Fredrikstad kommune har hatt kommuneplanens arealdel for 2023–2035 ute på høring. OF har kommentert planen og vektlegger strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling. 

Fredrikstad har lang strandlinje. Her fra friområdet Foten i Helleskilen.
Fredrikstad har lang strandlinje. Her fra friområdet Foten i Helleskilen.

Kommuneplanens arealdel, planprogram 2023-2035. Kommentarer

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2023-2035 som har vært ute på høring.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet gjør rede for planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, hvem som blir berørt, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger.

 

Dato for uttalelsen: 20.12.2021 

OF ha følgende kommentarer til planutkastet:

 

Føringer for planarbeidet (Kap. 6.)

Basert på de nasjonale føringene mener OF at de prioriterte temaene som Statsforvalteren ber kommunen om følge opp i sin arealplanlegging nøye bør hensyntas.

Blant temaene mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er spesielt viktige.

 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er resultat av fire års arbeid.  Det er utført et imponerende arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting og planarbeid der mange har vært involvert bl.a. kommunene rundt Oslofjorden og OF.

OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden fremover implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bedre Oslofjordens miljøtilstand og fjordens friluftsmuligheter. Oslofjordkommunene må stå sammen i et krafttak i årene framover.

 

Blant viktige innsatsområder i planen er:

  • Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse
  • Redusere arealavrenning fra jordbruket
  • Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
  • Restaurering av naturverdier
  • Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen
  • Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv
  • Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper
  • Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden

I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene.

 

Temaer som skal drøftes og utredes i planperioden  (Kap. 7)

 

Snødeponering

Vi understreker og støtter kommunens plan om at strategisk deponering av snø. Innholdet i snø fra trafikkerte veier inneholder både mikroplast og giftstoffer, og viktigheten av strategisk avsatte plasser for deponi fremfor dumping i fjorden må hensynstas.

 

Behandling av innspill til ny plan (Kap. 8)

Hensynssoner

Vi anbefaler utstrakt bruk av hensynssoner i plankartet. Kommunen kan etablere hensynssoner med tilhørende bestemmelser til randsonen til bl.a. nasjonalparker, verneområder og andre landskapsvernområder. Det bør også vurderes i forbindelse med utvalgte naturtyper.  Kommunen bør vurdere en slik hensynssone i samråd med forvaltningsmyndigheten for verneområdet.

 

Arealnøytralitet

Landbruks-, natur- og friluftsområder er en viktig ressurs, og transformasjon av allerede bebygde områder skal alltid vurderes før det vurderes omdisponering av LNF-områder.

Arealnøytralitet er et viktig begrep som har dukket opp de siste to årene. Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold viser den norske rødlista. En arealendring kan være å anlegge industritomt i/ved en våtmark og å plante industriskog der det tidligere har vært gammelskog. I praksis er slik omdisponering av areal forbruk av naturareal. Det viktigste tiltaket for å stanse tapet av biologisk mangfold er å få kontroll med dette forbruket. Å fortette og gjenbruke natur som allerede er påvirket er blant de viktigste tiltakene.

Ordet Arealnøytralitet er brukt mye av Sabima, og ble kåret til årets 3. viktigste nyord jf. Språkrådet.

 

Program for konsekvensutredning (Kap 9)

OF understreker viktigheten av en grundig konsekvensutredning med tanke på å ivareta viktige friluftslivs- og naturverdier i innspillsområder.

Temaene for konsekvensutredning som foreslås å ta inn i planen støttes av OF. Vi er spesielt glade for å se at strandsone/elvekant, grønnstruktur, naturverdier, biologisk mangfold, folkehelse og friluftsliv og rekreasjon settes fokus på og hensynstas blant de andre temaene for KU.

OF ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet!

 

Sendt til:  Fredrikstad kommune

Kopi:  OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad

 

Les mer: