere tap av biologisk mangfold er viktig. Dette og tema som bl.a. vannkvalitet er tatt opp i Klima og miljødepartementets «Helhetlig plan for Oslofjorden» som nylig har vært ute til høring. OF har underveis vært en aktiv bidragsyter i Miljødirektoratets arbeid.

 

OF understreker og støtter viktigheten av å bevare sammenhengende grøntområder og gjennomgående turveinett som tilrettelegges for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.

 

OF vil i denne sammenheng rose kommunens tidligere arbeider for å etablere kyststi, kartlegge sjikanøse stengsler i strandsonen samt kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder.

 

 

Oppsummert:

OF slutter seg til og støtter opp om kommunens forslag til samfunnsdelen i kommuneplan 2020-2037.

 

 

 

Sendt:

Råde kommune

Kopi:

Østfold Fylkeskommune

Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd.

OF`s rådsmedlemmer i Råde

FNF Østfold